Kindcentrum IJsselmonde

Heindijk 20 3079 PM Rotterdam

  • Iedereen is welkom
  • Leerlingen aan het werk op de unit.
  • Een plek om elkaar te ontmoeten en ruimte voor kooklessen en cultuurlessen.
  • Het leren van eigenaarschap en zelfstandig werken als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
  • Buiten sporten een spelen als basis van onze pijler gezondheid.

In het kort

Toelichting van de school

Hier beschrijven we de visie en werkwijze van Kindcentrum IJsselmonde zoals we die sinds januari 2022 vormgeven in ons prachtige nieuwe gebouw aan de Heindijk in Rotterdam IJsselmonde. In deze schoolgids vindt u naast onze visie en werkwijze ook alle praktische informatie voor dit schooljaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Eigenheid
  • Groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
368
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode

BOOR heeft een meldcode. Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. Het doel van de meldcode is dat er, wanneer dat nodig is, zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden aan de betreffende leerling. Dit kan door het doen van een melding bij Veilig Thuis en/of door zelf hulp te verlenen. Met behulp van de stappen uit de meldcode wordt duidelijk wanneer welke actie(s) door de school kunnen worden ingezet.

Privacy en leerlinggegevens

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij verwerken als school persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind in te schrijven als leerling op onze school , om de studievoortgang bij te houden of bij inschrijving van uw kind op een andere school. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en Gemeente (leerplichtambtenaar). Wij verwerken gegevens van uw kind voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is voor ouders en leerlingen niet toegestaan om foto’s en video’s die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

In onze privacy verklaring, te vinden op www.boorbestuur.nl onder kopje beleid, leest u meer over de gegevens die wij verwerken, hoe lang wij ze bewaren en op welke manier deze worden beveiligd.

Terug naar boven