Jan Prins

Nieuwstraat 15 3011 GM Rotterdam

  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er geen eindcito afgenomen omdat de scholen van 15 maart tot 8 juni waren gesloten ivm de Corona Pandemie. De gegevens van het schooljaar 2020-2021 waren bij het opstellen van deze schoolgids nog niet bekend.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

tussenresultaten worden bepaald door de CITO M toetsen die in Januari worden afgenomen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 21 juni 2016 heeft de onderwijsinspectie vvor het laatst onderzoek verricht op de Jan Prinsschool.

In de ochtend hebben twee inspectrices  een achttal groepen bezocht en documenten bestudeerd.

Er zijn in de loop van de dag gesprekken gevoerd met de intern begeleidster, de directie en met leerlingen en teamleden van de Jan Prins.

Op basis van een zeer grondige analyse kwam de inspectie tot de volgende eindconclusie:  

De kwaliteit van het onderwijs op Jan Prins is weer van voldoende niveau: basisarrangement

De eindopbrengsten zijn volgens de beslisregels voldoende en belangrijke onderdelen van het onderwijs zijn als voldoende beoordeeld

Beeld Jan Prins school:

         Prettige sfeer

         Bruisend team

         Veerkracht

         Kinderen zijn weer in beeld  

Bij  de zogenaamde indicatoren van onderzoek scoorde de Jan Prins op 7 van de 8 onderdelen een goede voldoende.

Naar de toekomst is het planmatig uitvoeren van de zorg een aandachtspunt.  

Kortom: een mooi resultaat waar de teamleden enorm trots op zijn.  

Vanaf 2019 doet de Stichting Boor onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Dit gebeurt door een jaarlijkse bespreking van de resultaten in combinatie met klassenbezoeken en onderzoek naar de schoolontwikkeling.

Terug naar boven