sbo de Vlinder

Albregt Engelmanstraat 34 3025 BH Rotterdam

  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Vlinder bestaat uit specialisten op het gebied van rekenen, taal, bewegen, muziek, burgerschap, wetenschap & techniek, natuur en koken. We hebben het onderwijs ingericht met diverse ateliers, zodat de leerlingen vanaf de middenbouw elk uur les krijgen van de diverse specialisten. De beste lessen, van de beste leerkrachten dus! 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Vlinder streven wij ernaar om meer handen in de groepen in te zetten. Dit betekent dat bij ziekte de groepen door de dubbele bezetting kunnen worden opgevangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerling is ons uitgangspunt. Iedere leerling werkt met zijn of haar eigen doelen. Vanaf groep 6 wordt gekeken welk uitstroomprofiel het best aansluit bij de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de leerling. 

Bij het groeperen gaan we uit van de meerwaarde van een samengestelde groep. Zo leren kinderen zowel met als van elkaar. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op sbo de Vlinder is ook ruimte voor kleuters vanaf 4 jaar. Voor deze leerlingen wordt een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven voor maximaal drie jaar. Na deze periode wordt bekeken of zij kunnen terugstromen of uitstromen naar het reguliere basisonderwijs. Ook voor deze leerlingen wordt gewerkt met een Ontwikkelingsperspectief, waarin specifieke doelen staan per leerling.

Sinds dit schooljaar biedt sbo de Vlinder ook ruimte aan leerlingen met een tlv voor cluster 3. Deze leerlingen worden in de groepen verdeeld en extra ondersteund door een fulltime leerkrachtondersteuner. Voor deze leerlingen werken we met ZML-leerlijnen. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Vlinder biedt een onderwijsplek voor leerlingen met dyslectie, dyscalculie, verminderde intelligentie, werkhoudings- en motivatie problemen, sociale problematiek en faalangst. In overleg biedt de Vlinder ook onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke- en of lichamelijke beperking en leerlingen met een autisme spectrum stoornis.

De Vlinder biedt geen mogelijkheden voor leerlingen met ernstige externaliserende gedragsproblemen en of psychiatrische problematiek en aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school is altijd bereid om in gesprek te gaan met ouders van kinderen die een bepaalde aanpak nodig hebben. Wij zullen daarbij nagaan wat nodig is intern en waar wij ons in zullen moeten verdiepen. De expertise die er niet is, kan opgehaald worden. 

Wij hebben slechts één uitzondering hierop. Het gaat hierbij over kinderen met externaliserende gedragsproblemen. Wij bieden een inclusief aanbod voor leerlingen met een cluster 3 indicatie, wat een kwetsbare doelgroep is. Deze kinderen kunnen angstig reageren op leerlingen met een dergelijk gedragsprobleem. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen onze organisatie is geen peuter+ groep gevestigd. Dit betekent dat wij samenwerken met een peuter+ groep in de wijk

Terug naar boven