School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling

Herkingenstraat 80 3086 BJ Rotterdam

 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2020/21 doet de De Koppeling mee aan de eindtoets. Deze gegevens zijn op dit moment nog niet verwerkt.

In 2020/21 waren er 32 bovenbouwleerlingen.
Hiervan hebben 17 bovenbouwleerlingen deelgenomen aan de verplichte eindtoets; 15 bovenbouwleerlingen hebben de eindtoets niet gemaakt omdat:
- zij uitstromen naar (v)so
- zij een IQ lager dan 75 hebben of
- zij 4 jaar of minder in Nederland zijn


Aanvulling op eindtoets 2020/2021:
Op het gebied van leesvaardigheid scoren 13 van de 17 leerlingen op 1F niveau; 2 leerlingen scoren op 2F niveau.
Op het gebied van taalverzorging scoren 13 van de 17 leerlingen op 1F niveau; 1 leerling scoort op 2F niveau.
Op het gebied van rekenen scoren 3 van de 17 leerlingen op 1F niveau

In voorgaande jaren werd door de onderwijs inspectie per schooljaar een uitspraak gedaan over de opbrengsten van een SBO school aan de hand van het rekenkundig gemiddelde van de lees- en rekenresultaten van de schoolverlaters (vergelijkbaar met groep 8 leerlingen), gerelateerd aan het rekenkundig gemiddelde van de intelligentie van die leerlingen. Volgens dit beoordelingsmodel van de onderwijsinspectie behaalt de Koppeling voldoende resultaten.


Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk kind wordt een aantal keren per jaar uitvoerig besproken. Dit gebeurt op de groeps- en leerlingbespreking. We kijken naar de didactische prestaties, aan de hand van toetsresultaten en de prestaties tijdens de lessen. Verder kijken we naar de sociaal emotionele ontwikkeling, hiervoor gebruiken we onder andere de SCOL (observatie lijst). De uitkomsten van dit overleg worden vastgelegd in het handelingsplan. Iedere leerling heeft een individueel handelingsplan. Tevens maken de leerkrachten voor een aantal vakken groepsplannen waarin ze aangeven hoe er tijdens de lessen gewerkt wordt en waar en voor wie extra aandacht nodig is.

De Koppeling werkt systematisch aan haar kwaliteit. In 2014 bezocht de onderwijsinspectie onze school. Het zeer positieve rapport hiervan ligt op school ter inzage. Het is ook te vinden op deze website en die van de onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl)

In het schooljaar 2014–2015 gingen 22 leerlingen van De Koppeling naar het Voortgezet Onderwijs, 11 Leerlingen gingen naar de praktijkschool en 11 naar het VMBO BBL.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zodra leerlingen in de bovenbouw van de Koppeling komen, start het traject rond de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. In het begin van het schooljaar worden ouders geïnformeerd over de gang van zaken. Verder kijken de groepsleerkrachten in overleg met de Intern Begeleider en de directie of de leerlingen in de bovenbouw voldoen aan de "eisen" om de school aan het eind van het cursusjaar te verlaten. In individuele gevallen kan het voorkomen dat een leerling profiteert van een extra jaar in de bovenbouw. Dit gaat altijd in overleg met ouders. Er kunnen drie redenen zijn waarom een leerling een extra bovenbouw jaar aangeboden krijgt.

 • De leerling is nog te jong om de school te verlaten.
 • Er is een reële verwachting dat een leerling zich op didactisch of sociaal emotioneel gebied in een jaar nog zo goed ontwikkelt dat er een ander uitstroom niveau behaald wordt.
 • De leerling is op sociaal emotioneel gebied nog niet toe aan een overgang naar het voortgezet onderwijs

Voor schoolverlaters ziet het vervolg traject er als volgt uit:

 • in oktober / november vindt een intelligentie onderzoek plaats.
 • we doen de toetsen van CITO voor ons leerlingvolgsysteem.
 • in januari krijgen leerlingen en ouders een passend advies.
 • in januari / februari gaan leerlingen en ouders zich oriënteren, aanmelden en inschrijven op het VO.
 • in het vervolg van het schooljaar wisselen de scholen gegevens uit.
 • we streven er naar om alle leerlingen in mei geplaatst te hebben op hun nieuwe school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 18 april 2016 is heeft de inspectie een bezoek gebracht aan SBO de Koppeling. De bevindingen van dit bezoek zijn weergegeven in de rapportage die via onderstaande link is terug te vinden. SBO de Koppeling en PCBO zijn blij met de handhaving van het toegekende basisarrangement en de conclusie dat er op SBO de Koppeling geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften.

Terug naar boven