Openbare Basisschool Dakpark

Catharina Beersmansstraat 80 3025 EJ Rotterdam

  • Samen op onderzoek in de natuur
  • Op Dakpark wordt ook veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van het kind.
  • Lekker klimmen en klauteren met water spelen én voetballen natuurlijk!
  • In de kleuterklas leren we spelenderwijs de letters aan.
  • De aandachttafel in de onderbouw.

Het team

Toelichting van de school

  • Team Obs Dakpark – Schooljaar 2023-2024

Groep 0                               - juf Gülseren, juf Charissa en juf Latifa

Groep 1/2                            - juf Els en juf Amanda (LIO)

Groep 1/2                            - juf Fatima en meester Taco

Groep 3/4                            - juf Linda en meester Taco

Groep 5                               - juf Sophie en meester Yannick

Groep 6                               - meester Marley en meester Anton (LIO)

Groep 7                               - juf Ilham

Groep 8                               - juf Laura

LAN – BB                            - juf Sjanne en juf Esther

LAN – OB                            - juf Jeannette en juf Tamara

Intern begeleider                  - meester Gerard

Remedial teacher                  - meester Taco

Leraar ondersteuner              - meester Khalid

Onderwijsassistenten            - juf Saïda en juf Rachel 

Bewegingsonderwijs             - meester Nick en meester Marley

Techniek/Handvaardigheid    - juf Miranda

Schoolmaatschappelijk werk - juf Vitoria

Ouderconsulente                  - juf Fatima Bouzian

Logopedie                            - juf Esmée

Cesartherapie                       - nog onbekend

Spelbegeleiders                    - meester Hamoun en meester Abderrahman

Administratie                        - juf Mila

Directie                                - juf JosjeVakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt in eerste instantie gekeken of dit intern is op te lossen met een ambulante collega. Als dit niet mogelijk is, worden de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 en de LAN-groepen verdeeld volgens een vast verdeelrooster. Groep 3 wordt in ieder geval in de eerste helft van het schooljaar verdeeld naar de kleuters. De kleuters blijven thuis wanneer hun leerkracht ziek is en er geen vervanger gevonden is. Mocht het (ziekte)verlof langer duren, dan wordt door de directie en het bestuur een oplossing gezocht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerkrachten van OBS Dakpark leren de kinderen vaardigheden aan om verantwoordelijkheid te nemen en tot een zelfstandige leerhouding te komen. Daarbij speelt het samen leren en van elkaar leren een belangrijke rol. Omdat taal de sleutel is tot alle vakken, heeft het woordenschatonderwijs speciale aandacht.

Ontwikkeling van het kind

Op OBS Dakpark wordt de ontwikkeling van het kind op verschillende manieren gevolgd. In de groepen 1/2 volgen we de ontwikkeling door observaties aan de hand van de observatielijst van KIJK! Wij nemen twee keer per jaar de LIB toetsen af bij alle kinderen van groep 3 t/m 8 (de zogenaamde Midden- en Eindtoetsen). Voorheen heetten deze toetsen CITO toetsen, maar dat is veranderd. De groepen 3 t/m 8 krijgen toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling en rekenen. Vanaf midden groep 3 komt de toets begrijpend lezen erbij. We kunnen zo de vaardigheden vergelijken met die van andere kinderen in Nederland. De kinderen van groep 8 maken daarnaast de Doorstroomtoets. Verder nemen wij de methodetoetsen af om te zien of de leerlingen de aangeboden lesstof hebben begrepen. Na de toetsen en/of observaties worden de resultaten geanalyseerd en worden de vervolgacties beschreven in de groepsplannen.De leerlingen worden ingedeeld in drie instructieniveaus. Kinderen die meer uitdaging aankunnen, krijgen verkorte instructie en maken verdiepings- of verrijkingsstof. De basisgroep krijgt de basisinstructie en maakt de basislesstof. De kinderen die moeite hebben met de lesstof, krijgen verlengde instructie en maken de basislesstof of de minimumlesstof.

Voor kinderen die moeite blijven houden met de lesstof, schrijft de leerkracht een individueel hulpplan. Hierin wordt de extra hulp en aanpak beschreven. Een individueel hulpplan kan ook opgesteld worden voor het gedrag of sociaal-emotioneel welbevinden van een kind. Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling met het instrument ZIEN ( het kan zijn dat Zien vervangen wordt door een ander instrument). Bij de kleuters wordt KIJK! ingezet.

Coöperatieve werkvormen

Door coöperatieve werkvormen in te zetten leert het kind samenwerken, worden de sociale vaardigheden vergroot en wordt de betrokkenheid en actieve deelname van de leerlingen gestimuleerd. De technieken van Teach like a champion worden hiervoor veelvuldig ingezet.

