Basisschool De Masten

Sint Jozefstraat 1 5248 AT Rosmalen

  • Een moestuin op school brengt kinderen in contact met de natuur, de aarde, de echte wereld.
  • Bij spelend leren krijgen de kinderen van groep 1-2-3 een aanbod passend bij hun ontwikkeling. De leerkracht begeleidt de kinderen door mee
  • In het speelbos kunnen kinderen avontuurlijk en gevarieerd spelen.
  • Een kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar.
  • In het pand van Meerlaer zijn basisschool De Masten, Kanteel kinderopvang, De Elzengaard en Ons Trefpunt, de gezamenlijke gebruikers.

Het team

Toelichting van de school

Een klein en professioneel team, dat bestaat uit leerkrachten, klassenassistente, onderwijsassistente, intern begeleidster en directeur. Ieder teamlid draagt bij aan het pedagogische en didactische klimaat. Wekelijks is er een formeel overleg gepland waarin ideeën en opvattingen uitgewerkt en besproken worden. Daarnaast is er dagelijks een informeel samenzijn. De samenwerking binnen ons team is een groot goed.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We kiezen voor heterogene groepen, omdat wij de groei naar zelfstandigheid en het leren omgaan met hulp krijgen, en hulp geven erg belangrijk vinden. De sociale vaardigheden worden aangesproken als gevolg van het feit dat de kinderen een keer de jongste en een keer de oudste in een groep zijn. Door de verschillendeniveaus in de groep gaan leerkrachten en begeleiders op een adaptieve en creatieve manier met het onderwijs om. De leer- enontwikkelingslijnen lopen beter door, waardoor de kinderen ruimte  krijgen voor hun eigen ontwikkeling. Een ononderbroken ontwikkeling, zonder drempels en onnodige hobbels, dat staat ons voor ogen als we spreken over de doorgaande lijn.

Op basisschool De Masten wordt er in de ochtenden gewerkt aan de instrumentele vaardigheden zoals lezen, rekenen, taal en schrijven. In de middagen werken we thematisch. Het thematisch werken in de middagen omvat de ontwikkelingsgebieden;

wereldoriëntatie/ techniek/ expressie en burgerschap. We  werken projectmatig aan de thema's die zijn uitgewerkt volgens de kerndoelen. Met behulp van o.a. leskisten, presentaties, filmpjes, t.v.-weekjournaal,  projectenover techniek en gastsprekers geven we hier inhoud aan. Methodes gebruiken we als bronnenboeken.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Er is bewust gekozen om kennis en expertise niet te specialistisch in de school tehebben. De Masten is een kleine school en heeft een sterke brede kennisbasis nodig. Voor specifieke leer- en ontwikkelingsstoornissen maken we gebruik van de kennis bij gespecialiseerde leerkrachten van andere scholen, de kennis van expertisecentra en het samenwerkingsverband. Een belangrijk uitgangspunt van de school is om expertise in te zetten binnen de klassen en geen “aparte” groepen in de school te hebben.

Binnen de wijk zal gewerkt worden met handelingsgericht arrangeren. Handelingsgericht arrangeren is samen met leerkracht, ouders, en ondersteunende deskundigen op zoek gaan naar mogelijkheden op de school en in het gezin en de voorwaarden waaronder dit kan ontstaan. Vervolgens wordt door de betrokkenen (ouders, leerkrachten,intern begeleider en ondersteunende deskundigen), onder leiding van een onafhankelijk trajectbegeleider vanuit het SWV Passend Onderwijs, samen een traject ontworpen met een reële kans op succes. Indien het perspectief niet ontstaat op de huidige school, wordt de casus voorgelegd in aan de samenwerkende scholen in de wijk of op een andere school in de buurt een passender onderwijsarrangement gerealiseerd kan worden.Verwacht wordt dat er op deze wijze veel van elkaar geleerd kan worden en dat eventueelook deskundigheid van andere scholen in huis gehaald kan worden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven