Openbare Jenaplanschool Fridtjof Nansen

Jan Greshoffstraat 5 (tijdelijke locatie) 3069 WG Rotterdam

  • Spelend leren op het schoolplein.
  • De kinderen leren zich te uiten, te presenteren en hun mening te verwoorden.
  • De kinderen tonen elkaar waar zij de afgelopen periode aan hebben gewerkt
  • De kinderen van groep 3 krijgen rekeninstructie terwijl de kinderen van groep 4 zelfstandig werken.
  • De Boijmans taal- en rekenlessen in groep 1/2

Het team

Toelichting van de school

Naast genoemde vakkrachten hebben wij een specialist meer hoogbegaafden in school. Zij geeft les in de zogenoemde Kangoeroeklas (want Kangoeroes gaan met grote sprongen vooruit).

Op onze school werken vrij veel stamgroepleiders die al langere tijd aan de school verbonden zijn. Dit maakt dat wij een stabiel team hebben dat goed weet hoe er bij ons gewerkt wordt. 

Ons team is een mooie mix van ervaren en minder ervaren collega's. 

Naast de mensen die al lange tijd bij ons werken, stromen er de laatste jaren ook weer jonge leerkrachten binnen. 10 van hen volgen momenteel de Jenaplan opleiding. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van het personeel vindt in principe plaats tijdens de schoolvakanties.

In geval van ziekte of calamiteiten proberen we zoveel mogelijk met eigen personeel de vervanging te organiseren. Indien er geen mogelijkheid meer is om een collega voor een groep in te zetten, wordt de groep verdeeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Fridtjof Nansen hebben wij tweejarige stamgroepen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze kleuterklassen wordt spelend geleerd.

Hierdoor zijn de vakken en tijden die aan deze vakken besteed worden niet goed te duiden.

Tijdens het klimmen in een speelzaal wordt immers niet alleen het balancerend vermogen ontwikkeld, maar ook het samenwerken met het kind dat met jou op het klimrek klimt. 

Omdat wij thematisch werken bij de kleuters is er veel tijd voor het ontdekken van de wereld om je heen. Welke plaats taal- en rekenkundige begrippen hebben binnen deze thema's en de wereld waarin het jonge kind speelt. 

Het ontwikkelen van het spel van kleuters vinden wij daarom erg belangrijk. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Gemiddeld wordt het bovenstaande aantal uren per week besteed aan de diverse vak- en vormingsgebieden.

Binnen ons jenaplanconcept worden veel vakgebieden geïntegreerd aangeboden. De werkvormen die hiervoor gebruikt worden zijn gesprek, spel, werk en viering. 

Dit houdt in dat zeker bij wereldoriëntatie, maar ook bij de andere vak- en vormingsgebieden taal- en rekenonderwijs een belangrijke rol spelen. De ontwikkeling van sociale redzaamheid is de hele dag aan de orde. 

Hierdoor zijn de tijden die aan de vakgebieden besteed worden slecht te scheiden en in een kloppend rooster te vatten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is een reguliere basisschool die onderwijst vanuit de Jenaplan principes. 

Dit betekent dat kinderen veel samenwerkend leren op basis van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Kinderen plannen hun werk middels het weekplan.

Hierdoor heeft de stamgroepleider tijd om kinderen in kleine groepjes of individueel te begeleiden.

Dit vraagt wel van kinderen dat zij deze zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aankunnen. 

Wij geven graag passend onderwijs aan alle kinderen die aan ons toevertrouwd worden.

Door het gebouw, de eerder genoemde Jenaplan werkwijze en het feit dat onze stamgroepleiders geschoold zijn voor regulier onderwijs, kennen wij beperkingen met betrekking tot de zorg die wij kinderen kunnen bieden. 

Ons tijdelijke gebouw heeft geen lift en veel drempels en trappen, waardoor kinderen die aan een rolstoel gebonden zijn slecht hun weg zullen vinden in onze school. 

Wij hebben mensen die geschoold zijn in zorg met betrekking tot gedrag, taal en rekenen onderwijs, meer en hoogbegaafden onderwijs, wetenschap en techniek. Hierdoor is ons basisaanbod breed te organiseren. 

Wij werken goed samen met het samenwerkingsverband van Rotterdam: PPO. Hierdoor kunnen we voor kinderen waarbij zorg zich ontwikkelt op zoek naar mogelijkheden om hen te bieden wat ze nodig hebben.

Ook kan er extra hulp op school ingekocht moet worden. Toch kent ook dit grenzen. Deze grenzen worden met ouders besproken en we zoeken naast het goede gesprek ook altijd de samenwerking met ouders.

Naast voldoende leerresultaten vinden wij het welbevinden van kinderen een erg belangrijke graadmeter of een kind bij ons op school kan blijven, of dat er beter overgestapt wordt naar ander onderwijs. 

Als er al meerdere kinderen met een zorgbehoefte in de groepen zitten, komt het voor dat wij kinderen niet kunnen plaatsen op onze school. Dit om te voorkomen dat ons basis aanbod onder druk komt te staan. 

In dat geval helpen onze IBers de ouders die een passende school zoeken zo nodig in hun zoektocht. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het voedingsgebied van onze school is vrij groot. 

Hierdoor zijn er kinderen van verschillende peuterspeelzalen bij ons welkom op school. 

Met peuterspeelzaal Bij De Hand hebben we een speciale band. Zij gaan zich komend jaar specialiseren in Jenaplan peuterspeelzaal en opvang, waardoor er een doorgaande pedagogische lijn kan ontstaan. 

Spelend leren zal dan niet alleen bij ons op school een richtlijn zijn, maar ook in de peuterspeelzaal kan er dan geleerd worden op basis van zelfstandigheid, gesprek, spel en vieren. 

Hier kijken we naar uit!

Terug naar boven