sbo de Vlinder

Albregt Engelmanstraat 34 3025 BH Rotterdam

  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van sbo de Vlinder een school voor speciaal basisonderwijs in de wijk Delfshaven Rotterdam. Op onze school wordt rekening gehouden met de speciale onderwijsbehoeften van uw kind. Alle kinderen werken in kleine groepen in eigen tempo, met een persoonlijk plan aan de doelen die leerlingen en leerkrachten samen opstellen. Naast het werken in de klas wordt er gewerkt in praktijkgerichte ateliers in de domeinen natuur, zorg en techniek. Op deze manier bereiden we de leerlingen voor op de toekomst. 

De school maakt onderdeel uit van Kindcentrum de Vlinder. Kc de Vlinder bestaat uit:

bs de Vlinder

sbo de Vlinder

peuterspeelzaal Het Rupsje

kinderoefentherapie Cure+

Logopedieparktijk de Kletsmajoor

Wij werken samen onder het motto: Samen waar mogelijk, apart waar nodig

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Persoonlijke doelen
  • Thematisch werken
  • Praktijkgericht aanbod
  • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kinderen van SBO de Vlinder hebben aangegeven dat zij zich heel erg veilig voelen op de school en hebben de school dan ook een heel goed cijfer gegeven. Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee en zullen er alles aan doen om deze veiligheid te kunnen blijven bieden! 

Om het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen in kaart te brengen wordt binnen Hart en Ziel gebruik gemaakt van de SDQ. De SDQ wordt door de leerkracht ingevuld. Het is een instrument om sociaal-emotionele problemen bij kinderen te signaleren en meer te weten te komen over de aard van de geconstateerde problematiek. Op basis van de SDQ kan een goede inschatting gemaakt worden over de benodigde ondersteuning.

Nav de uitslag kan een leerkracht zien aan welke van de 5 punten extra gewerkt kan worden:

- Groepsvorming

- Meet & greet

- Werken met preventieprogramma

- Positief gedrag benoemen en belonen

- Positieve gedragsverwachtingen

Op deze manier kunnen we snel handelen en voorkomen we grotere problematieken.

    

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Naast intensieve samenwerking met bovengenoemde instanties, zijn er kortdurende contacten met alle instanties die nodig zijn om het kind de juiste begeleiding te geven. 

Terug naar boven