Kindcentrum IJsselmonde

Heindijk 20 3079 PM Rotterdam

Schoolfoto van Kindcentrum IJsselmonde

Het team

Toelichting van de school

Machiel van Egdom      Vakleerkracht muziek
Jan Hendrik Hootsen    Vakleerkracht muziek
Rik Vrolijk                     Vakleerkracht muziek (IKEI)
Saskia Venegas            Vakleerkracht Muziek (IKEI)
Andrew Waterman       Vakleerkracht muziek (IKEI)

Aukje Dijkstra-Kroon    Vakleerkracht Drama

Hind Jafoute                Medewerkster ouderbetrokkenheid
Nurten Gonul               Medewerker ouderbetrokkenheid

Sonja Monster             Leerkracht bewegingsonderwijs
Rachelle Kreischer       Leerkracht bewegingsonderwijs 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het uitgangspunt bij afwezigheid van de groepsleerkrachten is, dat de leerlingen zoveel als mogelijk onderwijs krijgen.

Bij afwezigheid hanteren we de volgende mogelijkheden om groepen op te kunnen vangen:
1.     Extra aanwezige collega (zie bovenstaande indeling)
2.     Groep verdelen via vastgestelde indelingslijst.
3.     Inzet directie/IB*.
4.     Groep naar huis (wisselend; hierbij proberen we zoveel mogelijk de thuiswerkdagen van de kinderen te verdelen over de groepen).  

*Indien hun werkzaamheden dit toelaten.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook de kleuters gaan mee in ons integrale aanbod. Zij hebben dezelfde lestijden en onderwijstijd als de rest van de school. Tijdens de schooltijden worden zij gestimuleerd om gezamenlijk op onderzoek te gaan naar de wereld. Dit doen wij in de school, maar we gaan ook regelmatig naar buiten om de wereld te ontdekken. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Meer tijd (vanaf 1 januari 2022)

KC IJsselmonde is iedere schooldag open vanaf 07.00 uur. Gezinnen kunnen dan gebruik maken van de voorschoolse kinderopvang van Stichting KindeRdam. Om 08.30 uur start het onderwijs en dat gaat door tot 15.30 uur. De kinderen op de SBO-groepen starten ook om 08.30 uur en gaan om 14.00 uur naar huis. De kinderen eten hun meegenomen lunch samen met hun groepsgenoten in de unit of tijdens een picknick in de tuin. Na de onderwijstijd kunnen kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang van stichting KindeRdam tot 19.00 uur.

Meer leertijd

Onderwijstijd en opvangtijd lopen op het Kindcentrum naadloos in elkaar over. Daarom dragen alle medewerkers van het Kindcentrum dezelfde waarden uit en werken ze altijd vanuit de pijlers waarop het Kindcentrum is gebouwd: zorg, gezondheid, zelfredzaamheid en taalontwikkeling. Gezond eten en drinken, geldt dus in de pauze, maar ook in de BSO-tijd. En ook dat een kind altijd eerst zelf iets moet proberen, voor iemand komt helpen. Elk kind kan altijd rekenen op aandacht en zorgzaamheid van een volwassene die in de buurt is, dat geldt de hele dag. En dat kinderen altijd nieuwe woorden leren en vragen moeten stellen als ze iets willen, zal gauw wennen. Alle medewerkers van het Kindcentrum maken er een gewoonte van de kinderen op deze punten de hele dag verder te helpen.

Meer taal

Vanaf hun vierde verjaardag start voor de kinderen het (speciaal-) basisonderwijs. De peuters worden nu kleuters, maar blijven in hetzelfde gebouw, met veel bekende gezichten. Ze schuiven gewoon een deurtje op. Het basisonderwijs op KC IJsselmonde zet 10 uur extra lestijd per week in om met de kinderen aan de kerndoelen van het Nederlands onderwijs te werken. De meeste tijd besteden we aan taal, want goed kunnen lezen, praten en schrijven is belangrijk bij alles wat je doet. Bijvoorbeeld ook bij rekenen en bij het verkennen van de wereld.

Meer keuze

We werken met vaste routines in de hele school. Dat betekent dat een aantal gebeurtenissen, zoals de kring, instructies, eten, vrij werken en ateliers op vaste tijden gepland staan. Deze voorspelbaarheid geeft kinderen structuur. Binnen deze structuur krijgen de kinderen vrijheid om keuzes te (leren) maken.

