Basisschool de Esch

Lage Filterweg 4 3063 SJ Rotterdam

  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch
  • Schoolfoto van Basisschool de Esch

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht van uw kind proberen we altijd vervanging te regelen. 

Bij kortdurende afwezigheid  kan een collega binnen de school zijn die de mogelijkheid heeft de groep op te vangen of een externe invalkracht mits deze beschikbaar zijn. Indien dit niet mogelijk is, voegen we klassen samen of verdelen we de kinderen met werk over de andere groepen binnen de school. 

Mocht ook dat niet mogelijk zijn, dan zijn we genoodzaakt de kinderen op te laten halen/thuis te houden. Dit is in uiterste nood en zal zo min mogelijk voorkomen en doen wij altijd in overleg met ouders. 


Bij langdurige afwezigheid heeft het onze voorkeur om een externe invaller te organiseren voor de groep waarin de leerkracht afwezig is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleutergroepen werken wij doelgericht aan de brede ontwikkeling van kinderen. Wij geven les in thema’s en gebruiken daarbij de methode Schatkist. Een thema staat steeds een aantal weken centraal en alle activiteiten staan in relatie tot dit thema. Het is belangrijk dat dit aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Gedurende de dag bieden wij gerichte activiteiten aan waarbij wij de taal-, reken-, sociaal emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling stimuleren. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school heeft op didactisch en pedagogisch gebied antwoord op de grote mate van verscheidenheid in de groepen. Het bieden en organiseren van ondersteuning (Passend Onderwijs) is een belangrijk onderdeel van de algemene schoolontwikkeling.  

Wij bieden meer- en hoogbegaafde kinderen begeleiding in een plusklas. Zij volgen modules op het gebied van levenshouding en executieve vaardigheden. Hiervoor hebben we een leerkracht die deze kinderen lesgeeft en begeleidt. Zij houdt intensief contact met de groepsleerkracht. 

Leerlingen met visuele, auditieve, spraak/taalbelemmeringen, motorische beperkingen zijn ook welkom op onze school. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons gebouw is Peuteropvang De Vuurtoren gevestigd.

Zij zijn een peuteropvanglocatie met VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Op de groepen staan twee gediplomeerde en VVE-gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Er is veel aandacht voor taalactiviteiten, waarbij herhaling in kleine groepen, het werken met een themamuur, vertel-/thematafels en themawoorden dagelijks terugkomen.

Met deze peuteropvang hebben wij een nauwe samenwerking dat tot uiting komt in de vele inhoudelijke contactmomenten tussen de voorschool (peuteropvang) en de vroegschool (groepen 1 en 2, de kleuters).

Terug naar boven