LAN-groepen

In de LAN-groepen zitten kinderen die nog maar net in Nederland zijn en waarbij we ons eerst richten op het leren van de Nederlandse taal. Als ze het Nederlands goed genoeg beheersen, stromen ze door naar de reguliere klassen.

Portfolio

In het portfolio houden wij de vorderingen van de leerlingen bij. Leerlingen geven aan wat bereikt is en wat de leerdoelen zijn. Samen leren, zelfstandigheid en reflectie op het leren zijn daarbij belangrijke aspecten. Door op deze wijze te werken, kan elk kind leerwinst behalen en groeien naar zijn hoogst haalbare ontwikkelingsniveau.Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuters hebben naast de dagelijkse bewegingslessen, ook een maal per week een dansles op muziek.

Voor alle activiteiten in het speellokaal bewegen de kinderen op blote voeten. Dat is het beste voor de ontwikkeling van hun voeten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Schooltijden
De deur gaat open om 08.20 uur. De lessen starten alle dagen om 08.30 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen de lessen om 15.00 uur. Op woensdag gaan de leerlingen tot 12.30 uur naar school.

Pauze

Alle leerlingen blijven over. Op de lange dagen is er een korte pauze in de ochtend en een pauze tussen de middag waarna de leerlingen in de klas lunchen met de leerkracht. De pauze wordt professioneel begeleid. Deze overblijf is kosteloos.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wanneer een leerling ondersteuning nodig heeft, wordt steeds gekeken of binnen de muren van de school de juiste ondersteuning geboden kan worden.Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Als dit niet (meer) lukt op de eigen school, de helpt de school u om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam het onderwijs en eventueel de extra ondersteuning voor uw kind zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur (uiterlijk 10 weken voordat het kind vier jaar wordt). U mag uw kind pas aanmelden vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld bij ons, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor alle kinderen die zich bij ons aanmelden zorgdragen voor een passende onderwijsplek. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school.Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen door dit schriftelijk aan u kenbaar te maken. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen de extra ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Zie verder de tip hieronder.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt voor rekenen in het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning. In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en eventueel bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Indien het OPP bijgesteld wordt, wordt het opnieuw door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: Lisa Polderman en Léonie Penninkhof.

Heeft u als ouder vragen over passend onderwijs, dan kunt u deze altijd stellen aan de school. Kan de school uw vraag (nog) niet (volledig) beantwoorden, dan kunt u ook terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt van PPO Rotterdam: https://pporotterdam.nl/ouder-jeugd-steunpunt/Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.Als school merken we dat begrijpend lezen een moeilijk vak is voor kinderen met een andere moeder- of thuistaal heeft. Om kinderen meer houvast te bieden in teksten, beter te kunnen begrijpen wat er nu precies staat, gaan we werken met thema's. Zo'n thema staat ongeveer 4 weken centraal en daarin worden alle vakken aangeboden. Hierin komt dus ook begrijpend lezen aan bod. De leesteksten gaan dan over het thema onderwerp waardoor de leerling al informatie heeft opgedaan die hij/ zij ook weer tegen komt in de tekst. Hierdoor ontstaat meer begrip en is het leuker om over het onderwerp te lezen en te werken.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school wordt in de kleutergroepen gezorgd voor een doordacht spel- en activiteitenprogramma. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen zodat zij iedere dag opnieuw uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE.

Samen met de Rotterdamse peuterspeelzaal bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met het observatieprogramma Kijk!. De voorschool gebruikt hetzelfde programma. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande- en ononderbroken leerlijn. Iedere vrijdag is er een spelinloop voor de peuters en kleuters, zodat ook de peuters al vroeg gestimuleerd worden om ontwikkelingsmaterialen te gebruiken, samen met de "grotere" kinderen en met hun ouders. 

De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters. Dit schooljaar werken wij aan het volgende doel "Ieder talent telt", wij hopen hiermee te bereiken dat de natuurlijke nieuwsgierigheid om te leren, omgezet wordt naar een leervraag van het kind. Door goed te observeren zien we waar de behoefte van ieder kind lig en daar sluiten we op aan.

Van peuterspeelzaal naar groep 1·

Als uw kind de overstap maakt van de peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem, indien u daar als ouders toestemming voor heeft gegeven. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 gemakkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters 3 jaar en 10 maanden, mogen al regelmatig meedoen in groep 1 en wennen op die manier aan de nieuwe juf en de groep. Dit gebeurt in samenspraak met de groepsleerkracht. Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs) ·

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we thema’s die een periode van 4 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 eni n groep 3/4 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd en ruimte om in kleine groepjes met de kinderen te werken op hun eigen niveau en hun eigen leerbehoefte. Zo krijgt ieder kind de begeleiding en uitdaging wat bij hem of haar past.Terug naar boven