OBS Kasteel Spangen

Nicolaas Beetsstraat 4 3027 AR Rotterdam

  • Een reguliere basisschool in de prachtige wijk Spangen Rotterdam met geweldige kinderen!
  • Wij stimuleren kinderen om hun diploma te halen!
  • De kinderen die dat willen doen mee aan de kangaroewedstrijd. Een uitdaging op het gebied van rekenen!
  • Wij werken in thema's, waar ook de peuters bij betrokken worden!

Het team

Toelichting van de school

Een leuk en vernieuwend team werkt op OBS Kasteel Spangen elke dag aan de verbetering van onderwijs! 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op OBS Kasteel Spangen wordt de verlofregeling uit de CAO voor het Primair Onderwijs gehanteerd.

Vervanging wordt verzorgd door eerst intern de organisatie te kijken of er inval voor handen is. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt er via het bestuur Stichting BOOR om inval gevraagd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Kasteel Spangen wordt er gedifferentieerd les gegeven. Dat betekent dat de lesstof op minstens drie niveaus wordt uitgelegd. Het interactieve onderwijs staat centraal; leerlingen werken samen en overleggen bij elk les.

Het is ook belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen op andere vlakken. Dat is de reden dat er voor de kinderen muzieklessen zijn. Deze lessen worden gedeeltelijk door de leerkracht zelf gegeven en gedeeltelijk door een muzikant. De lessen worden voorbereid door IKEI, waarbij de kinderen van groep 5 en 6 muziekinstrumenten leren kennen en spelen en waarbij de kinderen van groep 1 t/m 4 verschillende liedjes aanleren. 

Bij handvaardigheid komen er lessen als bijvoorbeeld zagen, kleien en met waardeloos materiaal werken aan de orde. Kunstobjecten/ schilderijen worden als voorbeeld getoond en besproken door de leerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het kleuteronderwijs is opgebouwd uit verschillende thema's, waarbij de kinderen op een spelende manier werken aan de kerndoelen van het onderwijs. Er is een nauwe samenwerking met de peuters, waardoor het peuteronderwijs en kleuteronderwijs goed op elkaar zijn afgestemd. Kleuterjuffen werken samen met onderwijsondersteuners die hulp bieden bij het ontwikkelen van verteltafels en andere uitdagingen leeromgevingen voor de kinderen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leesonderwijs
Lezen krijgt op Kasteel Spangen specifieke aandacht. Onze leerlingen maken kennis met het lezen op zeer uiteenlopende manieren. Naast de reguliere lessen technisch lezen, stimuleren we de kinderen vaker te lezen door gebruik te maken van de klassenbibliotheek en door gebruik te maken van de boeken die via ‘De Bibliotheek op School’ worden aangeboden. Het is belangrijk dat kinderen lezen leuk vinden: ze leren er van, hun woordenschat wordt uitgebreid en ze maken kennis met verschillende invalshoeken. Door veel te lezen verruim je je blik op de wereld! Kinderen tot en met 18 jaar kunnen gratis lid worden van de Openbare Bibliotheek! De dichtstbijzijnde Openbare Bibliotheek voor onze school is gevestigd aan de: Ro¨sener Manzstraat 80, 3026 TV Rotterdam.

Woordenschat
Sinds een reeks van jaren zetten wij ons volledig in om de woordenschat van de kinderen te vergroten. Een grote woordenschat is een voorwaarde voor succes op school, in het voortgezet onderwijs en later in de maatschappij. Met een grote woordenschat kunnen kinderen meedenken, meepraten en meedoen. Wij leren kinderen nieuwe woorden op een speciale manier aan, zodat ze beter onthouden, begrepen en gebruikt kunnen worden. De aanpak van woordenschatonderwijs is verankerd in de taalmethode “Taalactief”. Met allerlei activiteiten laten wij de kinderen beleven dat lezen leuk is. 

Rekenen
We willen graag dat kinderen in de dagelijkse praktijk goed kunnen rekenen. Om dat te bereiken is het belangrijk dat peuters en kleuters op het leren van dat rekenen worden voorbereid. De basis voor het eigenlijke leren rekenen wordt (spelenderwijs) in de onderbouw (groep 1 en 2) en ook bij de peuters al gelegd. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we een goede rekenmethode die uitgaat van de nieuwste inzichten over rekenonderwijs. We hebben met het hele team in het kader van het Focusproject trainingen van de Universiteit van Twente gevolgd om nog me´e´r uit het rekenonderwijs te halen. We stellen doelen vast op verschillende niveaus voor halverwege het schooljaar en voor aan het einde van het schooljaar en spreken af hoe we die doelen gaan bereiken. Uitdaging wordt geboden met de methode 'rekentijgers' en wij bieden projecten aan voor kinderen die een uitdagende leeromgeving nodig hebben op een niveau dat niet passend is bij de klas. 

