Openbare Basisschool Pierre Bayle

Alberta Wellingpad 6 3034 JW Rotterdam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Pierre Bayle
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Pierre Bayle
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Pierre Bayle
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Pierre Bayle
  • ouders doen een werkje met hun kind

Het team

Toelichting van de school

Schoolteam 2022- 2023

groep 1/2  juf Mirela (juf Sanne na zwangerschapsverlof)

Groep 3 juf Funda en juf Helena

Groep 4 juf Karin/ juf Sylvia en Juf Jacqueline

Groep 5 juf Bharti

Groep 6 juf Matty en meester Mohammed

Groep 7 juf Ozlem en juf Zeynep

Groep 8 juf Ria

Vakleerkrachten:

Engels:  juf Dyana Canak

Gym: meester Leon Gijse

Techniek: meester Mark en meester Joost

Expressie: externe leerkrachten van "Stel je voor'

Onderwijs ondersteunend personeel:  

Meester Mohammed en Juf Ayten 

Ouderconsulent:

Juf Jamila

Conciërge:

Meester Jurrien

IB:

Laura Hoefnagel, Marregien Groenheide en Ingeborg Wemmers

Vormingsonderwijs
Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool vormingsonderwijs, lessen over geloof en levensovertuiging, worden gegeven. Op verzoek van ouders kunnen (bij voldoende interesse) groepen leerlingen lessen volgen in één specifieke godsdienst of levensovertuiging door vakleerkrachten van GVO en HVO. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Ons bestuur (Stichting BOOR) heeft met GVO/ HVO en VOS/ABB een convenant afgesloten om deze lessen via een Carrousel model aan te bieden met het Onderwijsprogramma Wereldwijzer. Door het samenwerken van de vakleerkrachten kunnen alle leerlingen kennis maken met de 7 grote godsdiensten en levensovertuigingen: Zo verbreden ze samen hun blik op de wereld, leren ze open staan voor andere overtuigingen, met begrip en respect voor elkaar en leren ze hun eigen overtuiging en achtergrond beter kennen. Dit vinden wij beter passend bij de uitgangspunten van Openbaar Onderwijs en de Burgerschapsopdracht van elke school. De ambitie van BOOR is daarom om binnen een aantal jaar alle BOOR scholen hier aan deel te laten nemen. De volgende levensbeschouwingen kunnen worden aangeboden: Humanistisch vormingsonderwijs, Islamitisch vormingsonderwijs, Protestants vormingsonderwijs, Boeddhistisch vormingsonderwijs, Joods vormingsonderwijs, Katholiek vormingsonderwijs en Hindoeïstisch vormingsonderwijs. Op onze school wordt het Vormingsonderwijs op de volgende manier aangeboden:
De school werkt in dit programma samen met de organisaties van HVO en GVO Vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing. Deze wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Uw kind volgt onder schooltijd, met een groepje leerlingen deze lessen bij de vakleerkracht. Als de ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben kan de school deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Aan het begin van het schooljaar zult u via een brief meer uitgebreide informatie krijgen over de Vormingslessen.

Burgerschap
?Iedere BOOR-school is een burgerschapsacademie Wij leiden kinderen op tot de burgers van morgen. Geen betere plek in Nederland om op te groeien tot een wereldburger dan in regio Rotterdam. Openbare scholen zijn kleine samenlevingen op zichzelf; een samensmelting van persoonlijkheden, opvattingen en levensovertuigingen, waar diversiteit - in de breedste zin van het woord - zichtbaar en vanzelfsprekend is. In onze openbare school heeft burgerschaps- vorming?een vaste?basis?in?ons?dagelijkse onderwijs.? We besteden?elk?moment van de dag aandacht aan?onze sociale?omgang;? met?elkaar spelen en werken,?elkaar helpen en respect hebben voor anderen?en onze omgeving.? We leren onze kinderen over?de wereld, onze maatschappij en de natuur en hoe een positieve bijdrage hieraan te leveren. Onze leraren zijn hierin een rolmodel.?In onze school besteden we actief aandacht aan democratische vaardigheden en stimuleren we om mee te doen in de maatschappij. Leerlingen kunnen hiermee oefenen op school. Zij mogen invloed uitoefenen op beslissingen in de eigen school en leren initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zoals in onze leerlingenraad. In onze school gebruiken we het middel van de dialoog om leerlingen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan en zich te verdiepen in elkaars achtergronden. In een open en veilig klasklimaat. Zo helpen we verschillen te overbruggen en ontstaat er begrip. Niet naast elkaar, maar met elkaar. ?Burgerschap komt op?onze school terug in taal- en rekenlessen, ons?Wereldoriëntatie?en lessen in Kunst, cultuur en sport. Schoolbreed zetten we wekelijkse lessen in waarin leerlingen inzicht krijgen in hun eigen gedrag en worden de onderlinge relaties in de groepen versterkt. Ieder jaar evalueren we de impact van ons Burgerschapsaanbod met ons jaarplan/ de tevredenheidspeiling/ ons Leerlingvolgsysteem voor Sociale en Emotionele ontwikkeling. Op leerlingniveau evalueren we dit (in de bovenbouw) met observaties, gemaakte opdrachten en toetsen uit onze methodes die een relatie hebben met Burgerschapsdoelen.

De school is een belangrijke plek waar kinderen hun persoonlijkheid ontwikkelen, als ook hun mens- en maatschappijbeeld, elke school heeft daarom de opdracht aandacht te geven aan burgerschap.  In het openbaar onderwijs is burgerschap een vanzelfsprekendheid, verbonden met onze Openbare Identiteit. 

