Mytylschool De Brug

Ringdijk 84 3054 KV Rotterdam

Schoolfoto van Mytylschool De Brug

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Mytylschool de Brug in Rotterdam. Mytylschool de Brug is een school voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en heeft een SO (Speciaal Onderwijs voor basisschool leerlingen) en een VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) afdeling. Binnen het SO maken we een onderscheid in leerroutes Normaal Lerenden en Zeer Moeilijk Lerenden.

De gegevens op deze site zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en Mytylschool de Brug zelf. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Tot 2013 stonden alle meervoudig gehandicapte leerlingen ingeschreven bij de SO afdeling. Bij aanvang van 2013 zijn deze leerlingen op ministerieel besluit ingeschreven bij de VSO afdeling. Hierdoor is de daling in aantal leerlingen op ons SO te verklaren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?