Burgerschapsvorming
Goed burgerschap is een voorwaarde om volledig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Goed burgerschap betekent het goed omgaan met elkaar en respect hebben voor anderen (elkaar groeten, met elkaar spelen en samenwerken) en het in acht nemen van normen en waarden binnen onze democratie. In onze openbare school is burgerschapsvorming een onlosmakelijk onderdeel van het dagelijkse onderwijs en de dagelijkse omgang met elkaar. In de lessen begrijpend lezen en wereldorie¨ntatie leren kinderen over onze wereld, onze maatschappij en de natuur.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op onze school is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden. Door een positief contact met leerlingen, ouders en elkaar, speelt ons team daarin een voorbeeldrol. Regelmatig krijgen de leerlingen een les uit onze methode 'Leefstijl' waarin ze bijv. omgangsvormen leren of het begrijpen van (inleven in) een ander. Onze leerkrachten zijn opgeleid in TAAKSPEL, een methode om taakgericht gedrag bij kinderen aan te leren. In een spelvorm, waarbij groepjes kinderen kaarten kunnen behouden of verliezen, worden regels ingeslepen. Het grote voordeel van TAAKSPEL op school is dat straffen of corrigeren veel minder nodig is. Wij vertellen onze kinderen liever wat ze we`l moeten doen, dan steeds wat ze ni´e´t moeten doen; Complimenten werken beter dan straffen! Voor kinderen die toch wat meer moeite hebben met sociale vaardigheden bieden wij hulp via schoolmaatschappelijk werk aan in de vorm van gesprekjes. Binnen het curriculum van de basisschool is ook aandacht voor seksuele voorlichting structureel opgenomen. Het is belangrijk dat kinderen een normaal beeld over hun eigen lichaam, liefde en seksualiteit krijgen. Wij doen dit met respect naar de verschillende culturen en sluiten aan bij wat een kind op een bepaalde leeftijd hoort te weten. Wij denken op deze manier, dat we de kinderen beter weerbaar maken, leren “nee” te zeggen en respect te hebben voor het “nee” van een ander. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen vanuit een veilige sociaal emotionele basis zich op alle fronten beter zullen ontwikkelen.

Lichamelijke Opvoeding (gym)
Voldoende beweging is belangrijk voor alle leerlingen. Onze vakleerkracht zorgt er voor dat onze kinderen regelmatig en op de goede manier bewegen. Gezond van lichaam en gezond van geest!. De groepen 3 t/m 8 hebben 2 maal per week gymles in de nieuwe zaal van Sportcentrum West. Alle groepen krijgen les van onze eigen vakleerkracht. De groepen 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs van de vakleerkracht en hun eigen groepsleerkracht in onze eigen speelzaal. De groepsleerkracht en de vakleerkracht volgen nauwlettend de motorische ontwikkeling van onze kleuters. Als daar aanleiding toe is, volgen de leerlingen met de vakleerkracht een speciaal programma voor de motoriek (de manier waarop ze lopen en bewegen). Als dat niet voldoende blijkt, krijgen zij de mogelijkheid (nadat screening uitwijst dat er noodzaak is) om individueel begeleid te worden door de Cesartherapeut. Dit wordt vergoed door de zorgverzekering. De begeleiding door de Cesartherapeut vindt plaats op school.

www.ll-oefentherapie.nl

Enkele malen per jaar nemen we met de kinderen vanaf groep 5 deel aan sportwedstrijden. Die vinden meestal op woensdagmiddag plaats. Aan deze wedstrijden doen verschillende scholen in Rotterdam mee. Met e´e´n of meerdere teams reizen we naar het toernooi ergens in Rotterdam op een binnen of buitenlocatie. De toernooien worden ieder jaar afgesloten met de winnende teams in de FINAL Ahoy. 

www.rotterdam.nl/sportenrecreatie/

Zwemmen
Nederland staat bekend als een ‘waterland’ vanwege de vele kanalen, vaarten, sloten en plassen. Kunnen zwemmen is dan van levensbelang. Zwemles maakt deel uit van wat we op onze school leren. Kan uw kind om medische redenen niet deelnemen aan zwemles, dan vragen wij om een schriftelijke verklaring van de huisarts. Neemt u in dat geval even contact op met de directie. De groepen 5, 6 en schakel krijgen 1x per week zwemles in Sportcentrum West. Het eerste half jaar zal groep 6 een uur zwemles hebben, het tweede half jaar zal groep 5 een uur zwemles hebben. Hiermee wordt de effectieve zwemlestijd vergroot en wordt er minder tijd verloren met het lopen naar het zwembad. Uw kind heeft voor de zwemles nodig: zwemkleding en een handdoek. Het is praktisch uw kind een plastic tas mee te geven om de natte spullen na het zwemmen in te doen. De zwemlessen worden verzorgd door bevoegd personeel van Sportcentrum West. De leerlingen gaan onder begeleiding van de leerkracht en een ouder naar zwemmen. Ons streven is, dat alle kinderen van groep 6 aan het einde van het schooljaar minstens een A-diploma hebben behaald. Lukt het uw kind niet, dan kan het in groep 7 en 8 in aanmerking komen voor extra zwemles

Sportcentrum West
Spaanseweg 2-4
3028 HW Rotterdam
Tel. 010-2 62 09 55
www.rotterdam.nl/sportenrecreatie 

Muziekonderwijs
Wij streven een brede ontwikkeling van onze leerlingen na. Dat betekent dat er naast aandacht voor de basisvakken ook aandacht is voor andere meer creatieve- en sportieve vakken. In nauw overleg met de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam wordt op onze school muziekonderwijs aangeboden. Het komende schooljaar werken we weer intensief met beide organisaties samen om het muziekonderwijs structureel in ons onderwijs te verankeren. Dit betekent dat voor de groepen 1 t/m 6 wekelijks een vakleerkracht van de SKVR op school komt om de kinderen muziekles te geven. Groep 4 krijgt de basis van ritme, klank en zingen aangeboden. De leerlingen van de groepen 5 en 6 doen dat via het bestaande project 'Ieder Kind Een Instrument' (IKEI). De verschillende groepen zullen bovendien een bezoek aan een muziekvoorstelling brengen. Kortom; een mooi uitgebreid en uitgebalanceerd programma! Het mag duidelijk zijn dat het ontwikkelen van de muzikale vorming bij kinderen een goede bijdrage levert aan de totale ontwikkeling, ook op de reguliere schoolse vakken! Naast de lessen onder schooltijd worden de leerlingen van de groepen 6 jaarlijks in de gelegenheid gesteld lid te worden van de wijkmuziekschool. 

www.skvr.nl/ikei

Levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen
Per 1 augustus 2019 treedt er een wetswijziging in werking waarmee de financiering van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs in de Wet op het primair onderwijs (WPO) wordt opgenomen. In deze wet staat vermeld, dat bij voldoende belangstelling kunnen leerlingen op openbare basisscholen een uur per week onderwijs krijgen in een godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming. Op verzoek van de ouders kan het bevoegd gezag een aanvraag doen bij het Centrum voor Vormingsonderwijs, dat deze lessen verzorgt. 

Huiswerk
De kinderen krijgen huiswerk vanaf groep 4. Dit is zorgvuldig opgebouwd en zal niet in grote hoeveelheden zijn. Ons doel van huiswerk is om kinderen een stukje verantwoordelijkheid te laten dragen voor hun schoolwerk buiten de lesuren, maar ook om de kinderen deels voor te bereiden op de hoeveelheid huiswerk die zij op de middelbare school krijgen. De communicatie omtrent huiswerk verloopt via de leerkracht en de kinderen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onderwijs en zorg

U heeft in deze gids al kunnen lezen hoeveel omvattend ons onderwijs is. De vernieuwingen en veranderingen in het onderwijs volgen elkaar ook in rap tempo op. Zo is het gebruikelijk om te spreken over ‘hoe de zorg in het onderwijs is georganiseerd’. De term zorg heeft daarmee een eigen klank gekregen. Wij hechten er aan de zorg voor onze leerlingen toch vooral te zien als de goede zorgen waarmee wij dagelijks onze leerlingen omringen. Uw kind(eren) zijn onder schooltijd o´nze kinderen en daar willen wij uitsluitend het allerbeste voor: het best denkbare onderwijs is dus ook de best denkbare zorg voor alle leerlingen van onze school.

