Kindcentrum IJsselmonde

Heindijk 20 3079 PM Rotterdam

  • Iedereen is welkom
  • Leerlingen aan het werk op de unit.
  • Een plek om elkaar te ontmoeten en ruimte voor kooklessen en cultuurlessen.
  • Het leren van eigenaarschap en zelfstandig werken als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
  • Buiten sporten een spelen als basis van onze pijler gezondheid.

In het kort

Toelichting van de school

Hier beschrijven we de visie en werkwijze van Kindcentrum IJsselmonde zoals we die sinds januari 2022 vormgeven in ons prachtige nieuwe gebouw aan de Heindijk in Rotterdam IJsselmonde. In deze schoolgids vindt u naast onze visie en werkwijze ook alle praktische informatie voor dit schooljaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Eigenheid
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
367
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode

BOOR heeft een meldcode. Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. Het doel van de meldcode is dat er, wanneer dat nodig is, zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden aan de betreffende leerling. Dit kan door het doen van een melding bij Veilig Thuis en/of door zelf hulp te verlenen. Met behulp van de stappen uit de meldcode wordt duidelijk wanneer welke actie(s) door de school kunnen worden ingezet.

Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. Wij verwerken als school persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen en onderwijs te kunnen geven. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden daarnaast beveiligd opgeslagen en de toegang tot deze gegevens is beperkt. Zo kunnen alleen personen die daartoe gemachtigd zijn bij de gegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens om, onder andere, uw kind in te schrijven als leerling, om het leertraject bij te houden of bij inschrijving van uw kind op en andere school. Daarnaast wisselen we gegevens uit met andere partijen zoals DUO, de gemeente of leveranciers van (digitaal) lesmateriaal. Deze gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Wij verwerken de gegevens van uw kind altijd op basis van de zes grondslagen binnen de AVG.

Ouders/verzorgers hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens een aantal rechten. Zo hebben ouders/verzorgers het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid. Een verzoek met betrekking tot deze rechten kunt u richten aan de schoolleider/directeur. Bij sommige gegevensverwerkingen van uw kind vragen wij u om toestemming. Bijvoorbeeld voor het gebruik van foto- en videomateriaal en het delen van uw contactgegevens met andere ouders. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een e-mail aan de schoolleider/directeur.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van beeldmateriaal binnen de school. Het is voor ouders en leerlingen niet toegestaan om beeldmateriaal dat gemaakt is in of rondom de school waarop anderen herkenbaar zijn, te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Bij vragen kunt u terecht bij de schoolleider/directeur. In onze privacyverklaring, te vinden op de website van BOOR bestuur onder kopje beleid, leest u meer over de gegevens die wij verwerken, hoe lang wij ze bewaren en op welke manier deze worden beveiligd. Voor direct contact met onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u zich richten tot fg@stichtingboor.nl 


Terug naar boven