sbo de Vlinder

Albregt Engelmanstraat 34 3025 BH Rotterdam

  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder
  • Schoolfoto van sbo de Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van sbo de Vlinder een school voor speciaal basisonderwijs in de wijk Delfshaven Rotterdam. Op onze school wordt rekening gehouden met de speciale onderwijsbehoeften van uw kind. Alle kinderen werken in kleine groepen in eigen tempo, met een persoonlijk plan aan de doelen die leerlingen en leerkrachten samen opstellen. Naast het werken in de klas wordt er gewerkt in praktijkgerichte ateliers in de domeinen natuur, zorg en techniek. Op deze manier bereiden we de leerlingen voor op de toekomst. 

De school maakt onderdeel uit van Kindcentrum de Vlinder. Kc de Vlinder bestaat uit:

bs de Vlinder

sbo de Vlinder

peuterspeelzaal Het Rupsje

kinderoefentherapie Cure+

Logopedieparktijk de Kletsmajoor

Wij werken samen onder het motto: Samen waar mogelijk, apart waar nodig

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Persoonlijke doelen
  • Thematisch werken
  • Praktijkgericht aanbod
  • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Dit schooljaar zijn we gestart met het afnemen van de vragenlijsten van Hart en Ziel. In alle groepen wordt gewerkt aan het verbeteren van de sociale cohesie in de groep en de executieve functies van leerlingen individueel.

We zien een groot verschil in het gevoel van sociale veiligheid in de diverse groepen. Waar middenbouwgroepen heel positief zijn over de sociale veiligheid, wordt dit in een bovenbouwgroep heel anders ervaren. Door het komende jaar de samenstelling van de groepen te doorbreken en bewust aan de slag te zijn met een aantal leerlingen, zullen we werken aan dit gevoel van onveiligheid. 

Daarnaast hebben we gemerkt dat kinderen de vragenlijst moeilijk vinden om in te vullen. Ze begrijpen de vragen minder goed, waardoor er een enigszins vertekend beeld ontstaat. 

Natuurlijk zullen we ons bezinnen op de aanpak van pestgedrag en ruzies in de bovenbouwgroepen. 

 

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Naast intensieve samenwerking met bovengenoemde instanties, zijn er kortdurende contacten met alle instanties die nodig zijn om het kind de juiste begeleiding te geven. 

Terug naar boven