Jacob Maris

Jacob Marisplein 9 3055 BK Rotterdam

  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris
  • Schoolfoto van Jacob Maris

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Resultaten en eindtoets

Tot schooljaar 2022-2023 maakten wij gebruik van de Centrale eindtoets welke in april 2023 werd afgenomen. U kunt onze resultaten ook mooi in beeld zien op Scholen op de Kaart.

Naast het gemiddelde eindresultaat kijken wij bij de eindtoets ook naar de behaalde percentages op de referentieniveaus. We kijken hierbij naar het fundamentele niveau (F), dat wat elk kind in principe aan het eind van de basisschool moet kunnen halen en het streefniveau (S). Bij de referentieniveaus vergelijken we onze laatste resultaten de signaleringswaarden vanuit de inspectie geformuleerd en de percentages passend bij onze schoolweging. Vanuit deze vergelijking bekijken we hoe we ons onderwijs voor de toekomst kunnen verbeteren

Aan het eind van elk jaar verlaat een aantal leerlingen onze school. In dit schooljaar wordt de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Het afname moment verandert naar de eerste twee weken van februari 2024. Voor meer informatie verwijzen u graag naar onze website of naar scholen op de kaart onderdeel “schooladvies en voorgezet onderwijs” en de website van KoersVO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten
We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Op de school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te monitoren (ParnasSys). We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen tijdens de groepsbesprekingen. Dan bespreken we of de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen, en of dat ook geldt voor de individuele leerlingen. 

Toetsing en afsluiting
Op de school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). Ouders worden tijdens de rapportbespreking geïnformeerd over de toetsresultaten. In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de Centrale eindtoets. Ouders krijgen in dat jaar een definitief VO-advies voor hun kind. Het voorlopig advies is eind groep 7 met de ouders besproken.

Na iedere toetsperiode analyseert de groepsleerkracht de resultaten en stelt het groepsplan bij. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het geven van onderwijs op maat aan alle leerlingen. Indien er aanpassingen gedaan worden in de didactische of pedagogische aanpak van een leerling wordt dit vastgelegd in het groepsplan. Regelmatig vinden groeps- en leerlingbesprekingen plaats tussen intern begeleider en de leerkracht. De intern begeleider observeert regelmatig in de groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het opstellen en onderbouwen van het schooladvies maken we als school gebruik van “De negen uitgangspunten” voor een passend schooladvies van BOOR en de “Handreiking schooladvisering” van de rijksoverheid. Hierbij kijken wij zorgvuldig naar de volgende onderdelen van de harde data en zachte data:

Harde data:

• Leerlingvolgsysteem (Cito toetsen): Hierbij nemen we de vaardigheidsgrafieken als uitgangspunt. Hoe ziet de ontwikkelingslijn er vanaf groep 4 uit? De resultaten van begrijpend lezen en rekenen/wiskunde zijn de beste voorspellers voor succes in het voortgezet onderwijs.

• Methode toetsen: Is de leerling in staat het geleerde werk zelfstandig te reproduceren? Kan de leerling binnen de gestelde tijd de toets afronden? Heeft de leerling begeleiding nodig bij het maken van de toetsen?

Zachte data:

• Inzet, werkhouding en doorzettingsvermogen: Zet de leerling door als het moeilijk wordt? Kan de leerling zich concentreren op zijn werk? Of heeft hij/zij hier hulp bij nodig? Is de leerling betrokken bij de instructie? Wat is de kwaliteit van het werk. Is de leerling snel tevreden of daagt hij/zij zichzelf uit? (Eigenaarschap)

• Executieve functies: Hiervoor gebruiken wij de metafoor van de boot, waarbij vaardigheden als plannen, reflecteren en zelfstandig werken centraal staan.

• Motivatie: Neemt de leerling zelf initiatief bij het verwerken van de stof? Wil de leerling dingen zelf doen/leren of heeft het hierbij ondersteuning of sturing nodig?

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Hoe zit de leerling in zijn vel? Zijn er bijzonderheden? Hoe veerkrachtig is de leerling? Hoe is het contact met klasgenoten?

Doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 vervalt de Eindtoets. Leerlingen maken in februari een Doorstroomtoets.
Eind groep 7 krijgen leerlingen een preadvies. Het opstellen van het voorlopig schooladvies vindt plaats tussen 10 en 31 januari 2024 in groep 8. De deadline voor het definitieve schooladvies is 24 maart 2024; hierin is een eventuele herziening van het schooladvies verwerkt n.a.v. de uitslag van de Doorstroomtoets.Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets.

Meer informatie kunt u vinden op de website van KoersVO: Overstaproute KoersVO

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt een belangrijke plaats in op de school. Om sociaal competent te kunnen functioneren, nu en in de toekomst, heeft een kind sociale kennis, vaardigheden en houdingen nodig.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor de ander
  • Zelfredzaamheid (Zie jezelf)
  • Ontmoeten (Zie elkaar)

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naast het toezichtsarrangement van de Inspectie, heeft de school ook de erkenning van de Montessorivereniging.

Terug naar boven