Openbare Daltonschool Overschie

Abtsweg 77 3042 GA Rotterdam

Ons prachtige schoolgebouw. Zowel aan de binnen als buitenkant flink opgefrist!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting van de school:

De Openbare Daltonschool Overschie staat bij DUO bekend als een grote basisschool van bijna 500 leerlingen. Dit zijn echter gegevens gebaseerd op de samenwerking met basisschool Park16 Hoven, die hetzelfde brinnummer (samenwerkingsschool) gebruiken. Basisschool Park 16Hoven staat echter in een wijk met een uitsluitend hoog opgeleide populatie. andere schoolweging)

De locatie van de Openbare Daltonschool Overschie gelegen aan de Abtsweg telt 197 (1-10-2020) leerlingen die als schoolweging 34,85Hieronder volgt een uiteenzetting van de resultaten van de eindtoets van bovengenoemde locatie aan de Abtsweg met de gecorrigeerde eindscore. Omdat we op locatie Abtsweg zowel reguliere leerlingen hebben als leerlingen met een toelaatbaarheidsvaerklaring voor het SBO halen we deze scores uit elkaar.

  • Totale schoolscore:  524,3
  • ? Reguliere groep 8: 530 (16 leerlingen )?
  • Groep 8 TLV/SBO: 514 (8 leerlingen)
  • In schooljaar 2020-2021 heeft 1 leerling van groep 8 (sbo) niet deelgenomen aan de CITO eindtoets. 1 Leerling kan op basis van cognitieve capaciteiten uit de eindtoetsscore ontheven worden, het gaat om leerlingnummer 1.

TLV eindtoets

De normering van de opbrengsten van de TLV groep zijn vanuit het inspectiekader nog niet duidelijk. Alle leerlingen van de TLV groep hebben het advies gehaald wat als verwachte uitstroombestemming op het OPP stond aangegeven. Eén leerling heeft zelfs hoger gehaald. De CITO adviezen sluiten aan bij de gegeven adviezen. Er is geen schoolweging voor leerlingen met een TLV voor het SBO. Vanuit Stichting BOOR is een overleg georganiseerd waarbij SBO directeuren, CED groep en OK aanwezig zijn. Hier is de vraag gesteld hoe om te gaan met de eindtoetsen voor het SBO. Duidelijk is geworden dat zij niet meetellen voor de totale score van de groep 8 leerlingen. Voor het SBO is de norm dat minimaal 75% de verwachte uitstroombestemming zoals geduid in het OPP behaald moet worden. Dit is op Openbare Daltonschool Overschie voor 100% van de leerlingen behaald.  

Eindtoets reguliere groepen

Bij de reguliere groepen zien we dat we de vakgebieden op 1F niveau bij lezen en taal bijna behalen, voor rekenen wordt dit doel behaald. 2F/1S wordt bij alle vakgebieden nog net niet behaald. Bij lezen zal het onderdeel “samenvatten” meer aandacht moeten krijgen. Ook bij de andere groepen valt het op dat de strategie “samenvatten” extra aandacht behoeft. Bij taalverzorging valt de interpunctie op met een zwakke score en bij rekenen is er aandacht nodig voor de onderdelen meten en meetkunde en verbanden. Deze onderdelen zullen expliciet worden verwerkt in het aanbod volgend schooljaar.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden op school enerzijds signalerend gebruikt ten dienste van de ontwikkeling van de leerlingen. Door middel van de LOVS CITO midden toetsen, wordt de ontwikkeling gevolgd en leerlingen gesignaleerd die een afwijkende groei laten zien. 

Daarnaast worden de tussen resultaten gebruikt om de kwaliteit van ons onderwijs te meten. In het jaarplan staan doelstellingen geformuleerd in en de groepsplannen staan tussen doelen beschreven. Door middel van zowel schoolbrede als individuele analyses, evalueren we de tussen liggende periodes en reflecteren we op ons didactisch en pedagogisch handelen en aanbod.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolgegevens zijn gegevens uit de combinatie van Daltonschool Overschie en Park 16Hoven.

De gegevens zijn daardoor op geen enkele manier representatief voor de onafhankelijke locaties.

Voor beide scholen geldt een eigen waarderingskader.

Wel mag gezegd worden dat beide scholen eindopbrengsten hebben die van de schoool verwacht mogen worden.

Kinderen stromen uit binnen de mogelijkheden die er zijn en naar de verwachtingen die wij van hen mogen hebben.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De getoonde rapporten zijn van 2008. Het rapport van 2013 moet nog gepubliceerd worden.

Uit dit rapport:

De inspectie heeft het afgelopen jaar onze school bezocht en ons wederom een basisarrangement toegekend.
"Ondanks alle verschuivingen in de wijk en door de verhuizing van de locaties en de daarbij horendede populatie verandering hebben jullie het voor elkaar gekregen de resultaten te waarborgen. Hiervoor mijn complimenten.

De zorg steekt duidelijk, overzichtelijk en haalbaar in elkaar en ik neem deze mee als voorbeeld voor andere scholen.

Laat ook naar buiten weten wat jullie allemaal doen om dit te bereiken. Wees trots.!"

Terug naar boven