Meer ruimte

Het gebouw van KC IJsselmonde ziet er anders uit dan een gewoon schoolgebouw. Het is ingedeeld in 7 units. Twee units voor het SBO, voor de peuters, voor de kleuters, voor de groepen 3/4, de groepen 5/6 en de groepen 7/8. In die units zijn hoeken en stilteruimtes, waar kinderen kunnen werken. Een kind blijft dus gemiddeld 2 jaar in dezelfde unit. De begeleiding op de unit bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en Sociaal Pedagogisch Hulpverleners (SPH-ers).

Meer op maat

Alle kinderen zitten per bouw bij elkaar op een unit en zijn onderverdeeld in stamgroepen. De leerkracht start de dag met de kinderen van een stamgroep en sluit de dag ook weer met hen af. Verjaardagen vieren we ook in de stamgroep. Tussendoor krijgen de kinderen instructie in een groep met kinderen die ongeveer dezelfde onderwijsbehoefte hebben als zij. De ene groep kinderen heeft bijvoorbeeld behoefte aan veel uitleg en veel hulp, terwijl een andere groep vooral veel oefentijd nodig heeft, of juist veel meer vragen wil stellen. Door de kinderen in te delen in een groep met dezelfde behoefte kan de leerkracht zijn of haar volle aandacht richten op wat deze kinderen nodig hebben. Zo benutten we de leertijd efficiënt en blijven de kinderen betrokken bij de les.

Meer ontdekken

’s Ochtends werken we op KC IJsselmonde vooral aan taal, rekenen en sociale vaardigheden, ’s middags gaan we op ontdekkingstocht door de wereld. We leren over andere landen en andere tijden, over natuur en het heelal, maar ook over onszelf, onze talenten en onze uitdagingen. Elke periode van ongeveer 10 weken, zetten we een thema centraal. We nodigen dan vakmensen uit in onze ateliers en trekken er ten minste één keer op uit om de zaken waarover we leren in het écht te zien.

Meer muziek

Omdat muziek een taal is die iedereen verstaat en mensen samenbrengt, zullen we in KC IJsselmonde veel muziek maken en luisteren. Bovendien is muziek een goed middel om taal te verwerven. Muziek zal een integraal onderdeel van onze organisatie vormen en steeds mooier klinken door het samenspel van ouders, leerlingen, medewerkers en buurtgenoten. Iedereen is uitgenodigd om met ons muziek te maken.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze zorg voor uw kind

Wij streven naar een omgeving waarin kinderen zich veilig, prettig, gehoord en begrepen voelen. De school hanteert een gestructureerd traject van vroegtijdig signaleren, analyseren en evalueren van motorische ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling bij leerlingen. Hiervoor werken wij met het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Vroegtijdige signalering en gerichte actie vergroten de kans op het succesvol verhelpen van deze problemen. Waar nodig en mogelijk passen wij ons onderwijs en handelen aan, aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. De wijze waarop wij de zorg op school hebben geregeld staat beschreven in ons zorgplan.

Waar en bij wie kun je terecht:
Zorg coördinatoren, schoolmaatschappelijk werk(st)er & vertrouwenspersoon

Onze zorg coördinatoren bewaken en volgen de ontwikkelingen van al onze leerlingen en verzorgen de coördinatie en het contact met de ouders. Wanneer je als ouder twijfels of zorgen hebt over de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind, dan kun je terecht bij onze schoolmaatschappelijk werk(st)er. Voor vertrouwelijke en gevoelige kwesties kunnen leerkrachten en leerlingen terecht bij onze vertrouwenspersoon. Op onze website kun je lezen wie dit zijn.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Voor vragen over gezondheid, opvoeding en opgroeien kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in IJsselmonde. Vanaf het januari 2022 zal het CJG samen met ons haar intrek nemen in Kindcentrum IJsselmonde. Dit maakt het voor ouders en kinderen nog makkelijker om ook daar kun vragen te stellen over gezondheid. Onze schoolverpleegkundige en de schoolarts zijn werkzaam bij het CJG. Je kunt hen bereiken via het CJG. Alle leerlingen van groep 2 ontvangen van het CJG een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Het CJG verzorgt in groep 7 een groepsvoorlichting en nodigt kinderen uit voor het Rijksvaccinatieprogramma.

