Basisschool over De Slinge

Krabbendijkestraat 243 -245 3086 LR Rotterdam

  • De nevenvestiging aan de Sommelsdijkstraat heeft een identiek gebouw.
  • In het kader van opbrengstgericht werken, wordt er in kleine groepjes gewerkt aan de leerdoelen van de leerlingen.
  • Op Over de Slinge is er veel aandacht voor computervaardigheden.
  • Om de brede ontwikkeling te stimuleren werken wij nauw samen met de Kinderfaculteit.

In het kort

Toelichting van de school

Over de Slinge is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

Over de Slinge is gevestigd in de wijk Pendrecht. De school is verdeeld over twee gebouwen waar een goed en betrokken team voortdurend bezig is om er samen met ouders voor te zorgen dat ieder kind zich optimaal en breed kan ontwikkelen. We hechten veel waarde aan goed onderwijs binnen een veilig pedagogisch klimaat, waardoor wij het hoogst haalbare uit onze leerlingen halen. Meer informatie vindt u op deze website, maar natuurlijk kunt u ook altijd even langskomen!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Gelijkwaardigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Gezonde leefstijl
  • Opbrengstgericht werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Over de Slinge telde op 1 februari 2023 413 leerlingen. Gedurende het schooljaar groeit het leerlingenaantal vanwege instroom in de reguliere groepen en de schakelklassen voor nieuwkomers. Het leerlingenaantal groeit gedurende het schooljaar tot rond 425 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
399
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Over de Slinge hechten we veel waarde aan de veiligheid voor iedereen.

Meldcode:

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. We hanteren hiervoor de BOOR meldcode, te vinden op de website.

Klachtenregeling:

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. Als ouder en/of leerling, werknemer, of als u anderszins deel uitmaakt van stichting BOOR of de aangesloten scholen, dan kunt u dit laten weten. De directie van de school(locatie) waarover u een klacht heeft, gaat graag met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht zich richt.

Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot het bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: mr. Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u per e-mail te sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, met vermelding van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daaraan voorafgaand de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen. Meer informatie over de werkwijze van de LKC is te vinden op de website: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc.

Externe vertrouwenspersonen

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een onafhankelijke instantie, dan kunt u zich wenden tot één van de externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR. De contactgegevens vind u hier.

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111. Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:

- de klachtfunctionaris;

- de externe vertrouwenspersonen;

 - de landelijke klachtencommissie;

- de vertrouwensinspecteurs zijn beschreven;

in de geldende klachtenregeling van stichting BOOR. Bekijk de regeling op www.boorbestuur.nl, onder de kop regelingen of klik hier.

Privacy

Op Over de Slinge wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Deze is te raadplegen via de website: www.stichtingboor.nl en op de website van onze school. In de privacyverklaring https://boorbestuur.nl/cp/uploads/downloads/2018-05-22-Privacyverklaring-Stichting-BOOR(2).pdf is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Terug naar boven