Prinses Margrietschool voor Basisonderwijs

Sportlaan 80 3078 WR Rotterdam

Schoolfoto van Prinses Margrietschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van de Prinses Margrietschool in Rotterdam-Zuid.

Op dit schoolvenster vindt u allerlei informatie over onze school. Deze informatie is afkomstig van de inspectie, van DUO en voor een klein gedeelte van de school. Als u een goed totaalbeeld van de school wilt krijgen, kunt u het best onze website bekijken. We zijn trots op onze school, onze resultaten en onze manier van werken. We nodigen u van harte uit voor een persoonlijk gesprek, waarin we onze werkwijze kunnen vertellen en onze school in bedrijf kunnen laten zien. http://www.margrietsportlaan.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leefschool
  • Leerschool
  • Omgaan met elkaar
  • Zorg
  • Opbrengsten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De gemeente Rotterdam wil scholen faciliteren om tot betere prestaties te komen. Eén van de manieren om uw kind nóg beter onderwijs aan te bieden is Leertijdverlenging. In de praktijk op onze school betekent dit, dat uw kind gemiddeld 1,5 uur per week meer les krijgt dan wettelijk vereist is. De extra uren die ontstaan, zullen hoofdzakelijk besteed worden aan taal, rekenen en begrijpend lezen.

De Tussen-Schoolse-Opvang, of te wel het Overblijven, in ons gebouw.  Wij hebben dit schooljaar 2 lokalen tot onze beschikking waar het eten en drinken zal plaatsvinden. Het Overblijven vindt plaats o.l.v. een gediplomeerde kracht, die daarbij ondersteund wordt door een aantal ouders. U moet zelf voor eten en drinken zorgen en dit meegeven aan uw kind.   Ouders die van deze regeling gebruik willen maken betalen daarvoor € 1,50 per keer. Een strippenkaart voor 10 maal kost € 12,50 (1,25 per keer) en voor een kaart van 25 maal betaalt u € 30,00 (€ 1,20 per keer).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven