De Barkentijn

De Haerestraat 17 -19 3077 HD Rotterdam

  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn
  • Schoolfoto van De Barkentijn

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht door ziekte of verlof afwezig is. Wanneer niemand beschikbaar is, zal op school een oplossing worden gezocht.

Oplossingen voor het opvangen van een groep bij gebrek aan inval zijn:

a. De kinderen worden volgens vaste afspraken verdeeld over andere groepen, met eigen werk.

b. In noodgevallen kan een groep een dag vrij krijgen. We streven ernaar om zoiets tijdig aan de betreffende ouders te melden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij een Lekker Fit school, wij vinden gezond eten en bewegen erg belangrijk. Niet alleen onder schooltijd, maar ook daarbuiten. Twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs zorgen (samen met een diëtiste) voor uitdagende bewegingslessen voor alle groepen en daarnaast voor bewustwording van gezonde voeding.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijstijd eerste twee leerjaren en leertijduitbreiding

In de onderwijsplannen zijn voor de kernvakken (leesvoorwaarden, rekenvoorwaarden, begrijpend luisteren) richtlijnen opgesteld over de didactiek en de onderwijstijd. Minimaal vier keer per jaar worden de onderwijsplannen bijgesteld op basis van de behoefte van de leerlingen per leerjaar en per vakgebied.In het kader van dagprogrammering wordt er 4 uur per week geïntensiveerd. Dat wil zeggen: begeleiding in kleine groepen onder schooltijd.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Elke leerling ontwikkelt zich anders. De verschillen tussen leerlingen in cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling lopen in de midden- en bovenbouw meer uiteen. De verschillen worden ook veroorzaakt door de tussentijdse instroom, de zogenaamde zij-instroom. Zij-instromers zijn de leerlingen die van een andere basisschool komen. Om de uiteenlopende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen te kunnen voorzien, wordt er in de groepen 3 t/m 8 met een uitgebreider plan van aanpak gewerkt. Ook wordt er in kleine groepjes ondersteuning geboden op basis van de toetsanalyses.

Onderwijstijd en leertijduitbreiding:

In de onderwijsplannen zijn voor de kernvakken richtlijnen opgesteld over de didactiek en onderwijstijd. Minimaal vier keer per jaar worden de onderwijsplannen waar nodig bijgesteld op basis van de behoefte van de leerlingen per leerjaar en per vakgebied. In het kader van dagprogrammering wordt er op de Barkentijn 10 uur leertijduitbreiding aangeboden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderbouw

In de onderbouw zitten de jongste en oudste kleuters apart. De jongste kleuters in groep 1 en de oudste kleuters in groep 2. De kleuters leren vooral spelenderwijs. De leerkracht organiseert het onderwijs waarbij hij/zij afwisselend instructie geeft aan de hele groep of groepjes leerlingen van hetzelfde leerjaar. De leerkrachten van groep 1 en 2 worden 4 dagdelen ondersteund door onderwijsassistenten. Alle leerlingen die starten in groep 1 of 2 dienen zindelijk te zijn.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Als dit niet (meer) lukt op de eigen school, de helpt de school u om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam het onderwijs en eventueel de extra ondersteuning voor uw kind zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Ontwikkelingsperspectief (OPP)Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt voor rekenen in het boek van groep 5.Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:

binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of

vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning

In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en eventueel bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Indien het OPP bijgesteld wordt, wordt het opnieuw door ouders ondertekend. De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: Carolien Bijleveld.

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: [naam en gegevens invullen]Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit de toets analyse stellen we een verbeteraanpak op die leerlingen gerichte ondersteuning op de hiaten aanbiedt

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met peuterspeelzaal Robijn van Stichting Gro-up bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met het [programma/methode/bronnenboek/manier invullen]. De voorschool gebruikt [hetzelfde/ander] programma. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande- en ononderbroken leerlijn. De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters. Dit schooljaar werken wij aan het volgende doel......, wij hopen hiermee te bereiken.....................Van peuterspeelzaal naar groep 1·Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal [naam invullen] naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem, indien u daar als ouders toestemming voor heeft gegeven. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas. Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs) ·Voorbereiden op groep 3Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we [aantal] thema’s die een periode van [aantal] weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We hebben gekozen voor een aparte groep 1 en 2 omdat we zo beter op de individuele behoefte van uw kind kunnen aansluiten. De kleuterleerkrachten hebben door deze samenstelling meer ruimte om de kinderen op hun eigen niveau en hun specifieke leerbehoeften in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal-emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure.

Terug naar boven