Openbare Basisschool Dakpark

Catharina Beersmansstraat 80 3025 EJ Rotterdam

  • Samen op onderzoek in de natuur
  • Op Dakpark wordt ook veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van het kind.
  • Lekker klimmen en klauteren met water spelen én voetballen natuurlijk!
  • In de kleuterklas leren we spelenderwijs de letters aan.
  • De aandachttafel in de onderbouw.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van de leerlingtevredenheidspeiling is zeer positief. We zijn erg blij dat onze leerlingen met zoveel plezier naar school gaan en dat zij in een veilige vertrouwde omgeving kunnen leren en spelen. Er waren voor de kinderen weinig knelpunten. De knelpunten die er waren zijn met de leerlingen besproken en gekeken hoe we ze op kunnen lossen.


Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Obs Dakpark is een basisschool met leerlingen uit vele windstreken. Dat is ook echt een van de meerwaardes van obs Dakpark. Samen leren we van en met elkaar.

Een groot aantal ouders van onze leerlingen zijn niet in Nederland geboren of zijn de Nederlandse taal ten dele machtig. Dan is het best lastig om een Nederlandse vragenlijst te beantwoorden. De vraagstelling in de enquêtes is vaak onderzoekstechnisch correct, maar als je de nuance verschillen niet begrijpt, zijn de vragen vaak te moeilijk. De enquête vertalen is geen optie, er zijn immers zoveel nationaliteiten binnen de school.

Klachtbehandeling

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. Als ouder en/of leerling, werknemer, of als u anderszins deel uitmaakt van stichting BOOR of de aangesloten scholen, dan kunt u dit laten weten. De directie van de school(locatie) waarover u een klacht heeft, gaat graag met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht zich richt.Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot het bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: mr. Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u per e-mail sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, met vermelding van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt altijd een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daaraan voorafgaand de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen. Meer informatie over de werkwijze van de LKC is te vinden op de website: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

Interne vertrouwenspersonen

Leerlingen, die de drempel naar de externe vertrouwenspersoon als te hoog ervaren, kunnen zich wenden tot de interne vertrouwenspersonen van onze school.

Externe vertrouwenspersonen

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een onafhankelijke instantie, dan kunt u zich wenden tot één van de externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR. De contactgegevens vind u hier.Centraal meldpunt VertrouwensinspecteursVoor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:de klachtfunctionarisde externe en interne vertrouwenspersonende landelijke klachtencommissiede vertrouwensinspecteurszijn beschreven in de geldende klachtenregeling van stichting BOOR. 

Bekijk de regeling op www.boorbestuur.nl, onder de kop regelingen of klik hier

Tevredenheid
8,4

Terug naar boven