De Margriet

Nolensstraat 44 3039 PV Rotterdam

Schoolfoto van De Margriet

Het team

Toelichting van de school

Team
Het team van Daltonschool De Margriet is uniek. Uniek door de diversiteit van het team. Zo hebben wij binnen de school een groot aantal meesters rondlopen. Van de kleuters tot aan groep 8 en van conciërge tot directeur. Daarnaast hebben we een team van jong tot oud. Ook hebben we een aantal zij- instromers die bij ons in dienst zijn en/of worden opgeleid.

Stagiaires
Er is een goede samenwerking met de Pabo van Hogeschool Rotterdam. Onze leerkrachten worden allen opgeleid om een stagiaire de juiste begeleiding te geven met als doel onze toekomstige collega's op te kunnen leiden in het mooiste beroep dat er is.

Aanbod vaklessen
Daltonschool De Margriet heeft naast het reguliere aanbod van de kern- en zaakvakken ook een groot aanbod op vaklessen. Deze lessen worden gegeven door leerkrachten die verbonden zijn aan Daltonschool De Margriet of via de SKVR al meerdere jaren bij ons werken. 

Gekwalificeerd personeel
Stichting BOOR stelt alles in het werk om dagelijks gekwalificeerd, betrokken en enthousiaste leerkrachten voor de klas te hebben. Er wordt volop geïnvesteerd in ontwikkeling van nieuwe leerkrachten door middel van de inzet van diverse opleiding – en ontwikkelingsmogelijkheden. Wil je hier meer over lezen kijk dan op www.boorbestuur.nl.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, wordt de groep gedraaid door onze huisinvaller of worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Op de dagen dat de leerlingen verdeeld zijn, draaien zij volledig mee met het programma van de desbetreffende verdeelgroep. Schoolwerk wordt uit de eigen groep meegenomen. De directie spant zich in om de zieke leerkracht zo snel mogelijk te vervangen.

Praktijk leert echter dat dit niet altijd mogelijk is en kinderen gedurende enkele dagen in een andere groep zitten verdeeld. In geval van calamiteit (bijvoorbeeld: meerdere zieke leerkrachten en geen invallers beschikbaar) kunnen wij genoodzaakt zijn de kinderen extra vrijaf te geven. U wordt hiervan via de mail op de hoogte gebracht. Indien u absoluut geen opvang heeft voor uw kind dan zoeken wij gezamenlijk naar een passende oplossing.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 3 tot en met 8:kennisvakken en methoden

Voor het onderwijs aan de kinderen maken wij zowel gebruik van methodes die voor het basisonderwijs beschikbaar zijn, als zelf van ontwikkelde lessen.
Bij de groepen 3t/m 8 maken we gebruik van de volgende lesmethoden:

Lezen - Lijn3
Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip
Technisch Lezen - Jacques Hoek (groep 4 t/m 8)
Taal - Staal
Spelling - Staal
Rekenen - Pluspunt
Wereldoriëntatie - Blink de wereld
Engels - National Geographic Learning (vanaf groep 6)
Schrijven - Klinkers
Sova / burgerschap - Kwink
Studievaardigheden - Blits

Bewegingsonderwijs

Tijdens bewegingsonderwijs op Daltonschool de Margriet worden verschillende sporten en bewegingssituaties aangeboden. Het doel hiervan is dat de kinderen met zo veel mogelijk verschillende sporten en bewegingssituaties kennis maken. Het bewegingsonderwijs op Daltonschool de Margriet is er ook op gericht om bevordering en ontwikkeling van bewegingsgedrag te verwezenlijken. Enkele voorbeelden van de sporten en bewegingssituaties die aangeboden worden tijdens de lessen bewegingsonderwijs zijn: atletiek, turnen, stoeispelen, voetbal, slagbal, basketbal, trefbal en hockey.

Muziek

Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekproject van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school hebben we dit muziekproject voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. In de lessen wordt gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en de sociale vaardigheden

Early Bird/ Engels

De Margriet neemt deel aan het zogeheten Early Bird project. Dit is een project waarbinnen het onderwijs in het Engels wordt ontwikkeld. Momenteel is het zo dat de wet op het basisonderwijs elke basisschool in Nederland verplicht in groep 7 en 8 Engelse les aan te bieden. Het project richt zich op een uitbreiding van dit (Engelse) taalonderwijs. Die uitbreiding kan op twee manieren gestalte krijgen. Zo bestaat de mogelijkheid om tweetalig onderwijs te geven; vanaf de kleutergroepen krijgen dekinderen dan lessen (bijvoorbeeld gymnastiek) waarbij Engels de spreektaal is. Een tweede mogelijkheid wordt aangeduid met de term ‘versterkt Engels’. Hiervoor heeft de Margriet gekozen. ‘Versterkt Engels’ houdt in dat groep 6/7/8 Engelse les krijgt (de kinderen leren het Engels). De lessen worden gegeven door ‘native’ speakers (met Engels als moedertaal).

Dans
Alle groepen krijgen 6 weken lang, 1 keer per week danslessen aangeboden. Deze lessen worden gegeven door studenten van de CODARTS in Rotterdam. Tijdens de laatste les is er vaak een voorstelling voor ouders, u ontvangt daarvoor een uitnodiging.

Beeldende vorming/techniek
In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen om de week 1,5u les van een docent beeldende vorming/techniek.

Schoolreis, werkweek en kamp
Aan het eind van het schooljaar wordt voor de groepen 1 t/m 6 een eendaagse schoolreis georganiseerd. Want wat is er leuker dan met de hele klas een dag op stap te gaan. De bestemming varieert per groep.

Groep 7 gaat op werkweek. Een werkweek is niet in de eerste plaats een schoolreis. Het is en blijft een uitje, maar naast het sociale aspect wordt een bepaald onderwerp uitgediept. Er wordt dagelijks aan een bepaald programma gewerkt en er worden excursies gemaakt. Gezien de hoge kosten van zo'n week vragen wij een extra bijdrage.

Groep 8 gaat op kamp, naast het sociale aspect en het cognitieve aspect staat ook zelfredzaamheid in een hoog vaandel. Op kamp verzorgen de leerlingen alles zelf. Van tent opzetten tot eten koken etc. Zeer leerzaam en altijd een groot succes! Ook voor het kamp vragen wij een extra bijdrage van u om de hoge kosten te drukken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)
Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht
Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd:
https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel
Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website en het ligt ter inzage bij de directie van de school. Naast de basisondersteuning is er op Daltonschool De Margriet extra ondersteuning op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in het boek van groep 5.Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:

- binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of
- vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.

In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO:Saskia Zozmann
De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Germaine de Neef

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. We werken met de leerdoelen van Bosos en deze worden in betekenisvolle activiteiten en thema’s weggezet. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid. Kinderen bij ons op school komen van verschillende peuterspeelzalen. We werken in ieder geval samen met peuterspeelzaal/zalen Kinderdam.

Overdracht vanuit de peuterspeelzaal

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Wij ontvangen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw kind, hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodigt heeft en verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker.

Het aanbod

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per jaar hebben we een aantal thema’s die een periode centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Keuze maken: We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.

Terug naar boven