ATO-kindcentrum De Sprong

Laaghemaal 46 5247 NP Rosmalen

  • Als je de Sprong waagt, kom je altijd verder!
  • Op dit plein spelen de jonge kinderen van de Sprong.
  • Kleuter maakt een verrekijker tijdens het thema "piraten".

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen worden het hele schooljaar gevolgd in hun ontwikkeling. Dit gebeurt op verschillende manieren. Ze worden geobserveerd door de leerkracht, er zijn methode gebonden toetsen en er zijn niet-methode gebonden toetsen (cito's). Door deze manieren heeft de leerkracht een goed beeld van de leerlingen. De observaties en de methode toetsen worden gedurende het hele schooljaar afgenomen, de cito toetsen worden afgenomen in januari en juni. De (cito)toetsen worden door de leerkracht geanalyseerd en in een  tabel per vakgebied gezet. Wij noemen dit het didactisch profiel. Het is een soort foto van je groep, waar je de verschillende niveaus van de leerlingen per vak in één oogopslag kan zien.

Wij delen de kinderen in drie niveaus in.  Je hebt als eerste het basisniveau. Deze kinderen werken bij dat vak op groepsniveau. Daarnaast heb je een groep die verdieping nodig heeft en een groep die extra uitleg nodig heeft. Bij  elk vak wordt dit in kaart gebracht.  Bij technisch lezen wordt er ook op 3 niveaus gewerkt.  

Zorgniveau 1: dit is het basisaanbod, de leerlingen lezen op groepsniveau 

Zorgniveau 2: Hier wordt er 3 x per week gedurende 15-20 minuten extra instructie gegeven, meer geoefend door de leerkracht of een leerkrachtondersteuner (of stagiaire) onder supervisie van de leerkracht. 

Zorgniveau 3: Bij dit zorgniveau hebben we mogelijk vermoedens tot dyslexie. De begeleiding wordt intensief. Er wordt 3 x 20 minuten individueel (of in een klein groepje)  gewerkt aan een specifiek programma door een leerkracht of een leesspecialist. Na 10-12 weken vindt er een tussenmeting plaats.  

Dit proces wordt gemonitord door de intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven