Blijvliet

Hillevliet 96 3074 KD Rotterdam

  • Schoolfoto van Blijvliet
  • Schoolfoto van Blijvliet
  • Schoolfoto van Blijvliet
  • Schoolfoto van Blijvliet
  • Schoolfoto van Blijvliet

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In verband met de lockdown hebben de kinderen minder fysiek onderwijs genoten dan wenselijk. Hoewel er online les is gegeven, profiteren onze kinderen het meest van directe aansturing door de leerkracht. Het percentage leerlingen dat 1F behaalde in 2021 lag daarom iets onder de ondergrens. Het percentage 2F was ruim voldoende. Ondanks de lastige periode hebben we alle leerlingen op hun passende niveau naar het Voortgezet Onderwijs verwezen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussen resultaten zijn een meting in het PCDA proces om het leerstofaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Deze tussenmeting zal gevolgen hebben voor de groepsplannen en de individuele handelingsplannen.

De tussenresultaten worden gehaald uit de afname van de IEP-toetsen in januari en juni, de bespreking/ analyse van de leerkracht met de IB-ers

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2013 bezocht de Onderwijsinspectie Obs Blijvliet. Na het bezoek kreeg de school weer een groene kaart, ofwel basistoezicht toegekend.

Om de tussenresultaten op peil te brengen heeft het team van Blijvliet via een verbeterplan gewerkt aan de niet-voldoende resultaten met als gevolg, dat op 1 of 2 deelgebieden alle scores voldoende of meer dan voldoende waren aan het eind van schooljaar 2012-2013.

Blijvliet blijft onverminderd werken aan de kwaliteit van het onderwijs. In de jaarplannen valt te lezen aan welke speerpunten er gewerkt wordt.

Terug naar boven