OBS Kasteel Spangen

Nicolaas Beetsstraat 4 3027 AR Rotterdam

  • Een reguliere basisschool in de prachtige wijk Spangen Rotterdam met geweldige kinderen!
  • Wij stimuleren kinderen om hun diploma te halen!
  • De kinderen die dat willen doen mee aan de kangaroewedstrijd. Een uitdaging op het gebied van rekenen!
  • Wij werken in thema's, waar ook de peuters bij betrokken worden!

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ontwikkeling van leerlingen

Ontwikkeling van de leerlingen ‘schoolse vakken’, leerlingvolgsysteem, CiTO- en IEP-Eindtoets. Van alle leerlingen houden wij nauwkeurig hun ontwikkeling bij. Hiervoor nemen wij een aantal keren per jaar toetsen af voor de basisvakken zoals taal en rekenen. Met name de Cito-toetsen van spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde geven ons informatie over de ontwikkeling van het niveau van het kind. Hiermee kunnen wij ons onderwijs beter afstemmen op de individuele leerling

De toetsuitslagen worden in het team en met de Intern Begeleider bestudeerd en besproken. Ze worden gebruikt als uitgangspunt voor verder lesgeven. De resultaten van de CiTO-toetsen in de groepen 6 en 7 geven een goede voorspelling voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De leerkrachten volgen de leerlingen nauwkeurig in hun reken-, taal- en lees-ontwikkeling en bekijken dagelijks of ze de lesstof begrepen hebben

Leerlingen die de nieuwe leerstof snel begrijpen kunnen met minder instructie en minder oefening toe. Zij krijgen in de vrijgekomen tijd wat moeilijker opdrachten. Leerlingen die de leerstof niet zo snel begrijpen krijgen een wat langere uitleg en oefenen samen met de leerkracht de leerstof zodat ook zij aan het einde van de les het doel van de les hebben bereikt.

Na ieder afgerond blok/thema krijgen de kinderen een (methode gebonden) toets, waaruit blijkt of de leerling de leerstof beheerst of dat extra oefening of uitleg nodig is. In het rapport van uw kind vindt u de resultaten van deze methode gebonden toetsen in cijfers terug en de resultaten van de CiTO-toetsen worden in grafieken en niveaus weergegeven zodat u ook goed de ontwikkeling van uw kind kunt zien. Wij nodigen u uit voor: een kennismakingsgesprek, een voortgangsgesprek en twee rapportgesprekken.

Ontwikkeling van leerlingen, o.a. sociaal emotioneel, leerlingvolgsysteem

Naast de CiTO-toetsen voor de cognitieve vakken volgen we de leerlingen ook in hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Daarvoor maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem ZIEN. Zo kunnen we nauwgezet volgen of een kind op dit gebied zich goed ontwikkelt of dat er hulp nodig is. De resultaten van alle toetsen zetten wij in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. We kunnen met grafieken en tabellen niet alleen de ontwikkeling van een leerling goed zichtbaar maken, maar ook de resultaten van een groep en van de hele school. De sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen bespreken wij ook regelmatig in de groepsbesprekingen met de Intern begeleider. In de kleutergroepen worden de leerlingen met behulp van Kijk!-registratie geobserveerd.

Dit is dezelfde werkwijze zoals we die bij de peuters gebruiken. Met Kijk! kunnen we kinderen volgen op alle peuter- en kleuter- eigen ontwikkelingsgebieden. Deze registraties worden ieder half jaar gemaakt wanneer de kleuter 4,5, 5, 5,5 en 6 jaar oud is. U krijgt per half jaar een uitnodiging om de KIJK!-lijst met de leerkracht te bespreken. Aan het eind van groep 2 meten we of de kleuter aan het leesprogramma in groep 3 kan beginnen. Sommige kleuters hebben een extra jaar onderbouw nodig. Vanaf groep 3 werken de kinderen met de methodes voor taal, lezen, rekenen en andere vakken. 

IEP-Eindtoets

Op Kasteel Spangen nemen wij in groep 8 de IEP-Eindtoets af i.p.v. de CiTO- Eindtoets. Deze toets sluit beter aan bij onze leerlingen dan de CiTO- Eindtoets. De lay-out is kindvriendelijker, er wordt maar twee ochtenden getoetst i.p.v. drie en er wordt direct in het toetsboekje gewerkt i.p.v. met een apart antwoordenblad. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs. De IEP-Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. De IEP-Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit gebeurt zo eerlijk mogelijk. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo wordt inzicht verkregen in het referentieniveau van de leerling (1F, 2F en 1S). Door de prestaties van uw kind te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van uw kind is. ?: www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We kijken voor het advies naar de toetsen in de groepen 6, 7 en 8 volgens de richtlijnen van de Rotterdamse plaatsingswijzer*. Naast de toetsuitslagen telt ook de werkhouding, motivatie en huiswerkgedrag van de leerling. We kijken voor het advies naar alle toetsen in de groepen 6, 7 en 8. Het advies dat een ouder krijgt geeft een schooltype aan: van Praktijkonderwijs, VMBO-basis tot en met VWO. De leerlingen in groep 7 krijgen aan het einde van het schooljaar een voorlopig schooladvies. De eindtoets wordt nu gebruikt om het advies van de school te bevestigen. Wanneer een leerling beter scoort dan verwacht, kan het advies worden bijgesteld, omgekeerd niet. De ervaring leert, dat wij onze leerlingen naar de juiste bij hen passende vormen van voortgezet onderwijs verwijzen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven