Openbare Daltonschool Overschie

Abtsweg 77 3042 GA Rotterdam

Ons prachtige schoolgebouw. Zowel aan de binnen als buitenkant flink opgefrist!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting van de school:

De Openbare Daltonschool Overschie staat bij DUO bekend als een grote school zonder leerlinggewichten. Dit zijn echter gegevens gebaseerd op de samenwerking met basisschool Park16 Hoven, die hetzelfde brinnummer (samenwerkingsschool) gebruiken. Basisschool Park 16Hoven staat echter in een wijk met een uitsluitend hoog opgeleide populatie. (geen leerling gewichten)

De locatie van de Openbare Daltonschool Overschie gelegen aan de Abtsweg telt 153 (1-10-2017) leerlingen die in scholengroep 24 vallen qua leerling gewicht.

Hieronder volgt een uiteenzetting van de resultaten van de eindtoets van bovengenoemde locatie aan de Abtsweg met de gecorrigeerde eindscore.

De inspectie stelt dat:

  • Als de leerresultaten in een schooljaar onder de ondergrens lijken te liggen, dan laat de inspectie de leerresultaten van de leerlingen die in leerjaar 7 of 8 zijn ingestroomd buiten beschouwing. Als de inspectie dit doet, corrigeert zij voor alle leerlingen die dit betreft en niet alleen voor de zwakst scorende leerlingen.             
  • Bij de beoordeling van de leerresultaten laat de inspectie de leerresultaten van leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten buiten beschouwing: uit de gegevens in het leerlingdossier blijkt dat de leerling maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behaalt voor taal én rekenen.

In schooljaar 2017-2018 heeft iedere leerling van groep 8 deelgenomen aan de CITO eindtoets.

  • 2 leerlingen zijn in groep 8 ingestroomd en halen met hun score het groepsgemiddelde naar beneden. 
  • 2 leerlingen behalen op zowel begrijpend lezen als rekenen een uitstroomniveau vergelijkbaar met midden groep 6. Dit is nauwkeurig onderbouwd in het ontwikkelingsperspectief van beide kinderen. 

Deze bovengenoemde leerlingen worden op grond van de criteria voor herberekening vanuit inspectie niet meegenomen voor de gecorrigeerde score.

De gecorrigeerde score is dan 531,9.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden op school enerzijds signalerend gebruikt ten dienste van de ontwikkeling van de leerlingen. Door middel van de LOVS CITO midden toetsen, wordt de ontwikkeling gevolgd en leerlingen gesignaleerd die een afwijkende groei laten zien. 

Daarnaast worden de tussen resultaten gebruikt om de kwaliteit van ons onderwijs te meten. In het jaarplan staan doelstellingen geformuleerd in en de groepsplannen staan tussen doelen beschreven. Door middel van zowel schoolbrede als individuele analyses, evalueren we de tussen liggende periodes en reflecteren we op ons didactisch en pedagogisch handelen en aanbod.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolgegevens zijn gegevens uit de combinatie van Daltonschool Overschie en Park 16Hoven.

De gegevens zijn daardoor op geen enkele manier representatief voor de onafhankelijke locaties.

Voor beide scholen geldt een eigen waarderingskader.

Wel mag gezegd worden dat beide scholen eindopbrengsten hebben die van de schoool verwacht mogen worden.

Kinderen stromen uit binnen de mogelijkheden die er zijn en naar de verwachtingen die wij van hen mogen hebben.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De getoonde rapporten zijn van 2008. Het rapport van 2013 moet nog gepubliceerd worden.

Uit dit rapport:

De inspectie heeft het afgelopen jaar onze school bezocht en ons wederom een basisarrangement toegekend.
"Ondanks alle verschuivingen in de wijk en door de verhuizing van de locaties en de daarbij horendede populatie verandering hebben jullie het voor elkaar gekregen de resultaten te waarborgen. Hiervoor mijn complimenten.

De zorg steekt duidelijk, overzichtelijk en haalbaar in elkaar en ik neem deze mee als voorbeeld voor andere scholen.

Laat ook naar buiten weten wat jullie allemaal doen om dit te bereiken. Wees trots.!"

Terug naar boven