Basisschool over De Slinge

Krabbendijkestraat 243 -245 3086 LR Rotterdam

 • De nevenvestiging aan de Sommelsdijkstraat heeft een identiek gebouw.
 • In het kader van opbrengstgericht werken, wordt er in kleine groepjes gewerkt aan de leerdoelen van de leerlingen.
 • Op Over de Slinge is er veel aandacht voor computervaardigheden.
 • Om de brede ontwikkeling te stimuleren werken wij nauw samen met de Kinderfaculteit.

Het team

Toelichting van de school

De directie wordt ondersteund door een team aan professionals. 

 • Intern begeleider - coördineert de leerlingenzorg en bewaakt de schoolkwaliteit.
 • Groepsleerkrachten - verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep.
 • Leraarondersteuners en onderwijsassistenten - ondersteunen de leerkracht, begeleiden groepjes leerlingen.
 • ICT-coördinator - verantwoordelijk voor alle ICT-zaken in de school.
 • Gedragsspecialist - vraagbaak voor collega's op het gebied van gedragsproblematiek, monitort de sociale veiligheid.
 • Rekenspecialist - draagt bij aan het beleid van het rekenonderwijs, monitort de resultaten en de uitvoering van het rekenbeleid, vraagbaak voor collega's op het gebied van rekenonderwijs.
 • Vakleerkrachten - verantwoordelijk voor het onderwijs in hun vakgebied.

Zoals u in een professionele cultuur mag verwachten, vindt er op regelmatige basis overleg plaats tussen het onderwijsondersteunend personeel en de groepsleerkrachten. Een compleet overzicht van het huidige schoolteam vindt u op de website van de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien personeel verlof heeft, wordt er geprobeerd dit intern op te lossen. Indien dit niet mogelijk is zal dit op een andere manier opgelost worden. Dit kan zijn door  externe inhuur of verdelen van de leerlingen over andere groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het is ons doel om leerlingen in een fijne, veilige en plezierige omgeving op cognitief gebied en op sociaal-emotioneel gebied te begeleiden bij hun ontwikkeling, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs en een goede basis hebben als wereldburger. Wij zien het geven van Taal, Rekenen en Lezen als onze belangrijkste taak. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers en culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Leren doen we samen en plezier bevordert de kwaliteit van leren.

Opbrengstgericht werken

Op obs Over de Slinge richten wij het onderwijs in volgens het ‘opbrengstgericht werken’. Wij halen het beste uit de leerlingen door heldere doelen te stellen, te analyseren of deze worden bereikt en bij te sturen als dit niet zo is. Deze doelen zijn afgestemd op en passend bij de mogelijkheden van iedere leerling. Hierbij gaat het niet alleen om het leren van schoolse vaardigheden, maar ook om de sociaal emotionele ontwikkeling.

Organisatie van de lessen

Het opbrengstgericht werken is in de hele school zichtbaar doordat de leerkrachten werken met het ‘expliciete directe instructiemodel’ (EDI). EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de risicoleerlingen. Elke les van de kernvakken (lezen, rekenen, spelling en taal) is opgebouwd uit een aantal fasen: activeren van voorkennis, lesdoel, instructie, begeleide inoefening, lesafsluiting, zelfstandige verwerking en verlengde instructie. De opbouw zorgt voor een herkenbare structuur.

Leerlingvolgmodel

Wij volgen onze leerlingen met de leerlingvolgsystemen in ParnasSys (groepen 1 en 2) en IEP (groepen 3 t/m 8 en SK). Twee keer per jaar worden de opbrengsten in kaart gebracht en geanalyseerd op school-, groeps- en leerlingniveau. Tijdens groepsbesprekingen met de intern begeleider(s) worden interventies besproken die de opbrengsten kunnen verhogen. De opbrengsten zijn ook onderdeel van gesprek tijdens de leerlingenbesprekingen. Op basis van de analyses wordt op schoolniveau een plan van aanpak opgesteld met doelen voor de nieuwe periode.

Groepen 1/2

Op Over de Slinge gaan wij uit van ervaringsgericht en doelgericht onderwijs. Het ervaringsgericht onderwijs gaat uit van de betrokkenheid en het welbevinden van de leerlingen. De gedachte daarachter is dat de leerlingen een optimale ontwikkeling doormaken als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan. Naast ervaringsgericht werken heeft ook doelgericht werken een plek in ons kleuteronderwijs. De leerlingen krijgen een beredeneerd aanbod op basis van de leerlijnen, waarbij nauwkeurig wordt bijgehouden waar kinderen zich op de leerlijn bevinden. Hierdoor kan er gewerkt worden in de zone van de naaste ontwikkeling. Spelend leren staat hierbij centraal. Zo krijgen de leerlingen de kans om te bewegen, te handelen en te ontdekken. Wij focussen ons op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling. 

Om voor een fijne sfeer in de groep te zorgen, waarin de kinderen zich veilig en prettig voelen om te werken, wordt in de eerste weken van het schooljaar intensief gewerkt aan groepsvorming. Er worden groepsregels opgesteld en groepsvormende activiteiten georganiseerd, dit is tevens een doorgaande lijn binnen de school evenals het werken aan verantwoordelijk gedrag. De groepsvormende activiteiten blijven we gedurende het schooljaar herhalen, met name na vakanties en wanneer er nieuwe kinderen in de klas komen.  

Groepen 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 werken wij met lesmethoden. De methoden die wij gebruiken voor rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen zijn onze basis bij het aanbieden van passend onderwijs. Deze methoden bieden middelen en materialen voor verrijking, verdieping en verlengde instructie.

Taal

In de groepen 4 t/m 8 wordt met de methode “Taal Actief” gewerkt. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen, met elkaar te communiceren en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. De methode differentieert op drie niveaus, waarmee we optimaal kunnen afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de klas. Verder besteedt Taal Actief veel aandacht aan woordenschat.  

Spelling

Het spellingsaanbod in de groepen 4 t/m 8 wordt vormgegeven met de methode “Taal Actief”. Dit is dezelfde methode als voor het taalonderwijs. De methode differentieert op drie niveaus, waarmee we optimaal kunnen afstemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de klas.

Lezen

In groep 3 beginnen de leerlingen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de ‘Kim-versie’ van “Veilig leren lezen”. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. Voor het voortgezet technisch lezen gebruiken wij in de groepen 4 t/m 8 de methode “Atlantis”. In de methode Atlantis wordt evenals in de “Veilig leren lezen” methode technisch lezen geïntegreerd met begrijpend lezen. Verder heeft leesplezier een centrale plek binnen de methode. Ook buiten de methode wordt het leesplezier verder vergroot door in alle groepen voor te lezen, de Kinderboekenweek een centrale plaats te geven in onze jaarplanner en alle groepen de ruimte te geven naar de schoolbibliotheek te gaan (één keer per twee weken, onder schooltijd). De kinderen mogen de bibliotheekboeken ook meenemen om thuis in te kunnen lezen.

Schrijven

Leerlingen leren in de groepen 1 t/m 8 schrijven met de methode “Pennenstreken”. Deze methode is door de school gekozen, omdat het aansluit bij de op school gebruikte methode voor het aanvankelijk leesonderwijs. Ons schrijfonderwijs draagt ertoe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgt en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te kunnen communiceren.  

Pre-teaching/stil lezen

Bij de methode Atlantis zit ook een pre-teaching programma. Dit is een extra aanbod voor zwakke lezers. Binnen de pre-teaching gaan de leerlingen op een speelse en interactieve wijze aan de slag met de doelwoorden en teksten uit de lessen. Door deze voorbereiding te treffen op de leeslessen, kunnen de leerlingen de instructie beter volgen, waardoor alle leerlingen goed kunnen meedoen en sneller vooruitgang boeken. Verder heeft in de groepen 4 t/m 8 het stil lezen een centrale plek in het onderwijs, dit mede om het leesplezier te vergroten door een rijk aanbod aan verschillende boeken.  

Rekenen

Op Over de Slinge wordt voor rekenen gebruik gemaakt van de methode “Alles telt Q”. In de rekenlessen leren we de leerlingen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop leerlingen tot een oplossing komen mag verschillen. We proberen leerlingen een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te leren oplossen. Wanneer u met uw kind over rekenen praat, houdt er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u van vroeger gewend bent.

Wereldoriëntatie

Op onze school praten we op heel veel momenten met de leerlingen over de wereld om ons heen en we brengen hen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis, maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Op basisschool Over de Slinge wordt gewerkt met de methode “De Zaken”. Dit omvat een methode voor aardrijkskunde (genaamd Wereldzaken), geschiedenis (genaamd Tijdzaken) en natuur & techniek (genaamd Natuurzaken). Aanvullend staat in de groepen 6 en 7 het “schooltuinieren” op het programma. Wanneer leerlingen in groep 6 zitten krijgen zij vanaf de kerstvakantie 1 keer per 2 weken in de klas les van de leerkracht van de schooltuin. Na de paasvakantie gaan de kinderen dan daadwerkelijk iedere week naar de schooltuin toe tot de herfstvakantie in groep 7.  

Verkeer

Vanaf de groepen 4 wordt 1 keer per 2 weken een halfuur verkeersonderwijs gegeven. Goed verkeersonderwijs is van levensbelang! De methode “Klaar … Over!” vergroot het verkeersinzicht en zet de eigen verantwoordelijkheid centraal. In de methode Klaar … Over! worden vijf rollen behandeld die kinderen in het verkeer kunnen spelen, namelijk: spelend, wandelend, fietsend, als passagier of gebruik makend van het openbaar vervoer.  

Expressievakken

Onder de expressievakken vallen handvaardigheid, tekenen, drama en muziek. De lessen handvaardigheid en muziek worden gegeven door een vakleerkracht.

Engels

Vanaf groep zeven wordt er op Over de Slinge Engels aangeboden. Voor dit vak maken wij gebruik van de methode “Stepping Stones”. Deze methode is gericht op communicatief taalonderwijs, de kinderen leren Engels door te spreken, te lezen en te schrijven. Bij voorbeelden wordt veel gebruik gemaakt van filmpjes die ingesproken zijn door een native speaker.  

Bewegingsonderwijs en “Lekker Fit”

Basisschool Over de Slinge is een Lekker Fit school, dit betekent dat wij als basisschool extra aandacht besteden aan een gezonde en actieve leefstijl van alle leerlingen. Op een Lekker Fit school wordt dit gerealiseerd doordat alle groepen een derde extra beweegmoment onder schooltijd in de week aangeboden krijgen. In de kleutergroepen is dit zichtbaar doordat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster staat. We spelen op het schoolplein én in het speellokaal. Onze kleuters krijgen 1 keer per week les van de vakleerkracht in het speellokaal en daarnaast geven de leerkrachten ook minimaal 1 maal per week zelf een les in het speellokaal.

Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen 3 maal per week gymles van een speciaal hiervoor aangestelde vakleerkracht in het gymlokaal naast onze school. De groepen 5 en 6 krijgen twee gymlessen in de week. In het begin van het jaar gaat groep 6 iedere week zwemmen, in de tweede helft van het jaar groep 5. Verder is er op een Lekker Fitschool de gelegenheid om vrijblijvend na schooltijd deel te nemen aan extra beweging. Dit gebeurt in samenwerking met de Schoolsportvereniging. Kinderen kunnen tijdens deze activiteiten kennismaken met diverse sporten, als het kind een sport leuk vindt dan kan het kind lid worden van de sportvereniging.   Onze school biedt momenteel via de Kinderfaculteit Pendrecht de mogelijkheid aan om kennis te maken met diverse sporten. Wanneer een ouder de contributie van de vereniging niet kan betalen, kan er een beroep gedaan worden op het Jeugdfonds Sport. Alle activiteiten en aanvragen op het gebied van de Schoolsportvereniging worden geregeld door onze coördinatoren, Bart van Wensen en Kevin van der Wielen.

Sociale vaardigheden

Normen en waarden zijn een belangrijk onderwerp in de huidige maatschappij. Onze school vindt dat leerlingen al op jonge leeftijd hiermee in aanraking moeten komen. Hierdoor heeft de school gekozen voor de methode “Leefstijl”. Bij alle groepen zal het werken met de methode een vast onderdeel van het weekprogramma vormen. De leefstijlcoördinator op Over de Slinge is Leila Jamaludin. Verder is er ook een anti-pest protocol, hiervoor is op iedere locatie een anti-pest coördinator aangesteld. Voor de Krabbendijkestraat is dat Leila Jamaludin en voor de Sommelsdijkstraat is dat Sanne van der Ent. Tweemaal per jaar gaan deze coördinatoren de klassen in om uit te leggen waarvoor zij beschikbaar zijn.

Burgerschap

Over de Slinge is een belangrijke plek waar kinderen hun persoonlijkheid ontwikkelen, als ook hun mens- en maatschappijbeeld, elke school heeft daarom de opdracht aandacht te geven aan burgerschap.  In het openbaar onderwijs is burgerschap een vanzelfsprekendheid, verbonden met onze Openbare Identiteit. 

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Deze drie kernwaarden vormen de basis voor ons onderwijs en in het bijzonder voor ons burgerschapsonderwijs.  

In onze openbare school heeft burgerschapsvorming een vaste basis in ons dagelijkse onderwijs. We besteden elk?moment van de dag aandacht aan onze sociale omgang; met elkaar spelen en werken, elkaar helpen en respect hebben voor anderen en onze omgeving. We leren onze kinderen over de wereld, onze maatschappij en de natuur en hoe een positieve bijdrage hieraan te leveren. Onze leraren zijn hierin een rolmodel.

In onze school besteden we actief aandacht aan democratische vaardigheden en stimuleren we om mee te doen in de maatschappij. Leerlingen kunnen hiermee oefenen op school Zij mogen invloed uitoefenen op beslissingen in de eigen school en leren initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zoals in onze leerlingenraad. In onze school gebruiken we het middel van de dialoog om leerlingen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan en zich te verdiepen in elkaars achtergronden in een open en veilig klasklimaat. Zo helpen we verschillen te overbruggen en ontstaat er begrip. Niet naast elkaar, maar met elkaar. Burgerschap komt op onze school terug in taal- en rekenlessen, de wereldoriëntatielessen, in Kunst, Cultuur en sport.

Levensbeschouwelijk onderwijs

Leerlingen op openbare scholen kunnen lessen volgen in levensbeschouwelijk onderwijs. Deze lessen vinden plaats op uw verzoek. Leerlingen die er niet aan deelnemen, blijven bij de eigen leerkracht en krijgen les in andere vakken. Christelijk godsdienstonderwijs wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van het Inter Kerkelijk Overleg in Schoolzaken, Islamitisch godsdienstonderwijs door Stichting Platvorm Islamitische Organisaties Rijnmond en het Hindoe godsdienstonderwijs onder verantwoording van de stichting Hindoe Vormingsonderwijs. De lessen zijn 13 keer gratis, doordat de gemeente Rotterdam deze lessen subsidieert. Alleen leerlingen in de groepen 3 t/m 8 komen in aanmerking; de groepen moeten bestaan uit minimaal 7 leerlingen; het doorgaan van deze lessen is afhankelijk van het aantal aangemelde leerlingen en van de mogelijkheden van de diverse instanties.

Onderwijs aan anderstalige kinderen

Op basisschool Over de Slinge hebben we een aantal schakelklassen voor nieuwkomers. In de schakelklas staat mondelinge taalvaardigheid, lezen en schrijven in het Nederlands voorop. Daarnaast krijgen kinderen in de schakelklas ook rekenen, wereldoriëntatie, lichamelijke oefening, sociale vaardigheid en expressievakken. De kinderen in de schakelklas hebben ook de mogelijkheid om onder schooltijd zwemles te volgen. De schakelklas biedt onderwijs aan kinderen in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar oud, die recentelijk vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. We streven ernaar om de kinderen na 1 jaar uit te laten stromen in een reguliere groep. Soms kan het nodig zijn om het kind langer in de schakelklas te houden. De ouders en/of verzorgers worden actief betrokken bij de keuzes die worden gemaakt in het kader van een door- of uitstroom. Net als in de reguliere groepen zijn er een aantal keer per jaar oudergesprekken ingepland, waarin de ontwikkeling van het kind wordt geëvalueerd. Wanneer nodig, kunnen we in de gesprekken gebruik maken van een tolk. De ontwikkelingen van de kinderen in de schakelklas worden bijgehouden met een Ontwikkelingsperspectief Plan, een zogenaamd OPP. Iedere 10 weken wordt het OPP geëvalueerd.  Drie keer per jaar worden alle kinderen getoetst op technische leesvaardigheid, leesbegrip, taalverzorging en rekenen.

De drie momenten zijn:

·       Tijdens de intake;
·       Na 20 onderwijsweken;
·       Na 40 onderwijsweken.

Mocht u meer informatie willen over de schakelklassen, dan kunt u terecht bij de intern-begeleider van de schakelklassen: Sanne van der Ent. Zij is bereikbaar via S.vanderent@overdeslinge.nl of via de schooltelefoonnummers: 010-4800790 of 010-4803552.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

De werkgroep meer- en hoogbegaafdheid heeft het afgelopen schooljaar gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Liever spreken wij over cognitief getalenteerde leerlingen, omdat dit meer aansluit bij onze visie. Wij proberen cognitief getalenteerde kinderen vroegtijdig te signaleren, hiervoor maken wij gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid voor het primair onderwijs. In het schooljaar 2021-2022 is het nieuwe beleidsplan afgerond en vanaf februari ’22 is er een plusklas gestart. Verder is er ook speciale aandacht voor cognitief getalenteerde leerlingen binnen de groep. Deze speciale aandacht kan bestaan uit een compacte of verrijkte aanpak bij één of meerdere vakken. Zij kunnen hiermee oefenstof overslaan en/of versneld maken. Verder kunnen deze leerlingen in sommige gevallen projectmatig en vakoverstijgend zelfstandig of in groepjes werken aan andere leerstof, zoals bijv. de Pittige Plustorens of de Smartgames. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren voor het onderdeel lezen zijn terug te vinden bij het onderdeel taal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningssprofiel
Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. 

Wij bieden extra ondersteuning op het gebied van taal en rekenen. 

De intern begeleiders en de specialisten analyseren samen met de leerkracht de ontwikkeling van de leerlingen om passende ondersteuning te geven. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften wordt gekozen voor een aanpak in een klein groepje binnen of buiten de klas.

Twee keer per jaar worden vanaf groep 3 de IEP-toetsen afgenomen voor de vakken rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen. De technische leesvaardigheid wordt in kaart gebracht met AVI en DMT (van Cito). Om leerlingen ononderbroken te kunnen volgen en zich te laten ontwikkelen wordt het onderwijsleerproces zo ingericht met de leerlingvolgsystemen dat leerkrachten hierop leerlingen goed kunnen monitoren en sturen. De CITO- en IEP-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, in januari/februari en in mei/juni. Nadat de toetsen zijn afgenomen volgt er een periode van analyseren. Er vinden analyses plaats op school-, groeps- en leerling niveau. Naar aanleiding van de analyses wordt er bepaald welke extra ondersteuning er de komende periode ingezet dient te worden. Het bepalen van deze extra ondersteuning vindt plaats tijdens opbrengstendagen, groepsbesprekingen en leerling besprekingen. De extra ondersteuning kan gericht zijn op sterkere leerlingen, zwakkere leerlingen of de gemiddelde leerlingen.

De schooldoelen op het vlak van het IEP leerlingvolgsysteem zijn als volgt:

 • Voor technische leesvaardigheid houden wij het landelijk gemiddelde aan. Dit betekent dat wij ernaar streven dat minimaal 20% van de leerlingen boven of op het niveau van het leerjaar scoort en maximaal 20% van de leerlingen onder het niveau van het betreffende leerjaar scoort.
 • Voor rekenen, begrijpend lezen en taalverzorging verschillen de doelen per leerjaar. Onze doelen zijn hierbij ambitieus en stellen wij boven het landelijke gemiddelde dat past bij ons schoolgewicht.  

Om ieder kind het beste onderwijs en de juiste zorg te kunnen bieden, werken wij samen met verschillende professionals in en rondom de school. Het kan voorkomen dat de professionals in de school onvoldoende kennis en/of expertise hebben om een leerling optimaal te begeleiden, dan schakelt de school het samenwerkingsverband in. Onze basisschool is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam. Dit wordt altijd eerst besproken met ouders en zij moeten hiervoor toestemming geven.

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de site van PPO Rotterdam. Klik hier.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn op zoek naar een taal- en leesspecialist.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met peuterspeelzaal Het Krabbetje (locatie Krabbendijkestraat) en Het Slingertje (locatie Sommeldijksstraat) bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met Onderbouwd Online. De voorschool gebruikt het programma Startblokken. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande- en ononderbroken leerlijn. De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters. Dit schooljaar werken wij aan de volgende doelen: nieuw observatiesysteem implementeren, verhogen van de ouderbetrokkenheid en aanscherpen van de visie onderbouw. Wij hopen hiermee te bereiken dat we het jonge kind nog beter in beeld hebben en dat we de overgang van groep 2 naar groep 3 kunnen verbeteren.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal Krabbetje / Slingertje naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem, indien u daar als ouders toestemming voor heeft gegeven. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.

Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs).

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we 7 thema’s die een periode van 6-8 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode ParnasSys. Dit doen we 8x gedurende de kleuterperiode en we bespreken dit met de ouders tijdens de startgesprekken, voortgangsgesprekken en de rapportgesprekken. Vanaf 1 augustus 2022 mogen wij geen toetsen meer afnemen bij de kleuters. Dat doen we pas vanaf groep 3. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingvolgsysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal-emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen.

Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend.

Terug naar boven