OBS Kasteel Spangen

Nicolaas Beetsstraat 4 3027 AR Rotterdam

  • Een reguliere basisschool in de prachtige wijk Spangen Rotterdam met geweldige kinderen!
  • Wij stimuleren kinderen om hun diploma te halen!
  • De kinderen die dat willen doen mee aan de kangaroewedstrijd. Een uitdaging op het gebied van rekenen!
  • Wij werken in thema's, waar ook de peuters bij betrokken worden!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij openbare basisschool Kasteel Spangen.

OBS Kasteel Spangen biedt: gedifferentieerd lesgeven zodat elk kind op eigen niveau bediend kan worden, de door de overheid goedgekeurde anti-pestmethode "Taakspel", Engels voor de groepen 1 t/m 8, begrijpend lezen met Nieuwsbegrip en Woordenschat volgens Marianne Verhallen. OBS Kasteel Spangen staat voor het geluk van ieder kind. Ieder kind hoort met een glimlach naar en van school te komen! 

Onze schoolgids is een wettelijk verplicht document, bestemd voor ouders van kinderen op de basisschool. De gids bevat de informatie die voor u en uw kind van belang is. Voor suggesties ter verbetering of verduidelijking van onze schoolgids houden we ons aanbevolen. De keuze voor een bepaalde school laat u ongetwijfeld afhangen van wat de school uw kind te bieden heeft, hoe de sfeer is die er heerst en wat de bereikte resultaten in het verleden zijn. Op kasteel Spangen doen wij ons best om uit de leerling te halen wat er in zit. Ieder kind heeft bepaalde talenten, of dat nu rekenen, taal of gymnastiek is; wij stimuleren het kind om zich maximaal te ontwikkelen waar het goed in is. Deze ontwikkeling kan alleen maar succesvol zijn als er een goede samenwerking is tussen de school en de ouders. Deze samenwerking noemen we een ’educatief partnerschap.’ Een goed contact tussen de leerkracht (de school) en de ouders vinden wij heel belangrijk. Het zijn weliswaar u´w kinderen, maar we spreken in deze gids ook over ‘o´nze kinderen’. We houden in de eerste weken van het nieuwe schooljaar (individuele) kennismakingsgesprekken tussen de leerkrachten en de ouders. Dit vormt de basis voor een hechte samenwerking om samen het beste uit onze kinderen te halen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Kasteel Spangen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Dit SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Wij wensen u veel leesplezier!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke aandacht en bloei
  • Maximale (talent)ontwikkeling
  • Waardering en respect
  • Ouder-Leerkracht-Kind
  • Samen met en voor elkaar!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen groeien over het algemeen op in de mooie multiculturele wijk Spangen in Rotterdam. Iedere dag besteden onze leerkrachten tijd, aandacht en energie aan de ontwikkeling van de leerkrachten op verschillende talenten. Om de kinderen klaar te stomen voor de volgende ontwikkeling op de middelbare school besteden wij in onze wijk extra aandacht aan taalonderwijs, leesonderwijs en begrijpend leesonderwijs. Ook staat rekenen elke dag op de planning voor de kinderen. Wij werken in de klassen op verschillende niveaus en proberen iedere leerling een persoonlijke aanbod te geven, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkeling op zijn eigen niveau. 

De leerlingen werken volgens lesdoelen en zelfs met eigen persoonlijke opgestelde doelen. Zij bepalen deels hun eigen ontwikkeling en wij stimuleren deze eigenaarschap in de school.

Na school is er een BSO (vanaf schooljaar 2021-2022) waarin ook de thema's terugkomen en er een samenwerking is, zodat de kinderen hierin activiteiten volgen die aansluiten bij de school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS Kasteel Spangen hanteert een continurooster. De kinderen blijven tot 15.00 uur op school en nemen zelf iets te eten en drinken mee. Voor de kleine pauze willen wij graag dat de leerlingen een stuk fruit meenemen of een ander gezond tussendoortje. Op woensdagmiddag zijn de leerlingen vrij. Ook de kleuters zijn om 12.30 uur vrij, zodat alle leerlingen dezelfde eindtijd hebben.

OBS Kasteel Spangen biedt na schooltijd extra lessen aan om de talentontwikkeling van de kinderen optimaal aan te kunnen spreken. Deze lessen staan in het kader van leertijduitbreiding (LTU). Op maandag tot en met vrijdag worden na schooltijd workshops aangeboden. Deze workshops worden aangeboden door vak(leer)krachten van DitisWijs. Voor alle groepen zijn er workshops te volgen. Overige informatie kunt u halen bij onze gespecialiseerde coördinator of bij de directie. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven