School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling

Herkingenstraat 80 3086 BJ Rotterdam

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Koppeling

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het uitgangspunt bij vervanging is altijd rust en veiligheid voor alle leerlingen van de betreffende groep en de andere leerlingen in de school.
Soms wordt een groep waargenomen door een collega, soms wordt een groep verdeeld. Dit wordt per situatie bekeken.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Koppeling is een speciale school voor basisonderwijs, bedoeld voor kinderen die het op het reguliere basisonderwijs (net) niet gered hebben. Dit kan zijn op grond van intelligentie, didactische achterstanden, maar evengoed op basis van sociaal - emotionele of gedragsproblematiek. Om op onze school geplaatst te worden is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)nodig.

Leerlingen op De Koppeling zitten in reguliere klassen die niet helemaal synchroon lopen met een reguliere basisschool. Dit heeft te maken met de verschillen in ontwikkeling als de leerlingen de school binnenkomen. De verschillende specialisten van De Koppeling werken samen om leerlingen met achterstanden een goede kans te bieden op het juiste vervolgonderwijs. De genoemde specialisten zijn er een logopedist, psycholoog, schoolmaatschappelijk werker en een oefentherapeut.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

SBO de Koppeling heeft als SBO school geen kleutergroepen. Daarom zijn er bij dit onderdeel geen vakken ingevuld.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het onderwijs op De Koppeling is bedoeld voor leerlingen die een geldige toelaatbaarheidsverklaring hebben van PPO Rotterdam. De Koppeling  voert een open toelatingsbeleid omdat de school hiermee invulling kan geven aan waarden als gastvrijheid, respect, tolerantie, acceptatie van en zorg voor de ander. In principe zijn dus alle kinderen die aangewezen zijn op ons onderwijs toelaatbaar, ongeacht hun denominatie. Voorwaarde is dat de kinderen en de ouders de grondslag respecteren en de genoemde uitgangspunten aanvaarden.

Wij kunnen een afgestemd  onderwijsaanbod bieden voor kinderen met een leer- en ontwikkelingsachterstand van meer dan twee jaar op verschillende gebieden. Met een intelligentie vanaf 55. Voor leerlingen die een structurele behoefte hebben aan een ortho pedagogische  en/of ortho didactische aanpak.

Wij kunnen een afgestemd onderwijsaanbod  bieden voor kinderen  met  een aanhoudende behoefte aan begrenzing. Leerlingen die sociale vaardigheden expliciet moeten leren, toepassen en integreren. Leerlingen die door co morbiditeit een complexe onderwijs behoefte hebben. Leerlingen voelen zich afgewezen, hebben geen zelfvertrouwen, voelen zich niet veilig en zijn onvoldoende weerbaar.

Wij kunnen expliciet, intensief langdurig inzetten op taakgerichtheid, motivatie  en taakaanpak. Kinderen en ouders zijn serieuze gesprekspartners in het bespreken van resultaten en het opstellen van plannen.

Wij werken intensief samen met de  ouders / verzorgers van onze leerlingen. Indien nodig betrekken wij schoolmaatschappelijk werk, de logopediste, de oefentherapeut of het  wijkteam.

Wij werken samen met de basisscholen in Pendrecht, we stemmen waar nodig af. Er  is een actieve deelname aan kinderfaculteit Pendrecht, na schooltijd kunnen kinderen kosteloos deelnemen aan sportieve, educatieve en culturele activiteiten.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven