SBO Van Heuven Goedhart

Oosterhagen 251 3078 CL Rotterdam

  • Onze leerlingen leren het best als zij het mogen doen, vandaar dat wij onze lessen zo veel mogelijk handelend inrichten.
  • Samenwerken, overleggen, op je beurt wachten zijn vaardigheden die in alle lessen verweven zijn.
  • Wat valt er veel te leren over de natuur!
  • Wij hebben enorme creatieve talenten op school!
  • Het beste kun je gewoon oefenen met de verkeersregels!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Binnen het speciaal basisonderwijs doen alle leerlingen mee met het eindonderzoek: De zorgleerling in beeld (KOERS VO) in de herfstmaanden van het schooljaar. Hieruit komt een onderbouwing van de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs o.b.v. didactische gegevens en intelligentie-onderzoek. Deze gegevens vormen samen met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school het schooladvies. 

Vanaf schooljaar 2020-2021 doen ook de leerlingen van het SBO mee aan een centrale eindtoets, mits zij vallen in de groep die hieraan mee dient te doen. Ook leerlingen die eind groep 7 uitstromen en binnen de criteria vallen doen hier aan mee. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten geven weer of de leerlingen op de voor hun vastgestelde ontwikkelingslijn zitten. Indien de resultaten afwijken worden de ontwikkeldoelen aangepast. Door het hebben van hoge verwachtingen i.c.m. het stellen van reële tussendoelen worden de resultaten gerealiseerd.

Doelen worden beschreven in het groepsplan en individueel in het OPP. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school voor speciaal basisonderwijs is de uitstroom naar het voortgezet onderwijs voornamelijk gericht op VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, doorgaans met LWOO (leerweg ondersteund onderwijs) en Praktijkonderwijs (PrO).

Dit is in de lijn met de uitstroomperspectieven die onze leerlingen hebben op basis van hun didactische resultaten, intelligentiegegevens en eventuele andere relevante zaken.

Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 gingen 8 leerlingen naar het VMBO Basis, 11 leerlingen naar het praktijkonderwijs, 1 leerling naar VSO VMBO Basis, 2 leerlingen naar VSO PrO en 3 leerlingen naar VSO ZML.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SBO Van Heuven Goedhart heeft na een aangepast toezichtsarrangement eind september 2016 weer het basisarrangement gekregen.

Terug naar boven