De Bergse Zonnebloem

Elektroweg 18 -20 3051 NC Rotterdam

  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

DE OVERSTAPROUTE
Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen
moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

DE VORDERINGEN
De Bergse Zonnebloem hanteert het Leerling- en onderwijsvolgsysteem van Cito (LOVS), dit omvat al toetsen voor het basisonderwijs:
• de verschillende Leerling Volg Systeem (LVS)-toetsen (zie tabel voor welke toetsen)
• de Eindtoets Basisonderwijs Met de toetsen van het LOVS kunnen wij de cognitieve vorderingen van individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs op de Bergse Zonnebloem volgen.

Taaltoets CITO 2
Technisch lezen CITO 3-8
Begrijpend lezen CITO 3-8
Spelling CITO 3-8
Rekenen CITO 3-8
Taal/rekenen/informatieverwerking CITO-eindtoets 8  

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgen wij door middel van observatie instrument ZIEN!

Op de Bergse Zonnebloem wordt gewerkt volgens de cyclus voor opbrengstgericht werken. De leerkracht volgt de leerling in de klas door observatie en met behulp van voortgangstoetsen behorend bij de lesmethoden. In de onderbouw wordt gewerkt met de observatiemodule Kijk! Door observatie wordt de kleuterontwikkeling in beeld gebracht.

Tweemaal per schooljaar worden de leerlingen vanaf midden groep 2 tot en met midden groep 8 getoetst met behulp van toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. Deze methode onafhankelijke toetsen bieden de leerkrachten en intern begeleiders zicht op de cognitieve ontwikkelingslijn van het kind. Naar aanleiding van deze toetsen vindt er twee keer per jaar een groepsbespreking plaats tussen leerkracht en intern begeleider. Daarnaast wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van de signaleringsmodule Zien. Hierover houden de leerkracht en de intern begeleider tweejaarlijks een gesprek.

ONDERWIJSPLANNEN

In februari 2017 zijn wij gaan werken met onderwijsplannen. Voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen zijn voor de leerjaren 3 tot en met 8 onderwijsplannen gemaakt. Alle leerkrachten volgen de onderwijsplannen.

Per leerjaar is per vak duidelijk omschreven welke doelen worden gesteld, hoeveel leertijd er beschikbaar is, met welke materialen wordt gewerkt en welke schoolambitie is geformuleerd. We spreken in de onderwijsplannen over een basisarrangement, een intensief en een verrijkend arrangement. In februari en juni staan opbrengstgesprekken op de jaarplanning. Hier wordt gekeken naar de opbrengsten en zo nodig worden interventies benoemd.

Alleen wanneer afgeweken wordt van het onderwijsplan zal een interventie worden genoteerd. Directie, intern begeleiders en leerkrachten zijn betrokken bij deze opbrengstgesprekken. De opbrengsten worden uitgewerkt in een groepsoverzicht en de leerlingen worden ingedeeld bij een passend arrangement. Bij het vormgeven van dit groepsoverzicht worden ook de methode gebonden toetsen bekeken. Leerlingen die ruim zijn gezakt of een D/E score hebben worden nader geanalyseerd. Dit alles staat beschreven in een handelingswijzer.

In de cyclus hebben we tevens overleg over individuele leerlingen. In dit overleg zoomen we in op individuele leerlingen en bekijken we welke interventie eventueel past. We clusteren daar waar kan, we handelen individueel daar waar nodig. Het individueel handelen wordt genoteerd in een individueel handelingsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

VOORTGEZET ONDERWIJS 
De overstap naar het voortgezet onderwijs (VO) is een mijlpaal in het leven van u en uw kind. Welke vorm en welk niveau voortgezet onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de prestaties van uw kind op de Bergse Zonnebloem, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van uw kind. 

De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs vindt plaats in de bovenbouw. Wij geven dit vorm door: 
- Het verstrekken van de informatiebrochure van de gemeente Rotterdam
- een bezoek aan vo-scholen
- een algemene informatiebijeenkomst 
- schoolkeuze adviesgesprek voor ouders en kind in januari, voorafgaand aan de CITO-eindtoets

Voor de overgang naar het Voortgezet Onderwijs stellen wij een Onderwijs-kundig rapport (OKR) op met algemene gegevens, leervorderingen en gedrag van uw kind. Als u wilt kunt u uw zienswijze op het OKR invullen. De school voor voortgezet onderwijs (VO) zal het rapport bij ons opvragen. 

Wanneer uw kind extra hulp nodig heeft op onze school, is het belangrijk dat uw kind die hulp ook krijgt in het VO. Dat moet de school aan het begin van groep 8 al regelen, door een kind aan te melden bij Koers VO (het samenwerkingsverband voor VO scholen in de regio Rotterdam). Toestemming van de ouders is nodig om volgens stedelijke afspraken te kunnen handelen (o.a. extra onderzoek voor mogelijk traject leerwegondersteuning, LWOO).Er wordt dan o.a. een intelligentietest afgenomen om zodoende een juiste vervolgkeuze te kunnen maken.Leerlingen met een leerachterstand groter dan 1,5 jaar volgen het onderzoekstraject ‘De zorgleerling in beeld’. Dit onderzoek richt zich op leerlingen in het basisonderwijs die mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning. 

BELANGRIJKE PUNTEN BIJ DE SCHOOLKEUZE
Aan het eind van groep 7 krijgen leerlingen en ouders een preadvies van de leerkracht. Dit preadvies is gebaseerd op basis van de Middentoetsen (leerjaar 6 en 7) van het leerlingvolgsysteem en observatie van de leerkracht en volgens de Rotterdamse Plaatsingswijzer.

In november is er een voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen van de groepen 7 en 8, waar een docent van een school voor Voortgezet Onderwijs uitgebreid vertelt hoe het VO in elkaar steekt. Met de kinderen van de groepen 7 en 8 praten we op school over de verschillende mogelijkheden. Let u vooral op de ‘open dagen’, die op de meeste scholen voor Voortgezet Onderwijs in de periode januari/februari worden georganiseerd! Informatie over de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs kunt u vinden op de website www.schoolkeuzerotterdam.nl

In januari volgt het definitieve advies voor de leerlingen van groep 8 waarmee ouders hun kind kunnen inschrijven op het Voortgezet Onderwijs. De middelbare scholen organiseren hiervoor een inschrijfweek. 

De CITO-eindtoets wordt in april afgenomen. Wanneer het schoolkeuzeadvies van de Cito-eindtoets hoger uitvalt dan het schoolkeuzeadvies dat de leerkracht heeft gegeven, kan het schoolkeuzeadvies worden bijgesteld. Wanneer het schoolkeuzeadvies van de Cito-eindtoets lager is, wordt het schoolkeuzeadvies niet bijgesteld.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven