obs Dakpark

Catharina Beersmansstr 80 3025 EJ Rotterdam

  • Obs Dakpark heeft zijn eigen sleehelling naast de deur.
  • Samen op onderzoek in de natuur
  • Midden in de stad... zo kunnen spelen... dat gunt iedere ouder zijn kind toch?
  • Op obs Dakpark wordt ook veel aandacht besteed aan de creatieve ontwikkeling van het kind.
  • Regelmatig trekken we er op uit om veel te weten te komen over natuur en platteland.

Het team

Toelichting van de school

Dankzij de NPO gelden die we als school twee jaar zullen ontvangen van het ministerie van onderwijs, kunnen we een remedial teacher aanstellen voor drie dagen per week. Hij, Taco Bakker, gaat met kleine groepjes kinderen aan het werk rond taal, lezen, rekenen en welbevinden. Wij zijn erg blij dat we deze mogelijkheid hebben.

Ook de handvaardigheid- en techniek lessen worden uitgebreid. We gaan extra lessen aanbieden aan kinderen die goed gedijen bij het werken met hun handen en creativiteit zodat zij hun talenten kunnen gebruiken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt in eerste instantie gekeken of dit intern is op te lossen met een ambulante collega. Als dit niet mogelijk is worden de leerlingen verdeeld volgens een vast verdeelrooster. Mocht het (ziekte)verlof langer duren, dan wordt over het algemeen een vervanger ingezet via de vervangingsservice van ons bovenschools bestuur, Stichting BOOR-Rotterdam. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Team Obs Dakpark – Schooljaar 2021-2022

Groep 0              - Juf Gulseren, juf Charissa en juf Latifa

Groep 1/ 2           - Juf Els en juf Petra

Groep 1/2          - Juf Sophie en juf Petra

Groep 3              - Juf Linda en juf Denise

Groep 4              - Juf Fatima

Groep 5              - Juf Tamara, juf Frouke en meester Khalid

Groep 6              - Meester Marley 

Groep 7              - Juf Ilham

Groep 8              - Juf Marjolein en meester Khalid

LAN – groep a - Juf Sjanne en meester Khalid

LAN – groep b - Juf Jeannette en meester Khalid

Remedial teacher                         - Meester Taco

Onderwijsassistente:                    - Juf Saida

Bewegingsonderwijs                     - Meester Jeroen

Wetenschap/Techniek/Chemie en handvaardigheid - Juf Miranda

Interne begeleiding                      - Juf Sanne

Schoolmaatschappelijk werk         - Juf Zainab

Ouderconsulente                         - Juf Rachel

Logopedie                                   - Juf Selma en juf Robine

Cesartherapie                               - Meester Bart

Schoolassistentie                          - Juf Mila

Directie                                       - Juf Josje

Werkwijze en volgen

Resultaat- en opbrengstgericht
We werken resultaat- en opbrengstgericht. We bieden een veilige en uitdagende leeromgeving, die ervoor zorgt dat kinderen kunnen groeien en bloeien en met plezier kunnen leren. Als een kind zichzelf mag zijn gaan leren en groeien hand in hand. De leerkrachten op obs Dakpark leren de kinderen vaardigheden aan om verantwoordelijkheid te nemen en tot een zelfstandige leerhouding te komen. Daarbij speelt het samen leren en van elkaar leren een belangrijke rol. Omdat taal de sleutel is tot alle vakken zullen woordenschat, spelling, begrijpend en technisch lezen speciale aandacht krijgen. Kinderen krijgen leerstof aangeboden wat bij hun niveau past. Er wordt volop gedifferentieerd in alle vakken. In de LAN-groepen zitten kinderen die nog maar net in Nederland zijn en waarbij we ons eerst richten op het leren van de Nederlandse taal. Als ze het Nederlands goed genoeg beheersen, stromen ze door naar de reguliere klassen.

Coöperatieve werkvormen
Door coöperatieve werkvormen in te zetten leert het kind samenwerken, worden de sociale vaardigheden vergroot en wordt de betrokkenheid en actieve deelname van de leerlingen gestimuleerd. De leerkracht reflecteert steeds met het kind op het leren. Zo wordt de betrokkenheid van de leerling om eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling vergroot. 

