De Margriet

Nolensstraat 44 3039 PV Rotterdam

Schoolfoto van De Margriet

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de Cito toetsen worden er ook methode gebonden toetsen afgenomen bij de leerlingen.

De Cito toetsen, de methode gebonden toetsen, de observaties en de eigen kennis van de leerkracht zorgen voor een compleet beeld van de leerling. Al deze gegevens gebruiken we bij het toekennen van de zogenaamde "onderwijs arrangementen". We werken met het basis- talent en het intensieve arrangement.

Bij het toekennen van de arrangementen gebruiken de leerkrachten het 4D denkmodel. (Data: de gegevens en observaties verzamelen, Duiden: wat betekenen de gegevens beeld vormen, Doelen: koppelen aan een arrangement en de daarbij passende doelen, Doen: aan de slag met de gestelde doelen voor de komende planperiode).

Door het toekennen van een van de arrangementen krijgen de leerlingen leerstof die aansluit bij hun behoeften en werken ze doelgericht aan hun eigen ontwikkeling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute
Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Naar het voortgezet onderwijs
Aan het eind van groep 7 krijgen leerlingen en ouders een preadvies van de leerkracht. Dit preadvies is gebaseerd op basis van de toetsen van het leerlingvolgsysteem, observaties van de leerkracht en volgens de Rotterdamse Plaatsingswijzer.

In januari groep 8 volgt het definitieve advies waarmee ouders hun kind kunnen inschrijven op het Voortgezet Onderwijs. De middelbare scholen organiseren hiervoor een inschrijfweek.

In januari/februari is er een voorlichtingsavond, waar een docent van een school voor Voortgezet Onderwijs uitgebreid vertelt hoe het VO in elkaar steekt. Met de kinderen van groep 8 praten we op school over de verschillende mogelijkheden. Let u vooral op de 'open dagen', die op de meeste scholen voor Voortgezet Onderwijs in de periode januari/februari worden georganiseerd! Informatie over de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs kunt u vinden op de website www.schoolkeuzerotterdam.nl

Uitstroomgegevens
Leerlingen van onze school gingen in de afgelopen jaren o.a. naar, Het Erasmiaans Gymnasium, Het Grafisch Lyceum, Het Lyceum Rotterdam, Het Libanon Lyceum, Het Marnix Gymnasium, Melanchton, Het Montessori Lyceum, Het Stedelijk Gymnasium Schiedam, De Toorop Mavo en Wolfert College/ Dalton/ Tweetalig/ Pro.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven