De Barkentijn

De Haerestraat 17 -19 3077 HD Rotterdam

  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Opbrengsten van het onderwijs

Op De Barkentijn gaan wij voor de hoogst mogelijke kwaliteit. Wij organiseren het onderwijs zo dat wij zicht hebben op de verschillen tussen leerlingen en daarop kunnen sturen. Ieder kind wordt zo veel als mogelijk op het eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd om een stap verder te komen in de ontwikkeling.

Onze school werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. Wij onderzoeken ons onderwijs en nieuwe inzichten worden vertaald naar nieuwe praktijk en/of verbeterplannen.

Resultaten en eindtoets

Op onze school maken wij gebruik van de IEP- doorstroomtoets. Daarnaast kijken wij bij de doorstroomtoets ook naar de behaalde percentages op de referentieniveaus. Wij kijken hierbij het fundamentele niveau (F), dat wat elk kind in principe aan het eind van de basisschool moet kunnen halen en het hogere streefniveau (S). Bij de referentieniveaus vergelijken wij onze laatste score met de signaleringswaarden van de inspectie en ons gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Na het analyseren van deze gegevens bekijken wij hoe wij ons onderwijs voor de toekomst kunnen verbeteren. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen gebruiken wij vanaf groep 3 het Dia-leerlingvolgsysteem voor alle groepen. De groepen 3 t/m 8 worden getoetst op: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, woordenschat en taalverzorging. In groep 7 en 8 nemen wij de IEP-toets af ter aanvulling op de advieswijzer. In groep 8 wordt de doorstroomtoets de IEP-toets afgenomen. In de groepen 3 t/m 8 worden ook regelmatig methodegebonden toetsen afgenomen. De resultaten geven een goed beeld of leerlingen aan de norm van de toetsen voldoen en welke kinderen extra instructie of verdieping nodig hebben.

De tussenresultaten zijn uitgangspunt voor het evalueren van en opnieuw de cyclus van data, duiden, doelen, doen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang naar het voortgezet onderwijs

Sinds het schooljaar 2014 weegt het schooladvies het zwaarst bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de Centrale Eindtoets. Basisscholen geven nu over de gehele schoolloopbaan een schooladvies over welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij moet de school onder andere kijken naar:

•de aanleg en de talenten van een leerling,

•de leerprestaties, waarbij de M toetsen van groep 6, 7 en 8 meetellen,

•de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode,

•de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van een leerling.

Op 14-02-2024 vinden de adviesgesprekken voor groep 8 plaats. Middelbare scholen laten leerlingen op basis van dit schooladvies tot één van de schooltypen in het voortgezet onderwijs toe. Toelating hangt dus niet af van het resultaat van de Doorstroomtoets. Als een leerling de Doorstroomtoets beter maakt dan verwacht, kan de basisschool het schooladvies aanpassen. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen. Dit gebeurt in nauw overleg met de betreffende ouders en de leerling. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan. De school voor voortgezet onderwijs mag bij toelating geen gebruik maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van de leerling.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Omdat we met diversiteit opgroeien in Rotterdam, wil dat nog niet zeggen dat we er vanzelf mee leren omgaan. Het gaat niet vanzelfsprekend. We moeten er moeite voor doen om er bewust mee om te gaan. onze school is een ontmoetingsplek voor kinderen en volwassenen in grote diversiteit. Onze school is er voor iedereen. Wij leren de kinderen wederzijds respect en maatschappelijke normen. Wij zetten hierop in door het SWPBS (School Wide Positive Behavour Support) principe in de school te integreren. We leren de kinderen gewenst (sociaal) gedrag en stimuleren dat positief zodat er voor alle leerlingen een veilige (leer) omgeving ontstaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken, relaties leggen
  • Creatief, betrrokken
  • Zelfsturend

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven