Openbare Jenaplanschool Fridtjof Nansen

Jan Greshoffstraat 5 (tijdelijke locatie) 3069 WG Rotterdam

  • Spelend leren op het schoolplein.
  • De kinderen leren zich te uiten, te presenteren en hun mening te verwoorden.
  • De kinderen tonen elkaar waar zij de afgelopen periode aan hebben gewerkt
  • De kinderen van groep 3 krijgen rekeninstructie terwijl de kinderen van groep 4 zelfstandig werken.
  • De Boijmans taal- en rekenlessen in groep 1/2

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens van de Iep eindtoets zijn op de Fridtjof Nansen school boven het landelijk gemiddelde. We gebruiken deze gegevens naast het oordeel van de stamgroepleider voor het bepalen van een advies voor passend vervolg onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school krijgen kinderen instructie in kleine groepjes. Kinderen zitten met verschillende groepen en niveaus in een klas waardoor uitleg in kleine groepjes door de leerkracht mogelijk is. 

De instructie wordt gegeven in een kleine kring en noemen we leergesprekken. Omdat de leerkracht met weinig kinderen de instructie geeft, is het goed te zien en te volgen of een kind de uitleg goed oppakt. 

Na de uitleg gaan kinderen zelfstandig en samen de lesstof verwerken. De leerkracht ziet aan het gemaakte werk of lesstof beheerst wordt of dat er extra uitleg handig is.

Ook kunnen er methode toetsen afgenomen worden. Al deze informatie over leervorderingen leiden tot de planning van de werkzaamheden die de leerkracht maakt voor de volgende dag(en). Dit noemen we zicht op ontwikkeling, de kleine cirkel. 

Naast deze kleine cirkel werken we ook met een zogenaamde grote cirkel.

Dit houdt in dat we landelijke toetsen afnemen. Deze toetsen vertellen de leerkracht of een kind het geleerde ook toe kan passen in andere vraagstellingen. Alle resultaten in de klas worden gebruikt om te kijken of we de juiste lesstof aanbieden op de juiste manier. 

Want kinderen leren het meest als de school op de juiste manier lesgeeft. Veel van het toetsen is dus bedoeld om het leerkracht gedrag te bepalen. 

Wij weten dat kinderen veel van elkaar leren. Hierdoor kunnen de toets uitslagen ook invloed hebben op de organisatie in de groep.

Of het kan leiden tot plaatsing van kinderen in bijvoorbeeld de Kangoeroeklas. Dit is een klas waar kinderen een keer per week bij elkaar komen. Het gaat dan om kinderen die sneller en gemakkelijker leren. In de eigen klas zullen zij minder basisstof en uitleg krijgen. Maar daarvoor in de plaats krijgen ze andere uitdagende lesstof en opdrachten. Dit noemen we compacten en verrijken. 

Of de toets uitslagen leiden tot juist meer uitleg en begeleiding bij de basisstof. Hierbij kunnen dan extra mensen ingezet worden voor hulp in de klas zoals de onderwijsassistenten. 

Tussenresultaten worden met ouders gedeeld. Als wij denken dat een kind extra uitleg en begeleiding kan gebruiken, wordt hier over gesproken met ouders. 

Net zoals we met ouders overleggen als we denken dat plaatsing in de Kangoeroeklas een goede keuze is. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de uitstroom van onze kinderen.

Vooral het feit dat uit de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs blijkt dat onze kinderen op de juiste plaats in het voortgezet onderwijs terecht komen. Dat vinden wij het aller belangrijkste. 

De uitstroom naar havo en vwo ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Beide zaken is het resultaat van goed onderwijs, hard werkende, gelukkige kinderen op onze school en goede samenwerking met onze ouders. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Fridtjof Nansen school heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De conclusie van de inspecteur is dat de eind resultaten van onze school ruim boven het gemiddelde liggen ten opzichte van vergelijkbare scholen.

Terug naar boven