De Barkentijn

De Haerestraat 17 -19 3077 HD Rotterdam

  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school pleegt de afgelopen jaren nadrukkelijke inzet om de resultaten van de leerlingen te verhogen. Er is gekozen voor een opbrengstgericht benadering van het onderwijs, waarbij leerkrachten zich bij het plannen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten baseren op de resultaten van de leerlingen en daaraan gekoppelde doelen voor de toekomst.

Voor de afname van de eindtoets PO hebben we gekozen om met ingang van schooljaar 2016-2017 over te stappen op de IEP toets. Dit is een nieuwe toets, meer van deze tijd. De oefeningen beginnen gemakkelijk en worden gaandeweg steeds moeilijker. Ook de structuur is anders dan bij de Cito Eindtoets. "Kinderen krijgen behalve meerkeuze vragen ook open vragen. Daardoor kunnen ze hun talent veel beter kwijt".

Met de gegevens van ons leerlingvolgsysteem door de jaren heen en onze observatie kunnen wij de kinderen voorzien van een goed advies voor hun vervolgopleiding. De Centrale Eindtoets score zal hiervan niet veel afwijken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn leidend voor het tussentijds bijsturen van onze onderwijsprocessen. Voor intern gebruik zijn deze resultaten van belang, voor extern gebruik geven ze slechts een verwarrende momentopname. De vaardigheidsscores zijn per kind al ingewikkeld genoeg, daar is één-op-één uitleg bij nodig. Dat doen we met de ouders. Gemiddelde vaardigheidsscores zijn voor verantwoording naar buiten een wazig gegeven, dat verschaft externen geen inzicht in de prestaties van de school. Daarom gebruiken we deze niet om hier te publiceren. De onderwijsinspectie heeft kortgeleden ook besloten deze resultaten niet in hun oordeel mee te nemen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De samenstelling en diversiteit van de uitstromende groep varieert per jaar nogal. Wij waken ervoor dat de kinderen terecht komen op de school waar ze goede kans op succes hebben èn waar ze zich gelukkig kunnen voelen. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat we daar goed in slagen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Omdat w met diversiteit opgroeien in Rotterdam, wil dat nog niet zeggen dat we er vanzelf mee leren omgaan. Het gaat niet vanzelfsprekend. We moeten er moeite voor doen om er bewust mee om te gaan. onze school is een ontmoetingsplek voor kinderen en volwassenen in grote diversiteit. Onze school is er voor iedereen. Wij leren de kinderen wederzijds respect en maatschappelijke normen. Wij zetten hierop in door het SWPBS (School Wide Positive Behavour Support) principe in de school te integreren. We leren de kinderen gewenst (sociaal) gedrag en stimuleren dat positief zodat er voor alle leerlingen een veilige (leer) omgeving ontstaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Omdat de school al enkele jaren worstelt met opbrengsten die onder de verwachting liggen heeft de Barkentijn vanaf 2013 ingezet op kwaliteitsverbetering.

Naar aanleiding hiervan heeft er op 14 april 2015 een onderzoek plaatsgevonden waarbij is gekeken of de eerder vastgestelde tekortkomingen zijn opgeheven en de kwaliteit van het onderwijs weer voldoende is.

Hieruit bleek voldoende vooruitgang en heeft de Inspectie van het Onderwijs De Barkentijn het basisarrangement toegekend. Dit betekent dat de kwaliteit van het onderwijs weer voldoende is.

Terug naar boven