Zorg voor de leerlingen

Wanneer het nodig is, bieden wij op school ‘zorg’ aan kinderen: extra hulp of begeleiding. Als bij de observaties van de kleuters een achterstand wordt bemerkt, kan in overleg met de Intern Begeleider (en met de ouders) extra hulp ingeschakeld worden. Zo krijgen kinderen bijv. extra aandacht of therapie voor achterstanden in de motoriek (beweging) en krijgen sommige kinderen logopedie. Een aantal malen per jaar bespreken de groepsleerkrachten en de Intern Begeleider (IB-er) alle kinderen. Als een probleem niet door ons kan worden opgelost, zal de Intern Begeleider van de school (met toestemming van de ouders) hulp vragen aan deskundigen buiten de school. Soms is tussenkomst van de schoolarts of schoolmaatschappelijk werkster gewenst of komt een deskundige observeren en geeft tips aan de leerkrachten. In een enkel geval komen we samen met de ouders tot de conclusie dat het beter voor het kind is als het naar een school voor speciaal basisonderwijs gaat. 

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet verplicht iedere school om voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek te vinden. Dit geldt voor kinderen die al op onze school zitten en voor nieuwe kinderen die bij onze school worden aangemeld. Het samenwerkingsverband PPO Rotterdam hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle kinderen in Rotterdam passend onderwijs te kunnen bieden. Als blijkt dat uw kind bij ons op school extra ondersteuning nodig heeft of wanneer u uw kind (dat extra ondersteuning nodig heeft) bij onze school aanmeldt, is het van groot belang dat u alle relevante informatie over uw kind met de school deelt. Op die manier vergroten we de kans dat we de juiste passende onderwijssituatie voor uw kind kunnen vinden die ook aansluit bij uw wensen. Als school bekijken we altijd eerst wat we zelf kunnen bieden. In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn. Bij een nieuwe aanmelding zullen wij u binnen 6 weken informeren of toelating mogelijk is. Als er nader onderzoek nodig is, kan deze periode worden verlengd tot 10 weken. Als wij geen mogelijkheden zien om bij ons passend onderwijs te realiseren, zullen wij voor een goede, nieuwe, passende onderwijsplek voor uw kind zorgen. Als u het niet eens bent met een beslissing van onze school, kunt u hulp inroepen bij verschillende instanties: 

Ons bevoegd gezag (zie klachtenprocedure)
Het samenwerkingsverband PPO Rotterdam
De Landelijke geschillencommissie (zie klachtenprocedures)
De onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) 

Op onze website kunt u de uitgebreide tekst van PPO Rotterdam en ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) inzien. 

Het schoolondersteuningsprofiel van Kasteel Spangen richt zich op taal-spraakproblematiek. Een doel voor de ontwikkeling van basis- en/of extra ondersteuning is: leerkrachtvaardigheden verbeteren in omgaan met en begeleiden van leerlingen met een lichte vorm van taalontwikkelingsstoornissen. Hiertoe zijn leerkrachten geschoold middels een cursus door de Aurisgroep. 

Contactgegevens PPO Rotterdam:
Bezoekadres:
Hillevliet 126A 
3074 KD Rotterdam 

Postadres: 
Postbus 50529 
3007 JA Rotterdam

Schoolondersteuningsplan 

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsplan op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsplan van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsplan wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school. 

Onderwijskundig rapport

Scholen zijn wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport (OKR) van de leerlingen op te stellen wanneer een kind de school verlaat. In dit rapport zijn, naast algemene gegevens, ook gegevens opgenomen over de leervorderingen en het gedrag van de leerling. Als u wilt, kunt u uw zienswijze in het OKR invullen. De nieuwe school (andere basisschool of het voortgezet onderwijs) zal dit rapport opvragen wanneer uw kind van school verandert. Wanneer een nieuwe leerling die op een andere school heeft gezeten bij ons wordt aangemeld, zullen wij bij de vorige school ook een onderwijskundig rapport aanvragen. Zo kunnen wij met ons onderwijs goed aansluiten op het niveau van de nieuwe leerling.

