Jan Prins

Nieuwstraat 15 3011 GM Rotterdam

  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins
  • Schoolfoto van Jan Prins

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Jan Prinsschool bestaat uit betrokken en veelal bevoegde  medewerkers. Leerkrachten hebben de PABO afgerond en in veel gevallen de Montessori basisbekwaam opleiding als aanvulling afgerond. De directie heeft de schoolleiders opleiding en de montessori opleiding voor leidinggevenden afgerond en de onderwijs assistenten hebben een passende MBO opleiding afgerond. 

Bevoegde leerkrachten die in ons team komen werken krijgen na het eerste jaar de mogelijkheid de Montessoriopleiding te gaan volgen als ze vast op de Jan Prinsschool komen werken.

Ons team staat er open voor leerkrachten in opleiding te begeleiden tijdens hun studieperiode.

Zo zijn er leerkrachten die de reguliere PABO volgen in deeltijd en al ervaring op doen in de praktijk in een groep van de school naast een bevoegde leerkracht. Ook zijn er zij-instromers die al een HBO opleiding hebben afgerond en daarna in 2 jaar een lesbevoegdheid halen. Ook zij zijn al werkzaam in de praktijk en worden begeleid door ervaren leerkrachten.

En er zijn ieder jaar stagiaires van de PABO en van de MBO opleidingen die studeren voor het vak van leerkracht of onderwijs assistent.

Met elkaar zijn wij ieder jaar ook weer bezig om de actuele kennis op te doen van bijv. nieuwe lesmethode. Dit gebeurt soms in team verband maar ieder teamlid werkt ook aan zijn/haar eigen professionalisering

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van de leerkrachten wordt een vervangende leerkracht ingezet, voor zover mogelijk.

Dit kan een beschikbare leerkracht in de school zijn of een invaller van de invalpool van de stichting BOOR.

Als er geen invaller beschikbaar is zullen de leerlingen verdeeld worden over de overige groepen van de school. Wij verdelen maximaal twee groepen.

In een uiterst nood geval kan het zijn dat we de kinderen naar huis moeten laten gaan. Wij zullen dat nooit gedurende de dag beslissen. Wij zullen u hier altijd een dag van te voren over informeren.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsindeling op de montessorischool:

Een montessorischool wil kinderen van verschillende leeftijden met elkaar laten samenwerken. Deze samenwerking van oudere en jongere kinderen, het met elkaar rekening houden en van elkaar leren, is heel belangrijk voor de sociale opvoeding. De indeling in groepen, waarbij kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten, maakt een proces van continu leren en ontwikkelen mogelijk.

Wij hanteren de volgende groepsindeling:

Onderbouw groep 1 en 2 leerlingen van circa 4 tot 6 jaar

Middenbouw groep 3 en 4 leerlingen van circa 6 tot 8 jaar

Tussenbouw groep 5 en 6 leerlingen van circa 8 tot 10 jaar

Bovenbouw groep 7 en 8 leerlingen van circa 10 tot 12 jaar

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen het Montessori Onderwijs is een groot deel van de dag gereserveerd voor het zelfstandig werken van de kinderen. In deze werktijd is er een grote mate sprake van vrije werkkeuze voor de leerlingen.

Daarnaast worden er groepslessen en individuele lessen verzorgd door de leerkracht volgens het klassenrooster.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Jan Prins is een Montessorischool. 

Kinderen van verschillende leeftijden werken met elkaar samen. Wij hanteren de volgende groepsindeling:

Onderbouw groep 1 en 2 leerlingen van circa 4 tot 6 jaar

Middenbouw groep 3 en 4 leerlingen van circa 6 tot 8 jaar

Tussenbouw groep 5 en 6 leerlingen van circa 8 tot 10 jaar

Bovenbouw groep 7 en 8 leerlingen van circa 10 tot 12 jaar

In de middenbouw hanteren wij een maximale groepsgrootte van 25 kinderen

Van kinderen die na groep 4 instromen op onze school (zij-instromers) verwachten we dat zij bekend zijn met het Montessorisysteem.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen die meerbegaafd of hoogbegaafd zijn voldoende uitdaging krijgen op onze school.
Wij gunnen het deze kinderen om in de veilige omgeving van onze school tegen leerhobbels aanlopen. Zodat deze leerlingen leren dat ook zij fouten mogen maken. Daarnaast zorgt uitdagend werk voor het verder ontwikkelen van doorzettingsvermogen en creativiteit. 
Binnen het leerkrachtenteam zijn er collega`s die extra scholing over meer- en hoogbegaafdheid hebben gevolgd of nog volgen.

Vanaf januari 2024 starten we met een HB-programma. Er wordt een kangoeroe groep gestart waarin leerlingen een keer per week een onderwijsmoment hebben in samenwerking met Ponte (gerenomeerd instituut voor hoogbegaafdheid)

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Op onze school staat ook in de onderbouw (groep 1 en 2) het Montessoriconcept centraal. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. We werken met de leerdoelen van Bosos  en deze worden in betekenisvolle activiteiten en thema’s weggezet. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

Kinderen bij ons op school komen van verschillende peuterspeelzalen. We werken in ieder geval samen met peuterspeelzaal KindeRdam.

Overdracht vanuit de peuterspeelzaal. Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal het steigertje naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Wij ontvangen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw kind, hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodigt heeft en verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker.

Het aanbod. In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per jaar hebben we 3 of 4 thema’s die een periode van 8 à 10 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken ook in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.

Terug naar boven