De Bergse Zonnebloem

Elektroweg 18 -20 3051 NC Rotterdam

  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem
  • Schoolfoto van De Bergse Zonnebloem

Het team

Toelichting van de school

HET TEAM VAN DE BERGSE ZONNEBLOEM
De Bergse Zonnebloem heeft een enthousiast, bevlogen, hard werkend, gemêleerd team. Het team bestaat uit 8 mannen en 27 vrouwen. Deze mix wordt toegejuicht. Binnen het team heerst een open sfeer, ieder kan bij elkaar binnen lopen en rekenen op hulp wanneer dit nodig is.
De Bergse Zonnebloem is ook een opleidingsschool. We werken nauw samen met de PABO van de Hoge school Rotterdam en met Zadkine en het Albeda. Wij vinden het belangrijk om van en met elkaar te leren. De senior -, de vakbekwame, de startende leerkracht, de leerkracht in opleiding, de zij-instroom leerkracht en de stagiaire hebben allen een rol in de lerende omgeving die kenmerkend is voor de Bergse Zonnebloem. 

Meer informatie over de samenstelling van het team vindt u op onze website www.bergsezonnebloem.nl/team

DE BERGSE ZONNEBLOEM EEN SCHOOL MET VERLENGDE LEERTIJD (VLT)
De leerlingen krijgen 1.5 uur les in de verlengde leertijd. Ervaren vakkrachten bieden activiteiten aan op het gebied van gymnastiek, dans, kunst, theater en muziek. De Bergse Zonnebloem kiest voor dit concept om haar leerlingen naast verbreding van talentontwikkeling ook verdieping en extra uitdagingen te bieden. Door het VLT krijgt de Bergse Zonnebloem mogelijkheden creatieve en sportieve talenten te exploreren en te ontwikkelen, terwijl tegelijkertijd de cognitieve vaardigheden worden gestimuleerd en verbreed.

GEKWALIFICEERD PERSONEEL
Stichting BOOR stelt alles in het werk om dagelijks gekwalificeerd, betrokken en enthousiaste leerkrachten voor de klas te hebben. Er wordt volop geïnvesteerd in ontwikkeling van nieuwe leerkrachten door middel van de inzet van diverse opleiding – en ontwikkelingsmogelijkheden. Wil je hier meer over lezen kijk dan op www.boorbestuur.nl.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij langdurig verlof wordt gezocht naar een invaller van binnen of buiten de organisatie.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken wij met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten.
We hebben in totaal 4 kleutergroepen 1/2. Vanaf februari komt daar ieder jaar een 5de kleutergroep 1 bij voor leerlingen die na 1 februari 4 worden.

Vanaf groep 3 werken wij in homogene groepen, leerlingen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar.
Van ieder leerjaar hebben wij twee groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

GROEP 1 & 2
De kleuters werken met een planbord. Op dit planbord staan 2 tot 5 opdrachtjes per week. Naast het planbord werken de kleuters ook met het keuzebord. Pompom, de handpop, wordt regelmatig tijdens de werkles op de stoel gezet als teken van uitgestelde aandacht. De kinderen werken dan zelfstandig aan hun taak, wat de leerkracht in staat stelt de groep te observeren en aandacht te besteden aan individuele leerlingen.

In de kleutergroepen wordt gewerkt met dagritmekaarten. De leerlingen zien op een plaatje wat ze die ochtend of middag gaan doen in de klas. Dit biedt hen structuur en houvast. Kleuters leren tijdens hun spel met en van elkaar. Daarom hebben wij bewust gekozen voor verticale kleutergroepen (combinatiegroepen 1/2). Op basis van onderwerpen en werkbladen van de kleuteruniversiteit wordt er thematisch gewerkt in de kleutergroepen. Een aantal vaste thema’s zoals Sinterklaas of kerst komt natuurlijk ieder jaar weer aan bod.

Methodes
Taal
Fonemisch bewustzijn
Kleuteruniversiteit > Ter ondersteuning van het thematisch werken.

Rekenen
Gecijferd bewustzijn
Met sprongen vooruit
Schatkist Digitaal, op Chromebook
Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben m.b.t. ruimtelijke structuren is er ‘Miertje Maniertje’.

Overige Methodes
Breinhelden >Ten behoeve van stimulering en ontwikkeling van de executieve functies.  
Groei-in-de-groep > Ten behoeve van de stimulering en ontwikkeling van een growth mindset.  
Methode A > Ten behoeve van sociale vaardigheden (weerbaarheid) 

Bewegingsonderwijs 
1 keer per week van vakdocent in de speelzaal, 2 keer per week van groepsleerkracht in de speelzaal. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

VLT
Iedere week besteden wij 1,5 uur extra schooltijd aan minder reguliere vakken, zoals kunst, cultuur, dans, muziek en gymnastiek. De kinderen beleven erg veel plezier aan het volgen van deze vakken en het zorgt er ook voor dat de reguliere vakken, zoals taal en rekenen, beter gaan. Twee vliegen in een klap dus. Vakken gegeven in de verlengde leertijd zijn:
- Theater
- Kunst
- Dans
- Muziek  

Deze uren worden verzorgd door vakleerkrachten. De groepsleerkracht heeft tijdens de verlengde leertijd gelegenheid om werkzaamheden zoals het bijhouden van de administratie voor het leerlingvolgsysteem uit te voeren.

GROEP 3
In groep 3 hebben de leerlingen nog veel behoefte aan spel. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 te verkleinen, is groep 3 opgezet als een speelleerklas.

GROEP 4 T/M 8
In deze groepen worden de taakbladen steeds meer uitgebreid. De tijd waarin de leerlingen  hun taak plannen, maken en reflecteren loopt op tot ongeveer 3 uur per dag. Daarnaast wordt er tijd ingeroosterd voor instructie en inoefening van de lesstof en het houden van coachgesprekken. De leerlingen krijgen ook tijd voor hun eigen leerwerk en het geven van (bijbehorende) presentaties.

Naast de vakken die hieronder genoemd worden krijgen de leerlingen ook les op het gebied van sociaal/emotionele ontwikkeling vanuit Methode B.

Methodes

Taal > Lijn 3 > groep 3
Taal > STaal > groep 4-8
Lezen > Estafette > groep 4-8
Begrijpend lezen > NieuwsbegripXL > groep 4-8
Spelling > STaal > groep 4-8
Informatieverwerking > Blits > groep 6-8
Rekenen >  Getal en Ruimte > groep 3-8
Schrijven > Klinkers > groep 3-8
Wereldoriëntatie > Da Vinci > groep 3-8
Soc.-emotionele ontwikkeling > Methode A en B > groep 1-8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)
Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplichtOuders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur in de maand dat uw kind 3 wordt. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn. Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel
Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. 
Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website en het ligt ter inzage bij de directie van de school.

Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:
- binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of
- vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.

In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: Suzanne Meijer s.meijer@pporotterdam.nl 
De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Nienke Meindersma n.meindersma@pporotterdam.nl
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. We werken met de leerdoelen van Mijn Kleuter Groep en deze worden in betekenisvolle activiteiten en thema’s weggezet. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

Kinderen bij ons op school komen van verschillende peuterspeelzalen. We werken in ieder geval samen met peuterspeelzaal Zazou.

Overdracht vanuit de peuterspeelzaal 
Als uw kind de overstap maakt van een peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Wij ontvangen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw kind, hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodigt heeft en verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker.

Het aanbod
In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per jaar hebben we een aantal thema’s die een periode van een aantal weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.

Overgang naar groep 3
We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 december in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure.

Terug naar boven