Jan Prins

Nieuwstraat 15 3011 GM Rotterdam

  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindcito afgenomen omdat de scholen van 15 maart tot 8 juni waren gesloten ivm de Corona Pandemie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school gaan we voor de hoogst mogelijke kwaliteit. We organiseren het onderwijs zo dat we zicht hebben op de verschillen tussen leerlingen en daarop kunnen sturen. Ieder kind wordt zo veel als mogelijk op het eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd om een stap verder te komen in de ontwikkeling.

Onze school werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. We onderzoeken ons onderwijs en nieuwe inzichten worden vertaald naar nieuwe praktijk en/of verbeterplannen. Na analyse van het aanbod, het doorvoeren van wijzigingen, volgt wederom analyse en evaluatie van de opbrengsten. De opbrengsten bepalen we met behulp van observaties, gemaakt werk van de kinderen en methodetoetsen. Twee keer per jaar nemen we de landelijke de Cito-toetsen af. In groep 8 wordt in februari de doorstroomtoets van Leerling in Beeld afgenomen. De opbrengsten hiervan bespreken we met de groepsleerkrachten voor hun eigen groep. Daarnaast bespreken we de opbrengsten teambreed. Zo is ons onderwijs continu onderhevig aan systemische en cyclische zorg voor kwaliteit. Hierbij maken we gebruik van opbrengstgericht werken en het bijbehorende model 4D van data, duiden, doelen en doen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij benaderen de kinderen als individu en maken gebruik van hun nieuwsgierigheid, hun interesse en hun  (onderwijs)behoeftes.

Daarnaast besteden wij aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid door jaarlijks sociaal-emotioneel thema’s centraal te stellen.

Zelfvertrouwen en veiligheid vormen kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen.

De leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie voor onze leerlingen in het tonen van plezier, humor en respect.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Relatie
  • Competentie
  • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 21 juni 2016 heeft de onderwijsinspectie vvor het laatst onderzoek verricht op de Jan Prinsschool.

In de ochtend hebben twee inspectrices  een achttal groepen bezocht en documenten bestudeerd.

Er zijn in de loop van de dag gesprekken gevoerd met de intern begeleidster, de directie en met leerlingen en teamleden van de Jan Prins.

Op basis van een zeer grondige analyse kwam de inspectie tot de volgende eindconclusie:  

De kwaliteit van het onderwijs op Jan Prins is weer van voldoende niveau: basisarrangement

De eindopbrengsten zijn volgens de beslisregels voldoende en belangrijke onderdelen van het onderwijs zijn als voldoende beoordeeld

Beeld Jan Prins school:

         Prettige sfeer

         Bruisend team

         Veerkracht

         Kinderen zijn weer in beeld  

Bij  de zogenaamde indicatoren van onderzoek scoorde de Jan Prins op 7 van de 8 onderdelen een goede voldoende.

Naar de toekomst is het planmatig uitvoeren van de zorg een aandachtspunt.  

Kortom: een mooi resultaat waar de teamleden enorm trots op zijn.  

Vanaf 2019 doet de Stichting Boor onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Dit gebeurt door een jaarlijkse bespreking van de resultaten in combinatie met klassenbezoeken en onderzoek naar de schoolontwikkeling.

Terug naar boven