Kindcentrum IJsselmonde

Heindijk 20 3079 PM Rotterdam

  • Iedereen is welkom
  • Leerlingen aan het werk op de unit.
  • Een plek om elkaar te ontmoeten en ruimte voor kooklessen en cultuurlessen.
  • Het leren van eigenaarschap en zelfstandig werken als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
  • Buiten sporten een spelen als basis van onze pijler gezondheid.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan de start van het schooljaar formuleren wij doelen voor onze resultaten per unit en als school. Vier keer per jaar evalueren wij deze doelen en de resultaten volgens het 4D-model (Data, Duiden, Doelen, Doen). Het 4D model doorloopt vier fases waarin wij zicht op ontwikkeling van de kinderen krijgen, behouden en de volgende stap in de ontwikkeling begeleiden. Twee keer per jaar doen wij dit naar aanleiding van de IEP toetsen. De andere twee keer doen wij dit naar aanleiding van de tussenresultaten van de methodetoetsen, observaties en kind-gesprekken. Voor zowel de doorstroomtoets in groep 8 als het leerlingvolgsysteem door de gehele school , maken wij gebruik van de IEP. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Ouders van de kinderen in de unit 7/8 worden tijdens een informatiebijeenkomst geinformeerd over de totstandkomening van de schooladviezen de overstap naar het VO.

Resultaten schooladvies en schoolsucces in het VO

Schooladviezen 22/23: 

Groep 8 aantal leerlingen 60

score 71,3

pro/bb 5%

bb/kb 32%

kb/gl-tl 30%

gl-tl/h 23%

h/v 8%

vwo 2%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kindcentrum IJsselmonde is als hart van de wijk IJsselmonde een fijne, veilige plek waar iedereen die onze doelen onderschrijft, welkom is. Een plek waar kinderen, ouders en andere IJsselmondenaren zich gesteund en gestimuleerd weten in hun eigenheid, zodat ze positief en vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden. Dit is onze missie en daarmee is ons werk vrijwel volledig sociaal gedreven. 

Alle kinderen hebben het recht een leven op te bouwen naar hun eigen ontwerp. Als volwassenen hebben wij de taak ze daarbij te helpen. We zorgen voor ze, zodat ze zich veilig voelen en gezond blijven. We leren ze lezen, schrijven en rekenen zodat ze de wereld kunnen ontdekken. We leren ze reflecteren en communiceren, zodat ze zelfverzekerd en met een sociaal gevoel die wereld intrekken. En we leren ze de mouwen op te stropen, zodat ze aan de slag kunnen. Het worden immers echte Rotterdammers.

Dit zijn de taken van ouders én van alle volwassenen rondom het kind. Daarom combineren we in KC IJsselmonde zorg en onderwijs in één gebouw. Daar vinden ouders uit IJsselmonde de aandacht en ondersteuning die ze nodig hebben om hun kinderen op te laten groeien tot evenwichtige volwassenen. Tot verstandige Rotterdammers waar we trots op zijn, maar die vooral trots zijn op zichzelf.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid en vertrouwen
  • verbondenheid en eigenheid
  • groei

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 23 november 2021 voerde de inspectie van het onderwijs een themaonderzoek uit naar leskwaliteit. Naar aanleiding van dit onderzoek, sprak de inspecteur zijn vertrouwen uit over de ingezette koers en de daaruit voortvoeiende ontwikkelingen. Om de stand van zaken op het gebied van leskwaliteit en zicht op ontwikkeling van het team helder in beeld te krijgen, voerde Kindcentrum IJsselmonde een interne audit uit. Deze audit toonde een significante kwaliteitsgroei in vergelijking met het eerste meetmoment in november 2021 aan. 

Op 1 juni 2022 vond de interne audit van BOOR plaats. Het kwaliteitsteam beoordeelde de kwaliteit van het onderwijs als voldoende. Daarmee werd de herstelopdracht op OP2, Op3 en Sk1 die de school kreeg in het najaar van 2020 positief afgerond. Naar aanleiding van de audit is de volgende feedback gegeven:

·        Sfeer en de rust in de school heel prettig

? ·        Ontspannen kinderen met een goede leerhouding?

·        Organisatie van het unitonderwijs ziet er gestructureerd uit?

·        Doelgerichte lessen met aandacht voor verschillende niveaus

? ·        Geïnspireerd team dat op weg is naar de stip op de horizon?

·        Professionele en realistische reflectie op de te nemen stappen in de schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling?

In schooljaar 2023-2024 zal er wederom een interne audit van BOOR plaats vinden.

Terug naar boven