De kernwaarden van het openbaar onderwijs zijn: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Deze drie kernwaarden vormen de basis voor ons onderwijs en in het bijzonder voor ons burgerschap onderwijs.    

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer de leerkracht van uw kind ziek is zullen we in eerste instantie ons uiterste best doen om de groep op te vangen door bijvoorbeeld de groep te verdelen of een teamlid met een ambulante taak in te zetten, indien zijn/haar werkzaamheden het toelaten. Een andere mogelijkheid is een parttimer extra te vragen. Ook studenten (onze stagiaires) kunnen worden ingezet voor het opvangen van een groep. Er is dan altijd een bevoegde collega in de buurt die een oogje in het zeil houdt. Wanneer dit niet mogelijk is zullen we moeten besluiten om de groep thuisonderwijs te laten volgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Obs Pierre Bayle werkt met een leerstofjaarklassensysteem:
We hebben op dit moment de volgende groepen: 1/2, 3, 4, 5, 6/7 en 8

Omdat kinderen verschillen in niveau en tempo, delen wij de kinderen grofweg in 3 instructiegroepen nl:

Extra: dit zijn de leerlingen die aantoonbaar meer uitdaging aan kunnen

Basis: dit zijn de leerlingen die het reguliere programma goed kunnen volgen

Intensief: dit zijn de kinderen die extra instructie of leertijd nodig hebben

De 3 niveaugroepen kunnen per domein en per onderdeel anders van samenstelling zijn. Zo kan een leerling die moeite heeft met procenten in de intensieve groep komen voor dit onderdeel, maar bij de breuken in de extra groep zitten.

Leerlingen die moeite hebben in de intensieve groep kunnen een eigen leerlijn krijgen. Zij blijven gewoon in de sociale leeftijdsgroep, maar werken op een domein op eigen niveau. Wij werken met hen toe naar hun verwachte uitstroomniveau. Wij stellen leerlijnen vast vanaf groep 6 tenzij eerder noodzakelijk blijkt. Dit gaat altijd in overleg met PPO en ouders.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd in de groepen 1/2 bestaat uit het voorbereiden van de kinderen op groep 3. Veel tijd is ingeruimd om spelend te leren waarbij woordenschat en de lees- en rekenvoorwaarden een prominente rol spelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het levensbeschouwelijk onderwijs vindt plaats na schooltijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Obs Pierre Bayle is een reguliere basisschool. Naast het reguliere aanbod kunnen we, preventieve en licht curatieve interventies inzetten. Dit alles door de eigen leerkracht of een leerkrachtondersteuner, voor kinderen die een enkelvoudig ontwikkelprobleem hebben op leren, werkhouding en gedrag.

Aanmelding, informatie en zorgplicht
Nadat ouders hun kind hebben aangemeld op school onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van het kind kan voorzien. De school heeft het recht om informatie te halen bij voorgaande instanties of scholen. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht De school kan ook gebruik maken van:
•het onderwijskundig rapport.
•aanvullend onderzoek of aanvullende informatie van de basisschool/VVE, om vast te stellen welke specifieke zorg- of ondersteuningsbehoefte de leerling heeft.

Wanneer de school de ondersteuningsbehoefte van de leerling onderzocht heeft, maar toch onvoldoende informatie heeft en ouders geen relevante informatie willen verstrekken, dan kan de school besluiten om de aanmelding niet te behandelen. 

De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/ Samenwerkingsverband

Primair Passend Onderwijs (PPO)
Wanneer de school handelingsverlegen is en niet voldoende in de onderwijsbehoeften van de leerlingen kan voorzien, wordt PPO betrokken. PPO is het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en stimulerende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend. De schoolcontactpersonen die aan onze school zijn verbonden vanuit PPO zijn Koosje Haanstra en Cindy Niesveld De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Helma van den Ouwelant. Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door continue te werken aan de leerkrachtvaardigheden, met name het geven van effectieve instructie, klassenmanagement en het creëren van een veilig pedagogisch klimaat, zijn de leerkrachten steeds beter in staat om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften en te differentiëren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE
Samen met de peuterspeelzaal bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Bij de peuters en kleuters wordt gewerkt vanuit het principe beredeneerd spelend en ontdekkend leren. De kinderen hebben inbreng ten aanzien van het geleerde en werken veel samen. De aangeleerde vaardigheden tijdens de instructie, op niveau, in de kleine kring, kunnen ze tijdens het spelend en ontdekkend leren inzetten. Deze werkwijze is passend gemaakt bij de doelgroep en het niveau van de klas. De doelgroep van OBS Pierre Bayle vraagt veel aandacht voor woordenschat, daarnaast zorgen wij voor veel herhaling en extra instructie. Voor de leerlingen die meer aankunnen wordt voor uitdaging gezorgd. Daarnaast zullen ook de basisvaardigheden extra aangeboden worden. Denk hierbij aan concentratie, omgangsvormen, zelfredzaamheid, omgaan met materialen. De dagelijkse routines zullen ingericht zijn, vanuit de visie van PBS en burgerschap. In samenwerking met de Peuters zorgen wij ervoor dat gedurende het jaar een aantal thema's op elkaar aansluiten, zodat we ook gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn.

Van peuterspeelzaal naar groep 1.
Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem KIJK. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.
Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs).

Groepssamenstelling.
We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling.
We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode KIJK. Gedurende de kleuterperiode bespreken we de voortgang met u tijdens de oudergesprekken. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in onze groepsmap. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3
We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen.  Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend.


Terug naar boven