ATO-kindcentrum De Sprong

Laaghemaal 46 5247 NP Rosmalen

  • Als je de Sprong waagt, kom je altijd verder!
  • Op dit plein spelen de jonge kinderen van de Sprong.
  • Kleuter maakt een verrekijker tijdens het thema "piraten".

Het team

Toelichting van de school

We hebben ook een vakdocent dans, Femke Severens. Zij verzorgt MOVE-lessen op de Sprong voor de peuters, kleuters en groep 3-4. In schooljaar 2021-2022 willen we dit verder uitbreiden naar de bovenbouw. Binnen deze lessen komen meerdere disciplines aan bod. Zoals dans, yoga en drama. Soms geeft ze deze les in het Engels.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft, is er recht op vervanging. Vanuit de invalpool van ATO-scholenkring komt een bevoegde leerkracht ons team versterken. Helaas komt het steeds vaker voor dat er geen leerkrachten beschikbaar zijn. Binnen de stad hebben de besturen ervoor gekozen om hun invalpools ter beschikking te stellen aan alle scholen. Dus als er binnen de pool van ATO-scholenkring niemand meer beschikbaar is, kan er een collega komen vanuit een ander bestuur. 

Regelmatig is er niemand beschikbaar. Dan kijken wij intern naar mogelijke oplossingen. Collega's met ambulante taken gaan voor de groep als hun agenda dat toelaat. Wanneer er geen collega's beschikbaar zijn, zullen de kinderen worden verdeeld over de andere groepen. Wanneer dat ook niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat 2 leerkrachten met verlof zijn, wordt aan ouders gevraagd of zij hun kinderen thuis kunnen houden. Kinderen die niet thuis kunnen blijven kunnen altijd op ons kindcentrum terecht en worden opgevangen in een andere groep.

We weten vaak pas kort van te voren dat een leerkracht er niet zal zijn. We informeren ouders zodra het mogelijk is via de app van SocialSchools zodat ouders hun kinderen kunnen voorbereiden op het feit dat de dag anders zal verlopen dan verwacht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachten, studenten, een specialist Engels, een gedragsspecialist, een intern begeleider, en vakdocenten dans en bewegingsonderwijs. Een directeur, een manager opvang en een manager onderwijs. Al deze collega's worden door de dag heen op ons kindcentrum ingezet en werken nauw samen. 

Wij zijn een opleidingsschool voor het Koning Willem I college voor de opleiding van onderwijsassistenten.

Ons gebouw beschikt over 4 leerpleinen. De deuren van de groepen grenzen aan deze pleinen. Aan een plein zitten de 3 groepen met dezelfde leeftijdscategorie bij elkaar. (Met uitzondering van het plein van de dagopvang.) De kinderen en de medewerkers delen het plein met de andere parallelgroepen. Het leerplein van de kleuters en van de bovenbouw wordt ook gebruikt door de buitenschoolse opvang.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de kleuters vinden betekenisvolle activiteiten plaats die alle vak- en vormingsgebieden omvatten. Het is haast niet mogelijk om uren te koppelen aan bepaalde vakgebieden. Alle leerdoelen voor de kleuters komen aan bod bij het spelen en werken binnen de thema's. De sociaal culturele praktijk (de echte leefwereld van het kind) vormt de basis voor het aanbod.

Kleuters krijgen 12 lessen MOVE! Dans, drama en mindfullness komen hier aan bod. De lessen worden gedeeltelijk in het Engels gegeven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op KC de Sprong werken wij volgens de methodiek van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Dat houdt in dat we werken met thema's waarbij wij zoveel als mogelijk alle vakken integreren en de buitenwereld naar binnen halen. Vooral de vakken wereldoriëntatie, burgerschap, levensbeschouwing, kunstzinnige en creatieve vorming geven wij weer binnen de thema's. De doelen in de methodes zijn leidend. Dat geldt voor rekenen, taal en spelling. Waar mogelijk laten we de methode los en koppelen we de leerdoelen aan het thema dat op dat moment behandeld wordt in de groep. De keuze van de onderwerpen van de thema's is gericht op 3 componenten.

1. De actualiteit.

2. De interesse van kinderen.

3. De leerdoelen die behaald moeten worden.

Wij werken met de methodiek Zin in lezen in de groepen 1 t/m 4. Waarbij luisteren, spreken, schrijven en lezen hand in hand gaan.

De sociale redzaamheid geven wij vorm door middel van de de methodiek Het Kan! Voor de groepen 5-6 organiseren wij weerbaarheidstrainingen.

De groepen 1 t/m 4 volgen 12 lessen MOVE! Waarin dans, mindfullness en drama elkaar afwisselen. De groepen 5-6 volgen het programma van Klas & Kunst van Huis73 (voorheen Babel) Een onderdeel hiervan zijn danslessen.

Alle kinderen vanaf 4 jaar krijgen minstens 1 keer in de week Engels. We richten ons hierbij met name op de spreek- en luistervaardigheid. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Kc de Sprong biedt thematisch onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De kinderen zitten in een groep waarin 2 leeftijdscategorieën bijeen zitten. De groepsgrootte ligt ergens tussen de 20 en 30 leerlingen. Er zijn 3 parallelgroepen (groepen met dezelfde leeftijdscategorie) waardoor uitwisseling mogelijk is met de andere 2 groepen. Deze 3 groepen samen noemen wij een unit.

De intern begeleider en de gedragsspecialist hebben de taak om de leerkrachten te ondersteunen bij de zorg in hun groep. De zorg kan verleend worden door een teamlid, maar kan ook worden ingehuurd indien het om specialistische zorg gaat die wij zelf niet kunnen bieden.

De Sprong is gericht op bewegen in de vorm van sport, dans en bewegend leren. Ook is er een specialist Engels en wordt er spelenderwijs Engels aangeboden vanaf groep 1. We richten ons vooral op luister- en spreekvaardigheid.

Ons kindcentrum maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband (De Meijerij) waarin scholen samenwerken om ervoor te zorgen dat ieder kind met extra ondersteuningsbehoeften de beste plek krijgt binnen onze stad. De extra zorg die het kind nodig heeft, wordt door dit samenwerkingsverband bekostigd. Wij steven daarbij naar thuis nabij onderwijs voor ieder kind.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóór schoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met het kinderdagverblijf in ons gebouw. Binnen het kindcentrum werken onderwijs en opvang intensief samen om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en deze zo goed mogelijk te volgen. Een warme overdracht van opvang naar onderwijs is heel erg belangrijk. Dat doen we niet alleen als kinderen van de opvang naar groep 1 gaan, maar ook dagelijks bij de wisseling tussen buitenschoolse opvangen en de groep.

Terug naar boven