Openbare Jenaplanschool Fridtjof Nansen

Nansensplaats 4 3069 CV Rotterdam

  • In onze hal kunnen kinderen kijken naar schoolvieringen. Er is ruimte voor koken tijden een rekenles, themales of brede schoolactiviteit.
  • Ons groen/blauwe plein heeft een speelbos, voetbal en basketbalveld, een wadi,  een talud met waterpomp en nog veel meer.
  • In de techniekhut worden wetenschap en technieklessen gegeven. Dit in het thema van de wereld oriënterende vakken.
  • Onze missie is Samen leren leven... Hier in actie.
  • Leren doen de kinderen binnen, maar ook heel veel buiten. Spelend en bewegend.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitslag van de Iep eindtoets zijn op de Fridtjof Nansen school boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn we trots op en blij mee. 

We gebruiken deze gegevens naast het oordeel van de stamgroepleider voor het bepalen van een advies voor passend vervolg onderwijs. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school krijgen kinderen instructie in kleine groepjes. Kinderen zitten met verschillende leerjaren en niveaus in een stamgroep waardoor uitleg in kleine groepjes door de stamgroepleider mogelijk is. 

De instructie wordt gegeven in een kleine kring en noemen we leergesprekken. Omdat de stamgroepleider aan relatief weinig kinderen de instructie geeft, is het goed te zien en te volgen of een kind de uitleg goed oppakt. 

Na de uitleg gaan kinderen zelfstandig en samen de lesstof verwerken. De stamgroepleider ziet aan het gemaakte werk of lesstof beheerst wordt, of, dat extra uitleg handig is.

Ook kunnen er methode toetsen afgenomen worden. Al deze informatie over leervorderingen leiden tot de planning van de werkzaamheden die de stamgroepleider maakt voor de volgende dag(en). Dit noemen we zicht op ontwikkeling, de kleine cirkel. 

Naast deze kleine cirkel werken we ook met een zogenaamde grote cirkel.

Dit houdt in dat we landelijke toetsen afnemen. Deze toetsen vertellen de stamgroepsleider of een kind het geleerde ook toe kan passen in andere vraagstellingen. Alle resultaten in de stamgroep worden gebruikt om te kijken of we de juiste lesstof aanbieden op de juiste manier. 

Want kinderen leren het meest als de school op de juiste manier lesgeeft. Veel van het toetsen is dus bedoeld om het stamgroepleider gedrag te bepalen. 

Wij weten dat kinderen veel van elkaar leren. Hierdoor kunnen de toets uitslagen ook invloed hebben op de organisatie in de groep.

Of het kan leiden tot plaatsing van kinderen in bijvoorbeeld de Kangoeroeklas. Dit is een klas waar kinderen een keer per week bij elkaar komen. Het gaat dan om kinderen die sneller en gemakkelijker leren. In de eigen stamgroep zullen zij minder basisstof en uitleg krijgen. Maar daarvoor in de plaats krijgen ze andere uitdagende lesstof en opdrachten. Dit noemen we compacten en verrijken. 

Of de toets uitslagen leiden tot juist meer uitleg en begeleiding bij de basisstof. Hierbij kunnen dan extra mensen ingezet worden voor hulp in de stamgroep zoals de onderwijsassistenten. 

Tussenresultaten worden met ouders gedeeld. Als wij denken dat een kind extra uitleg en begeleiding kan gebruiken, wordt hier over gesproken met ouders. 

Net zoals we met ouders overleggen als we denken dat plaatsing in de Kangoeroeklas een goede keuze is. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de uitstroom van onze kinderen.

Van het voortgezet onderwijs krijgen wij terugkoppeling hoe het met de kinderen gaat en of zij op het juiste niveau uitgestroomd zijn.

Onze kinderen doen het over het algemeen goed ook na onze school. Daarbij stromen ze uit naar het niveau dat bij hen past. 
Dat vinden wij  het aller belangrijkste.  

De uitstroom naar havo en vwo ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Beide zaken is het resultaat van goed onderwijs, hard werkende, gelukkige kinderen op onze school en goede samenwerking met onze ouders. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Openbare Jenaplanschool Fridtjof Nansen put qua sociale opbrengsten natuurlijk veel uit het feit dat wij een openbare school zijn waar iedereen ongeacht geloof, overtuiging of geaardheid welkom is. Dit maakt dat er veel ruimte en respect is voor anderen en anders denkenden. 

Deze openbare gedachte krijgt in praktijk mooi vorm de hele dag door in ons onderwijs dat ingericht is op basis van gesprek, spel, werk en vieren. 

Onze kernwaarden geven aan dat we in de basis kinderen vertrouwen geven en ruimte om te leren en ontwikkelen, waardoor hun zelfvertrouwen kan groeien. 

Dit leren en ontwikkelen doen kinderen samen. Samenwerken is dagelijkse praktijk op onze school. Hier worden geen speciale methodes voor gebruikt, het is basis van de organisatie van ons onderwijs. 

Kinderen hebben een fijne tijd op de Fridtjof. Leerling tevredenheid, veiligheid en een goed pedagogisch klimaat wordt voortdurend gemonitord. 

Als er signalen komen dat het niet goed gaat met een kind of in een groep, dan wordt hier passend op ingegrepen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Samen
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Fridtjof Nansen school heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De conclusie van de inspecteur is dat de eind resultaten van onze school ruim boven het gemiddelde liggen ten opzichte van vergelijkbare scholen.

Terug naar boven