Portfolio
In het portfolio, houden wij de vorderingen van de leerlingen bij. Leerlingen geven aan wat bereikt is en wat nog leerdoelen zijn. Samen leren, zelfstandigheid en reflectie op het leren zijn daarbij belangrijke aspecten. Door op deze wijze te werken kan elk kind leerwinst behalen en groeien naar zijn hoogst haalbare ontwikkelingsniveau.

Ontwikkeling van het kind
Op obs Dakpark wordt de ontwikkeling van het kind op verschillende manieren gevolgd. Zo nemen wij twee keer per jaar de CITO toetsen af bij alle kinderen van groep 3 t/m 8 (de zogenaamde Midden- en Eindtoetsen). De groepen 3 t/m 8 krijgen toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, rekenen en woordenschat. Vanaf midden groep 4 komt de toets begrijpend lezen erbij. We kunnen zo de vaardigheden vergelijken met die van andere kinderen in Nederland. Ook zien we op welke gebieden de kinderen een voorsprong of achterstand hebben, zodat we hier doelgericht aan kunnen werken. De kinderen van groep 8 maken daarnaast de IEP-eindtoets. Verder nemen wij de toetsen af die bij de methodes horen. In de groepen 1/2 volgen we de ontwikkeling door observaties aan de hand van de observatielijst van KIJK!. Na de toetsen en/of observaties schrijven de leerkrachten groepsplannen. De kinderen worden ingedeeld in drie instructieniveaus. Kinderen die meer uitdaging aankunnen, krijgen verkorte instructie en maken verdiepings- of verrijkingsstof. De basisgroep krijgt de basisinstructie en maakt de basislesstof. De kinderen die de lesstof moeilijk vinden krijgen verlengde instructie en maken de basislesstof of de minimumlesstof. Voor kinderen die moeite blijven houden met de lesstof schrijft de leerkracht een individueel hulpplan, waarin de extra hulp en aanpak wordt beschreven. Een individueel hulpplan kan ook opgesteld worden voor het gedrag of sociaal-emotioneel welbevinden van een kind. Daarnaast volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling met het instrument ZIEN. Bij de kleuters wordt KIJK! ingezet.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Schooltijden
De leerlingen starten alle dagen om 08.30 uur. Er is op alle dagen een inlooptijd van een kwartier, de deur is dus open vanaf 8:15 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen de lessen om 15.00 uur. Op woensdag gaan de leerlingen tot 12.30 uur naar school. Naast de verplichte lesuren ruimt school, met financiële ondersteuning van de gemeente, extra tijd in voor aanvullende vakken zoals wetenschap, techniek, chemie (proefjes) , beeldende en kunstzinnige vorming. Daarnaast maken we gebruik van de Taaltrips en Bliksemstages. Zo kunnen leerlingen hun kennis verbreden. De leerlingen hebben zesentwintig uur effectieve leertijd per week. Met inbegrip van de vier uur pauze zijn zij dertig uur per week op school.

Pauze
Alle leerlingen blijven over. Op de lange dagen is er drie kwartier pauze, waarvan een kwartier tijd om te lunchen. De pauze wordt professioneel begeleid door TOS. Deze overblijf is kosteloos.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op obs Dakpark is er geen doelgroep waaraan specifieke ondersteuning wordt aangeboden. Indien een leerling ondersteuning nodig heeft, wordt steeds gekeken of binnen de muren van de school de juiste ondersteuning geboden kan worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De gemeente Rotterdam heeft per 1 augustus 2020 extra uren voorschoolse educatie ingevoerd. Concreet betekent dit dat de voorschool (peuterspeelzaal) 10 dagdelen per week voorschoolse educatie biedt. Dit gebeurt in dagdelen van 3 uur en 10 minuten.

Rotterdamse Peuterschool/ Peuter en Co-locatie obs Dakpark, bestaat uit twee groepen 0. Deze groepen zijn verdeeld in een ochtend- en een middaggroep. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn de lesdagen van de groepen 0 (van 08.10 – 11.20 uur en 12.00 tot 15.10 uur).

Terug naar boven