Wijkteam

Wanneer er in het gezin problemen zijn waar je zelf niet meer uitkomt, dan kan het CJG, de huisarts of een andere medisch specialist je doorverwijzen naar het Wijkteam. Elke wijk in Rotterdam heeft een wijkteam. In het wijkteam werken verschillende hulpverleners samen. Van hulp bij opvoeding en financiële problemen tot de aanpak van huiselijk geweld, het12wijkteam staat mensen bij met de juiste zorg en ondersteuning, zodat zij weer grip krijgen op hun leven.

Passend onderwijs en zorgplicht

Elke school en dus ook Kindcentrum IJsselmonde, heeft een zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit geldt zowel voor nieuwe leerlingen als bestaande leerlingen. Wij onderzoeken of we de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Hierin worden wij gesteund door Primair Passend Onderwijs (PPO) Rotterdam. Op iedere basisschool in Rotterdam is een contactpersoon van PPO Rotterdam actief. Deze contactpersoon helpt ons bij het bieden van passend onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. De zorgplicht geldt niet als de school of de groep waarvoor het kind aangemeld wordt vol is. Dit is opgenomen in ons schoolondersteuningsprofiel. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag. Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden ‘passend onderwijs’ en hanteren een eigen toelatingsprocedure.

Onderwijsconsulenten

In het kader van het passend onderwijs kunnen ouders en de school een beroep doen op onafhankelijke onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl), wanneer er bijvoorbeeld sprake is van plaatsingsproblematiek, schorsing of verwijdering. Onderwijs(zorg)consulenten helpen ouders en de school om tot goede afspraken te komen over de inzet van de zorg op school aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Wet gelijke behandeling

Ongeacht de afspraken die er over de uitvoering van de zorgplicht binnen een samenwerkingsverband worden gemaakt, is voor individuele schoolbesturen in alle sectoren de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische ziekte (WGBH/CZ) van kracht. Artikel 2 van deze wet bepaalt dat individuele schoolbesturen verplicht zijn om doeltreffende aanpassingen te verrichten voor een leerling met een beperking (zoals bedoeld in de WGBH/CZ), tenzij deze een onevenredige belasting vormen voor de school. De WGBH/CZ is volgens het College voor de Rechten van de Mens (voormalige Commissie Gelijke Behandeling) niet van toepassing op de toelating en deelname aan het (V)SO.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel staat op onze website. Indien we als school niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, is het onze plicht om, in goed overleg met ouders en experts, op zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor het betreffende kind. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs kan dan een oplossing zijn. Vanaf januari 2022 zullen wij samen met de SBO Van Heuven Goedhartschool op een nieuwe locatie verder gaan als Kindcentrum IJsselmonde. Samen met deze SBO afdeling bieden wij ook onderwijs aan de kinderen die deze extra ondersteuning en zorg nodig hebben. Er zijn echter wel grenzen aan onze zorg:
- Wanneer het welbevinden van het kind ter discussie staat. Wij achten het wenselijk dat het kind lekker in zijn/haar vel zit.
- Wanneer wij onvoldoende steun en medewerking van de ouders krijgen.
- Wanneer de ontwikkeling van het kind stagneert.
- Wanneer het functioneren van de groep en de leerkracht in het gedrang komt.
- Wanneer wij de veiligheid van de groep en de leerkracht niet meer kunnen waarborgen.

Medicijnverstrekking

Indien de leerling onder schooltijd medicijnen en/of zelfzorgmiddelen moet gebruiken, moet de ouder per medicijn of zelfzorgmiddel een 'Verklaring Medicijnverstrekking' invullen en inleveren bij de leerkracht. Ieder schooljaar en bij verandering van medicijnen moet het invullen van de 'Verklaring Medicijnverstrekking' opnieuw gebeuren. Deze verklaring staat op de website of kun je opvragen bij de leerkracht. We vernemen het ook graag wanneer het kind medicijnen of zelfzorgmiddelen inneemt vóór schooltijd. Sommige medicijnen/zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het gedrag van het kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met de peuterspeelzaal van Kindcentrum IJsselmonde bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met de Schatkist methode. De voorschool gebruikt een vergelijkbaar programma. Daarnaast werken wij nauw samen, sluiten wij thema's op elkaar aan en hebben we een gedeelde pedagogische visie. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van de peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas. Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren.

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we 4 thema’s die in de periode van vakantie tot vakantie centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode van schatkist. Dit doen we 3x keer gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de oudergesprekken 2x per jaar. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend.

Terug naar boven