Schoolmaatschappelijk werk

Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor een kind minder goed presteert op school of achter blijft in zijn of haar ontwikkeling, bijvoorbeeld problemen binnen het gezin zoals ruzies, echtscheiding, werkloosheid en geldproblemen of problemen van het kind zelf zoals de angst om fouten te maken, pesten of gepest worden. Wanneer problemen niet door de ouders, de leerkracht of de leerling zelf opgelost kunnen worden, kan een beroep gedaan worden op onze schoolmaatschappelijk werkster. U kunt bij haar terecht voor advies en hulp bij de meest uiteenlopende vragen en problemen. Zij kan helpen bij het verhelderen van de oorzaak van het probleem van de leerling op school, kortdurende hulp aan ouders bieden (3 tot 5 gesprekken) bij opvoedkundige vragen, ouders begeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening, leerkrachten ondersteunen en/of begeleiden en bemiddelen tussen de school, de leerkracht en het gezin. De schoolmaatschappelijk werkster heeft een beroepsgeheim. Dit betekent, dat zij alleen na overleg met de ouders vertrouwelijke informatie mag uitwisselen met derden. Onze schoolmaatschappelijk werkster is op donderdag en vrijdag aanwezig. U kunt voor het maken van een afspraak bellen met de school of zelf even langs komen. 

Schoolarts en Schooltandarts

Leerlingen in de groepen 2 en 7 van de basisschool worden met hun ouders uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U krijgt hiervoor een uitnodiging thuisgestuurd. Het is belangrijk dat uw kind de schoolarts bezoekt. Indien u verhinderd bent, kunt u telefonisch een nieuwe afspraak maken. Evenals een goede gezondheid is een goed en gezond gebit van groot belang. Naast een eigen huisarts, zou ieder gezin ook een eigen tandarts moeten hebben. Gebruikelijk is dat iedereen e´e´nmaal per half jaar het gebit door de tandarts laat controleren. Als kinderen door (onvoorziene) omstandigheden geen eigen tandarts hebben, kan gebruik gemaakt worden van de schooltandarts. Een inschrijfformulier kunt u bij de directie van de school verkrijgen. De kinderen die van de schooltandarts gebruik maken, worden onder schooltijd gehaald en gebracht. 

Jeugdarts: Hanneke Bonekamp- Verbrugge (h.bonekamp@cigrijnmond.nl) tel: 0635124532
Jeugdverpleegkundige: Liesbeth van Wolfwinkel (i.van.wolfswinkel@cigrijnmond.nl) tel: 0613122856

Jeugdgezondheidscentrum/schoolarts: 
Duivenvoordestraat 65

3021 PD Rotterdam
Tel: 010 2010110

Centraal nummer CJG: 010 44 44 600

Mondzorg voor kinderen:
Maasstraat 14A
3016 DC Rotterdam
Tel: 010 411 69 60

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ieder kind verdient een goede startEen fijne, veilige plek waar ieder kind zichzelf mag zijn is belangrijk voor een goede start. De Rotterdamse Peuterschool wil elke peuter een optimale start bieden door hem te stimuleren om te spelen, te ontdekken en zich te ontwikkelen. Op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Als individu en als lid van de groep.De Rotterdamse Peuterschool ondersteunt de ouders van peuters bij de opvoeding. De medewerkers bouwen een vertrouwensrelatie met hen op, waardoor zij zich vrij voelen om met vragen en twijfels bij ons te komen. Ook dit heeft als doel ieder kind een goede start te geven.

‘Spelen is leren’“Spelen is dingen doen waar je zin in hebt, zolang je zelf wilt, zonder iets speciaals te willen bereiken en zonder dat iemand zegt dat het moet. Daarmee is spelen ontdekken, ontwikkelen en leren.” Dat is de speelvisie van De Rotterdamse Peuterschool die de pedagogisch medewerkers dagelijks in praktijk brengen.Locatie Kasteel SpangenPeuterschool Kasteel Spangen van De Rotterdamse Peuterschool is gevestigd aan Nicolaas Beetsstraat 2 in Delfshaven. Op de peuterschool wordt nauw samengewerkt met basisschool OBS Kasteel Spangen. Op deze manier wordt de stap naar de basisschool letterlijk en figuurlijk kleiner!Heeft u vragen over deze peuterschool? Loop gerust eens binnen om uw vragen te stellen, of om uw kind in te schrijven.

Terug naar boven