Openbare Basisschool Dakpark

Catharina Beersmansstraat 80 3025 EJ Rotterdam

  • Samen op onderzoek in de natuur
  • Op Dakpark wordt ook veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van het kind.
  • Lekker klimmen en klauteren met water spelen én voetballen natuurlijk!
  • In de kleuterklas leren we spelenderwijs de letters aan.
  • De aandachttafel in de onderbouw.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit schooljaar hebben de kinderen van groep 8 weer een eindtoets gemaakt, de IEP-toets.

Naast het werken aan en voor de eindtoets, is er ook heel veel aandacht besteed aan de schoolkeuze na OBS Dakpark en hoe zie je je toekomst. Wat wil je later worden en wat heb je daarvoor nodig. Alle kinderen hebben dan ook een goede keuze kunnen maken voor de VO-school waar ze naar toe gaan na de zomer.

Vanaf schooljaar 2023-2024 spreken we niet meer van een eindtoets maar van de doorstroomtoets. Deze toets wordt in februari gemaakt en in maart komt de uitslag binnen. Dat zorgt ervoor dat alle kinderen gelijke kansen hebben om zich aan te melden bij de VO-school van hun keuze.

In groep 7 krijgen de kinderen een pre-advies, dus vanaf dat moment kan er al samen met de ouders gekeken welke school/ scholen de beste plek zijn voor hun kind in het VO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten hebben een belangrijke rol bij ons onderwijs. Op OBS Dakpark worden twee keer per schooljaar leerlingvolgsysteem toetsen van LIB afgenomen. De toetsen worden de Midden- en Eindtoetsen genoemd. Er wordt dan gekeken naar de vaardigheidsgroei van de leerlingen. Deze zijn voor ons van belang als sturingsinstrument richting de eindtoets. De resultaten worden weergegeven in het portfolio en met ouders en leerlingen besproken. De resultaten zijn tevens van belang bij het schrijven van de groepsplannen. 

Tot voor kort heetten de toetsen de CITO toetsen maar vanaf dit schooljaar worden ze LIB toetsen genoemd, Leerling In Beeld. Het zijn allemaal nieuwe toetsen waar we dit jaar mee gaan werken

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Verwijzingen naar het Voortgezet Onderwijs
Na de periode bij ons op obs Dakpark willen we natuurlijk dat iedere leerling uitstroomt naar een passende VO-school.

Uitstroomgegevens groep 8 /2022- 2023
Onze uitstroomgegevens van het afgelopen schooljaar zijn als volgt:

- 3 leerlingen zijn uitgestroomd naar onderwijstype HAVO/VWO

- 1 leerling is uitgestroomd naar onderwijstype HAVO/ VWO

- 6 leerlingen zijn uitgestroomd naar VMBO TL / HAVO

- 8 leerlingen zijn uitgestroomd naar onderwijstype VMBO BL/ KL

- 4 leerlingen zijn uitgestroomd naar onderwijstype VMBO KL/ TL

-2 leerlingen zijn vanuit de LAN groep uitgestroomd naar het ISK

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?


Eigenaarschap
Op Obs Dakpark vormt eigenaarschap een belangrijk onderdeel van het totale onderwijsaanbod. Wij proberen leerlingen bewust te maken van de invloed die zij zelf kunnen hebben op hun eigen ontwikkeling. Iedere leerkracht reflecteert met het kind op het leren. Zo wordt de betrokkenheid van de leerling om eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling vergroot. In het portfolio, waarin wij de vorderingen van de kinderen bijhouden, komen deze aspecten goed naar voren. Samen leren, zelfstandigheid en reflectie op het leren zijn daarbij belangrijke aspecten. 

Samen
Onze maatschappij bestaat bij de gratie van onderlinge samenwerking. Om leerlingen daarop voor te bereiden is het van belang dat zij al vroeg leren samenwerken. Samen werken en samen leren betekent verschillend mogen zijn. Het betekent ook, dat leerlingen leren deze verschillen te (h)erkennen en te benutten. Juist op een school als de onze, met leerlingen uit allerlei windstreken en van alle rangen en standen, krijgen de leerlingen hier alle gelegenheid toe. Zij leren de eigenheid van anderen te zien, te waarderen en te respecteren. 

Veilig
School hoort voor ieder kind een veilige haven te zijn, een plek waarin je je onbelemmerd door externe factoren kunt ontwikkelen. Door heldere afspraken en duidelijke regels te stellen biedt obs Dakpark een veilig schoolklimaat, waarin de leerling zichzelf durft te zijn. Obs Dakpark zorgt ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen op school.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Veiligheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven