Kindcentrum IJsselmonde

Heindijk 20 3079 PM Rotterdam

  • Iedereen is welkom
  • Leerlingen aan het werk op de unit.
  • Een plek om elkaar te ontmoeten en ruimte voor kooklessen en cultuurlessen.
  • Het leren van eigenaarschap en zelfstandig werken als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
  • Buiten sporten een spelen als basis van onze pijler gezondheid.

Het team

Toelichting van de school

Naast de collega's die werken op onze units, zoals hierboven (formatie invoegen) vermeld. Zijn er nog meer collega's werkzaam in onze school:

Directie: vacature

Teamleider onderbouw: Saskia de Bruijne

Teamleider bovenbouw: Sandra Duurkoop

Zorgcoördinatoren: Debbie Lee-A-Fong en Marije Heijkoop

Medewerker ouderbetrokkenheid: Nurten Gonul               

Leerkracht bewegingsonderwijs: Sonja Monster             

Leerkracht bewegingsonderwijs: Nathan Vlassak

Administratief medewerker: Mairah Nghollo en Kelly Tomasic 

Concierges: Ishan Tastan

Vakleerkrachten: 

Binnen Kindcentrum IJsselmonde werken wij samen met vaste partners die vakleerkrachten leveren voor vakken op het gebied van bewegend leren en kunst en cultuur. Onze partner voor bewegend leren is Halojobbing en onze parners voor Kunst en cultuur zijn SKVR en Talentz Skool. Komend schooljaar (2022-2023) werken wij samen met vakleerkrachten voor de volgende lessen:

- Muziekles

- Koken

- Filosofie

- Beeldende kunst

- Dans

- Drama

- Verhalen vertellen

- Sport en Spel (bewegend leren)

- etc. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het uitgangspunt bij afwezigheid van de groepsleerkrachten is, dat de leerlingen zoveel als mogelijk onderwijs krijgen.

Bij afwezigheid hanteren we de volgende mogelijkheden om groepen op te kunnen vangen:
1.     De groep wordt, indien mogelijk opgevangen binnen de eigen unit.
2.     Inzet directie/zorgcoördinator*.
3.     Een leerkracht wordt gevraagd een extra dag te werken. 
4.     Groep naar huis (Hierbij is het uitgangspunt om de continuiteit van het onderwijs voor de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Dat wil zeggen dat de groep die het minste onderwijstijd heeft gemist, naar huis wordt gestuurd.)   

*Indien hun werkzaamheden dit toelaten.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook de kleuters gaan mee in ons integrale aanbod. Zij hebben dezelfde lestijden en onderwijstijd als de rest van de school. Tijdens de schooltijden worden zij gestimuleerd om gezamenlijk op onderzoek te gaan naar de wereld. Dit doen wij in de school, maar we gaan ook regelmatig naar buiten om de wereld te ontdekken. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Meer tijd

KC IJsselmonde is iedere schooldag open vanaf 07.00 uur. Gezinnen kunnen dan gebruik maken van de voorschoolse kinderopvang van Stichting KindeRdam. Om 08.15 uur start het onderwijs en dat gaat door tot 15.00 uur. De kinderen op de SBO-groepen starten ook om 08.15 uur en gaan om 14.00 uur naar huis. De kinderen eten hun meegenomen lunch samen met hun groepsgenoten in de unit of tijdens een picknick op het dakterras of in de tuin. Na de onderwijstijd kunnen kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang van stichting KindeRdam tot 19.00 uur.

Meer leertijd

Onderwijstijd en opvangtijd lopen op het Kindcentrum naadloos in elkaar over. Daarom dragen alle medewerkers van het Kindcentrum dezelfde waarden uit en werken ze altijd vanuit de pijlers waarop het Kindcentrum is gebouwd: zorg, gezondheid, zelfredzaamheid en taalontwikkeling. Gezond eten en drinken, geldt dus in de pauze, maar ook in de BSO-tijd. En ook dat een kind altijd eerst zelf iets moet proberen, voor iemand komt helpen. Elk kind kan altijd rekenen op aandacht en zorgzaamheid van een volwassene die in de buurt is, dat geldt de hele dag. En dat kinderen altijd nieuwe woorden leren en vragen moeten stellen als ze iets willen, zal gauw wennen. Alle medewerkers van het Kindcentrum maken er een gewoonte van de kinderen op deze punten de hele dag verder te helpen.

Meer taal

Vanaf hun vierde verjaardag start voor de kinderen het (speciaal-) basisonderwijs. De peuters worden nu kleuters, maar blijven in hetzelfde gebouw, met veel bekende gezichten. Ze schuiven gewoon een deurtje op. Het basisonderwijs op KC IJsselmonde zet 10 uur extra lestijd per week in om met de kinderen aan de kerndoelen van het Nederlands onderwijs te werken. De meeste tijd besteden we aan taal, want goed kunnen lezen, praten en schrijven is belangrijk bij alles wat je doet. Bijvoorbeeld ook bij rekenen en bij het verkennen van de wereld.
Omdat muziek een taal is die iedereen verstaat en mensen samenbrengt, zullen we in KC IJsselmonde veel muziek maken en luisteren. Bovendien is muziek een goed middel om taal te verwerven. Muziek vormt een integraal onderdeel van onze organisatie en zal steeds mooier klinken door het samenspel van ouders, leerlingen, medewerkers en buurtgenoten. Iedereen is uitgenodigd om met ons muziek te maken.

