Openbare Jenaplanschool Fridtjof Nansen

Nansensplaats 4 3069 CV Rotterdam

  • In onze hal kunnen kinderen kijken naar schoolvieringen. Er is ruimte voor koken tijden een rekenles, themales of brede schoolactiviteit.
  • Ons groen/blauwe plein heeft een speelbos, voetbal en basketbalveld, een wadi,  een talud met waterpomp en nog veel meer.
  • In de techniekhut worden wetenschap en technieklessen gegeven. Dit in het thema van de wereld oriënterende vakken.
  • Onze missie is Samen leren leven... Hier in actie.
  • Leren doen de kinderen binnen, maar ook heel veel buiten. Spelend en bewegend.

Het team

Toelichting van de school

Naast genoemde vakkrachten hebben wij een specialist meer en hoogbegaafden in school. Zij geeft les in de zogenoemde Kangoeroeklas (want Kangoeroes gaan met grote sprongen vooruit).

Op onze school werken vrij veel stamgroepleiders die al langere tijd aan de school verbonden zijn. Dit maakt dat wij een stabiel team hebben dat goed weet hoe er bij ons gewerkt wordt. 

Veel van hen hebben de Jenaplan opleiding gevolgd.

Ons team is een mooie mix van ervaren en minder ervaren collega's. 

Naast de mensen die al lange tijd bij ons werken, stromen er de laatste jaren ook weer jonge leerkrachten binnen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van het personeel vindt in principe plaats tijdens de schoolvakanties.

In geval van ziekte of calamiteiten proberen we zoveel mogelijk met eigen personeel de vervanging te organiseren.

Indien er geen mogelijkheid meer is om een collega voor een groep in te zetten, wordt de groep verdeeld.

Als dit te belastend is voor de groepen kan er in geval van uitzondering voor gekozen worden kinderen thuis te laten.

Kinderen kunnen dan door in te loggen op school gerelateerde digitale systemen thuis aan schoolwerk werken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Fridtjof Nansen hebben wij tweejarige stamgroepen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleuterklassen wordt spelend geleerd.

Hierdoor zijn de vakken en tijden die aan deze vakken besteed worden niet goed te duiden.

Tijdens het klimmen in een speelzaal wordt immers niet alleen het balancerend vermogen ontwikkeld, maar ook het samenwerken met het kind dat samen met jou op het klimrek klimt. 

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht.

We weten hoe jonge kinderen leren, we kennen hun ontwikkeling.

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling.

We werken met de leerdoelen van Parnassys en deze worden in betekenisvolle activiteiten en thema’s verwerkt.

Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters.

Wij zijn hier afgelopen schooljaar al mee gestart tijdens het leertraject Spelend Leren.

Dit schooljaar werken wij verder aan het verder uitwerken van beredeneerd aanbod, wij hopen hiermee te bereiken dat alle doelen helder in kaart gebracht zijn en uitgewerkt worden in de praktijk. 

Kinderen bij ons op school komen van verschillende peuterspeelzalen. We werken in ieder geval samen met peuterspeelzaal Gro Up.

Overdracht vanuit de peuterspeelzaal:

Als uw kind de overstap maakt van een peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Wij ontvangen, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, van hen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem.

Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw kind, hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodig heeft en verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker.

Het aanbod:

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per jaar hebben we een aantal thema’s die een periode van drie tot zes weken centraal staan.

Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving uitgedaagd om optimaal te leren.

Dit helpt hen ook naar een goede start in groep 3.

We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling:

We werken in groep 1 en 2 net als in de midden en bovenbouw met gemengde groepen. Dat betekent dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar.

Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuter-stamgroepleiders meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.

Ieder schooljaar formeren we nieuwe kleutergroepen. Bij de samenstelling van de groepen zijn we afhankelijk van de instroom (nieuwe kleuters) en de doorstroom (overgang naar groep 3).

Ook bekijken we de onderwijsbehoefte van kinderen.

Voor elk schooljaar puzzelen we, welke stamgroepleider waar les zal gaan geven. We informeren ouders hierover bij het bekendmaken van de groepsindeling (welke stamgroepleider uw kind in het volgende schooljaar krijgen). Dit gebeurt enkele weken voor de zomervakantie. De datum waarop we deze informatie uitsturen staat vooraf op de schoolkalender.

Het volgen van de ontwikkeling:

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van 4D observatie en registratie afspraken. 

Dit doen we dagelijks. Daarnaast gedurende de voorbereidingen van de thema's.

Tot slot bekijken we de resultaten twee keer per schooljaar. Dit doen we tijdens opbrengstvergaderingen. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3:

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3.

Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar vooral van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen.

Natuurlijk zijn de gesprekken met ouders voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag samen tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. 


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Gemiddeld wordt het bovenstaande aantal uren per week besteed aan de diverse vak- en vormingsgebieden.

Binnen ons jenaplanconcept worden veel vakgebieden geïntegreerd aangeboden. Zo worden wereld oriënterende vakken verwerkt in stamgroepwerk. Stamgroepwerk wordt gegeven in thema's. Elke twee jaar wisselen de thema's. Als we in schooljaar 24-25 gaan werken met driejarige stamgroepen, wisselen de thema's elke drie jaar. 

Kinderen bepalen samen welke vragen zij beantwoord willen krijgen over het thema. De stamgroepleider zorgt daarnaast dat alle doelen van de zaakvakken aan bod komen tijdens de twee jaar dat deze behandeld horen te worden.

De werkvormen die gebruikt worden tijdens het stamgroepwerk zijn gesprek, spel, werk en viering. 

Dit houdt in dat deze zeker bij wereldoriëntatie, maar ook bij de andere vak- en vormingsgebieden taal- en rekenonderwijs een belangrijke rol spelen. De ontwikkeling van sociale redzaamheid is de hele dag aan de orde. 

Hierdoor zijn de tijden die aan de vakgebieden besteed worden slecht te scheiden en in een kloppend rooster te vatten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Regulier onderwijs op een jenaplanschool

Onze school is een reguliere basisschool die onderwijst vanuit de Jenaplanprincipes. 

Dit betekent dat kinderen veel samenwerkend leren op basis van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Kinderen plannen hun werk middels het weekplan.

Hierdoor heeft de stamgroepleider tijd om kinderen in kleine groepjes of individueel te begeleiden.

Dit vraagt wel van kinderen dat zij deze zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aankunnen. 

Door de genoemde Jenaplan werkwijze en het feit dat onze stamgroepleiders geschoold zijn voor regulier onderwijs, kennen wij beperkingen met betrekking tot de extra zorg die wij kinderen kunnen bieden. 

In de groepen 3 tot en met 8 zitten in elke stamgroep maximaal 28 kinderen. In groep 1/2 zijn de groepen in de maanden mei en juni tijdelijk groter dan 28 kinderen door de instroom van nieuwe kleuters. 

Bij aanmelding van kinderen letten we erop dat een groep niet onevenredig belastend is voor de kinderen in de groep en hun stamgroepleider.

Wij hebben mensen die extra geschoold zijn op het gebied van gedrag, taal- en rekenonderwijs, meer- en hoogbegaafden onderwijs, wetenschap en techniek. Hierdoor is ons basisaanbod breed te organiseren. 

Het samenwerkingsverband PPO

Wij werken goed samen met het samenwerkingsverband van Rotterdam: PPO.

De schoolcontactpersoon van PPO denkt mee in oplossingen en mogelijkheden voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte. Via PPO kan begeleiding voor leerkrachten worden aangevraagd. Begeleiding kan liggen op het vlak van gedrag en werkhouding, leren en/of motoriek.

School kan bij PPO beperkt schoolbudget aanvragen voor de ondersteuning van kinderen die met deze hulp op het regulier onderwijs kunnen blijven. School blijft met ouders en PPO in overleg of onze school de best passende plek is. Als dat niet (meer) zo is, zoekt de school een andere passende plek voor het kind.

Naast voldoende leerresultaten vinden wij het welbevinden van het kind een erg belangrijke graadmeter om te zien of onze school een passende plek is. Als dat niet (meer) zo is, helpen de intern begeleiders de ouders met het vinden van een passende school. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de nabije toekomst gaan wij ons richten op het werken in drie jarige stamgroepen. Daarnaast bouwen wij aan een lerende leergemeenschap in ons team. 

Qua uitbreiding van de zorgvoorzieningen op school, groeien wij van de feedback, informatie en ondersteuning die wij krijgen van externe deskundigen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het voedingsgebied van onze school is vrij groot. 

Hierdoor zijn er kinderen van verschillende peuterspeelzalen bij ons welkom op school. 

Met peuterspeelzaal Gro Up hebben we een speciale band. Zij zijn zich aan het specialiseren in Jenaplan peuterspeelzaal en opvang, waardoor er een doorgaande pedagogische lijn kan ontstaan. 

Spelend leren zal dan niet alleen bij ons op school een richtlijn zijn, maar ook in de peuterspeelzaal kan er dan geleerd worden op basis van zelfstandigheid, gesprek, spel en vieren. 

Hier kijken we naar uit!

Terug naar boven