Basisschool de Esch

Lage Filterweg 4 3063 SJ Rotterdam

  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De toetsresultaten zijn onderdeel van het leerlingvolgsysteem. 2x per jaar worden deze landelijke (CITO) toetsen afgenomen en de resultaten met de leerkrachten, zowel individueel, als in groepsverband besproken. We reflecteren hiermee ons eigen onderwijsaanbod en bekijken of de leerlingen op deze toetsen dezelfde resultaten laat zien als hij/zij afgelopen periode heeft laten zien tijdens de methodegebonden-toetsen of observatiemomenten. 
Op basis van al deze resultaten en input vanuit deze besprekingen wordt vervolg bepaald op school- groep- en individueel niveau. 

De cruciale leerdoelen brengen we in kaart met methode-toetsen of worden tussendoor getoetst door de leerkrachten. Het behalen van de cruciale leerdoelen wordt weggezet in het computersysteem van focus PO. Bij de rapporten krijgen de ouders een uitdraai van de behaalde leerdoelen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op OBS De Esch vinden wij het belangrijk om kinderen het juiste advies voor vervolgonderwijs te geven. Hiervoor gebruiken wij niet alleen harde data uit ons leerlingvolgsysteem en tevens ook de centrale eindtoets maar kijken we ook naar de werkhouding, interesses en andere capaciteiten van onze kinderen. We volgen de leerlingen vanaf het moment dat zij op school binnen komen en nemen deze resultaten mee bij ons advies.

De adviezen worden vastgesteld door de leerkrachten van de huidige groep en de vorige groep samen met de intern begeleider en de directie. 

In groep 6 krijgen de ouders in indicatie van de richting, in groep 7 het voorlopig advies en in groep 8 het eindadvies. 

Zie protocol advisering. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020/2021 heeft obs de Esch 2 themaonderzoeken gehad. 

1 onderzoek ging over of ons onderwijs voldoende afgestemd was op de populatie en de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het andere onderzoek ging over de wijze waarop wij ons advies vaststellen.

Bij beide onderzoeken was de inspecteur zeer lovend over ons. We kregen met name complimenten over het feit dat wij werken vanuit de cruciale leerdoelen en groepsdoorbroken werken om aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen te voldoen en over het feit dat de eindadviezen zeer zorgvuldig met een team vastgesteld wordt waarbij er naast de cijfers ook nog verder gekeken wordt naar het kind. 

Terug naar boven