Meer keuze

We werken met vaste routines in de hele school. Dat betekent dat een aantal gebeurtenissen, zoals de kring, instructies, eten, vrij werken en het werken met vakleerkrachten op vaste tijden gepland staan. Deze voorspelbaarheid geeft kinderen structuur. Binnen deze structuur krijgen de kinderen vrijheid om keuzes te (leren) maken.

Meer ruimte

Het gebouw van KC IJsselmonde ziet er anders uit dan een gewoon schoolgebouw. Het is ingedeeld in 6 units. Eén unit voor het SBO-onderbouw, voor de peuters, voor de kleuters, voor de groepen 3/4, de groepen 5/6 en de groepen 7/8. In die units zijn hoeken en stilteruimtes, waar kinderen kunnen werken. Een kind blijft dus gemiddeld 2 jaar in dezelfde unit. De begeleiding op de unit bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en Sociaal Pedagogisch Hulpverleners (SPH-ers).

Meer op maat

Alle kinderen zitten per bouw bij elkaar op een unit en zijn onderverdeeld in stamgroepen. De leerkracht start de dag met de kinderen van een stamgroep en sluit de dag ook weer met hen af. Verjaardagen vieren we met de unit samen. Tussendoor krijgen de kinderen instructie in een groep met kinderen die ongeveer dezelfde onderwijsbehoefte hebben als zij. De ene groep kinderen heeft bijvoorbeeld behoefte aan veel uitleg en veel hulp, terwijl een andere groep vooral veel oefentijd nodig heeft, of juist veel meer vragen wil stellen. Door de kinderen in te delen in een groep met dezelfde behoefte kan de leerkracht zijn of haar volle aandacht richten op wat deze kinderen nodig hebben. Zo benutten we de leertijd efficiënt en blijven de kinderen betrokken bij de les.


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze zorg voor uw kind

Wij streven naar een omgeving waarin kinderen zich veilig, prettig, gehoord en begrepen voelen. De school hanteert een gestructureerd traject van vroegtijdig signaleren, analyseren en evalueren van motorische ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling bij leerlingen. Hiervoor werken wij met het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Vroegtijdige signalering en gerichte actie vergroten de kans op het succesvol verhelpen van deze problemen. Waar nodig en mogelijk passen wij ons onderwijs en handelen aan, aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. De wijze waarop wij de zorg op school hebben geregeld staat beschreven in ons zorgplan.

Waar en bij wie kun je terecht:
Zorg coördinatoren, schoolmaatschappelijk werk(st)er & vertrouwenspersoon

Onze zorgcoördinatoren bewaken en volgen de ontwikkelingen van al onze leerlingen en onderhouden hierover contact met de ouders. Wanneer ouders twijfels of zorgen hebben over de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind, dan kunnen ze terecht bij de schoolmaatschappelijk werkster. Voor vertrouwelijke en gevoelige kwesties kunnen leerkrachten en leerlingen terecht bij onze vertrouwenspersoon. Op onze website kun je lezen wie dit zijn.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Voor vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien kunnen ouders en verzorgerd terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in IJsselmonde. Het CJG is gehuisvest in Kindcentrum Ijsselmonde. Dit maakt het voor ouders en kinderen nog makkelijker om ook daar hun vragen te stellen over gezondheid. Onze schoolverpleegkundige en de schoolarts zijn werkzaam bij het CJG. Je kunt hen bereiken via het CJG. Alle leerlingen van groep 2 ontvangen van het CJG een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Ook nodigt het CJG kinderen uit voor het Rijksvaccinatieprogramma.

Wijkteam

Wanneer er problemen zijn in een gezin dan kan het CJG, de huisarts of een andere medisch specialist het gezin doorverwijzen naar het Wijkteam. Elke wijk in Rotterdam heeft een wijkteam. In het wijkteam werken verschillende hulpverleners samen. Het wijktema kan hulp bieden bij problemen met de opvoeding, financiën, huisvesting, maar ook bij het voorkomen of tegengaan van huiselijk geweld. Het wijkteam heeft als doel mensen bij te staan in moeilijke periodes, zodat zij weer grip krijgen op de situatie. 

Passend onderwijs en zorgplicht

Elke school en dus ook Kindcentrum IJsselmonde, heeft een zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit geldt zowel voor nieuwe leerlingen als bestaande leerlingen. Wij onderzoeken of we de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Hierin worden wij gesteund door Primair Passend Onderwijs (PPO) Rotterdam. Op iedere basisschool in Rotterdam is een contactpersoon van PPO Rotterdam actief. Deze contactpersoon helpt ons bij het bieden van passend onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. De zorgplicht geldt niet als de school of de groep waarvoor het kind aangemeld wordt vol is. Dit is opgenomen in ons schoolondersteuningsprofiel. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag. Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden ‘passend onderwijs’ en hanteren een eigen toelatingsprocedure.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen. Ouders kunnen de informatie uit het schoolondersteuningsprofiel gebruiken om in te schatten of de school bij hun kind past. Klik voor op de link voor het schoolondersteuningsprofiel van onze school.  

