CBS De Klaver Carnisse

Klaverstraat 44 3083 VH Rotterdam

  • Groep 6, 7 en 8.
  • Groep 0 t/m 5
  • Groep 0 t/m 5

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO: Leerling In Beeld.

Twee keer per jaar worden de leerlingen getoetst op de volgende onderdelen:

- Rekenen & Wiskunde

- Taalverzorging

- Begrijpend Lezen

- Begrijpend Luisteren

- Woordenschat

Na elke toets worden de resultaten geanalyseerd en besproken met de leerkrachten, internbegeleiders en directie. De nieuwe handelingsplannen worden in een groepsplan gezet en de leerkrachten passen hun aanbod hierop aan.

Daarnaast worden ook de methode gebonden toetsen afgenomen. Hier wordt op eenzelfde manier mee omgegaan als hierboven beschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het onderwijsniveau van de leerling wordt bepaald door een combinatie van competenties die de leerling beheerst en de vaardigheidsscores op de Cito-toetsen van de leerling op de kernvakken: begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. Begrijpend lezen en rekenen wegen het zwaarst bij het bepalen van het schooladvies. Het schooladvies wordt vastgesteld door het adviesteam van de school bestaande uit de groepsleerkrachten, directeur en intern begeleider. Bij de hierboven genoemde competenties moet u denken aan: zelfstandig werken, werkhouding, samenwerken, inzicht, reflectie en huiswerkattitude. Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een préadvies. In groep 8 krijgen de leerlingen in januari het voorlopige schooladvies. Vanaf schooljaar 2023/2024 maken de leerlingen de doorstroomtoets. Als het resultaat van de doorstroomtoets hoger is dan voorlopige advies wordt het heroverwogen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Klaver Carnisse is een KiVa-school.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

Samen groeien naar Succes!

Samen groeien naar een fijne school!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Een veilige plek voor iedereen
  • Samen spelen en leren.
  • Gericht op de toekomst

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Maandag 25 maart 2013 is de inspectie langs geweest.

We hebben weer een goede terugkoppeling gehad.

Volgens de inspectie is het meest positieve punt op De Klaver Carnisse de manier van borgen van de goede resultaten die met de kinderen gehaald worden. De inspectie geeft aan dat wij hierin een voorbeeldschool zijn.

Terug naar boven