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Alle scholen in Rotterdam werken met elkaar samen. Zij doen dat in een samenwerkingsverband, daarin maken ze afspraken over hoe de extra ondersteuning eruit ziet en hoe dit in Rotterdam geregeld is. Samen moeten zij zorgen dat er voor alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wij zijn als school aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam). Heeft u als ouder vragen over passend onderwijs, dan kunt u deze altijd stellen aan de school. Kan de school uw vraag (nog) niet beantwoorden, dan kunt u ook terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt van PPO Rotterdam: Ouder en Jeugd steunpunt

Onderwijsconsulenten

In het kader van het passend onderwijs kunnen ouders en de school een beroep doen op onafhankelijke onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl), wanneer er bijvoorbeeld sprake is van plaatsingsproblematiek, schorsing of verwijdering. Onderwijs(zorg)consulenten helpen ouders en de school om tot goede afspraken te komen over de inzet van de zorg op school aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Wet gelijke behandeling

Ongeacht de afspraken die er over de uitvoering van de zorgplicht binnen een samenwerkingsverband worden gemaakt, is voor individuele schoolbesturen in alle sectoren de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische ziekte (WGBH/CZ) van kracht. Artikel 2 van deze wet bepaalt dat individuele schoolbesturen verplicht zijn om doeltreffende aanpassingen te verrichten voor een leerling met een beperking (zoals bedoeld in de WGBH/CZ), tenzij deze een onevenredige belasting vormen voor de school. De WGBH/CZ is volgens het College voor de Rechten van de Mens (voormalige Commissie Gelijke Behandeling) niet van toepassing op de toelating en deelname aan het (V)SO.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel staat op onze website. Indien we als school niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, is het onze plicht om, in goed overleg met ouders en experts, op zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor het betreffende kind. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs kan dan een oplossing zijn. Vanaf januari 2022 zullen wij samen met de SBO Van Heuven Goedhartschool op een nieuwe locatie verder gaan als Kindcentrum IJsselmonde. Samen met deze SBO afdeling bieden wij ook onderwijs aan de kinderen die deze extra ondersteuning en zorg nodig hebben. Er zijn echter wel grenzen aan onze zorg:
- Wanneer het welbevinden van het kind ter discussie staat. Wij achten het wenselijk dat het kind lekker in zijn/haar vel zit.
- Wanneer wij onvoldoende steun en medewerking van de ouders krijgen.
- Wanneer de ontwikkeling van het kind stagneert.
- Wanneer het functioneren van de groep en de leerkracht in het gedrang komt.
- Wanneer wij de veiligheid van de groep en de leerkracht niet meer kunnen waarborgen.

Medicijnverstrekking

Indien de leerling onder schooltijd medicijnen en/of zelfzorgmiddelen moet gebruiken, moet de ouder per medicijn of zelfzorgmiddel een 'Verklaring Medicijnverstrekking' invullen en inleveren bij de leerkracht. Ieder schooljaar en bij verandering van medicijnen moet het invullen van de 'Verklaring Medicijnverstrekking' opnieuw gebeuren. Deze verklaring staat op de website of kun je opvragen bij de leerkracht. We vernemen het ook graag wanneer het kind medicijnen of zelfzorgmiddelen inneemt vóór schooltijd. Sommige medicijnen/zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het gedrag van het kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren willen we de samenwerking met het SBO verder intensiveren. Op die manier willen we de expertise van het SBO steeds meer integreren in het regulier onderwijs. Zo willen we de kinderen langer in het regulier onderwijs behouden, terwijl zij wel de ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Kindcentrum IJsselmonde biedt Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool (de peuterschool) en de kleutergroepen op elkaar aansluit.  De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten werken nauw samen aan thema's en hebben een gedeelde pedagogische visie. Deze doorgaande lijn is de basis voor een ononderbroken ontwikkeling van het kind. 

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van de peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, omdat we ons al een beeld van uw kind hebben kunnen vormen. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen regelmatig meedoen in groep 1. Zo wennen zijn aan het werken en spelen op de unit 1/2. Mochten er zorgen zijn om de ontwikkeling of het welzijn van uw kind, vragen wij u als ouder om toestemming om de situatie te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren.

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peutersunit en unit 1/2 is op elkaar afgestemd. In beide units wordt thematisch en planmatig gewerkt aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo worden de kinderen in een uitdagende en leerrijke omgeving spelenderwijs voorbereid op een goede start in groep 3. 

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleinere groepjes met kinderen te werken. Zo kunnen zij hun onderwijs afstemmen op het niveau en de leerbehofte van groepen kinderen. 

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen doorlopend in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratietool Mijn Kleutergroep. We stemmen ons onderwijsaanbod af op deze observaties en bespreken de ontwikkeling van het kind 2 x per jaar met de ouders/verzorgers. 

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend.

Terug naar boven