ATO-kindcentrum De Groote Wielen

Deltalaan 140 5247 JT Rosmalen

 • Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich zelfverantwoordelijk voelen en zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces en gedrag.
 • Wij hechten veel waarde aan een veilige, positieve en vertrouwde leeromgeving. Wij gaan respectvol met elkaar om en zijn open naar elkaar.
 • Onderwijs en kinderopvang werken nauw samen aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
 • Wij stimuleren kinderen om vanuit een onderzoekende houding antwoorden te vinden. De echte wereld halen wij in het Kindcentrum met thema's.
 • We spelen in op verschillen en kijken naar wat kinderen nodig hebben.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op KC De Groote Wielen wordt gebruik gemaakt van methodetoetsen en van de niet-methodetoetsen van Cito. Alle toetsen worden met de kinderen nabesproken. We steken daarbij voornamelijk in op de behaalde groei. We gebruiken bij de niet-methodetoetsen daarvoor de ontwikkelgrafieken uit Parnassys.

Naar aanleiding van de resultaten stellen we onze groepsplannen bij en passen we ons aanbod in de groep aan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Algemeen

De richtlijnen zoals beschreven door het SWV de Meierij (Handleiding overgang po-vo in de Meierij) en de Rijksoverheid (Handreiking schooladvisering) worden door de school gevolgd. Bij de adviesprocedure en het samenstellen van het digitaal overdrachtsdossier wordt gehandeld volgens de AVG.

Het pré advies zal eind groep 7 gegeven worden en het schooladvies begin januari groep 8. De adviezen worden door de leerkracht met de ouder(s) (of verzorger(s)) en de leerling besproken. Het definitieve advies volgt na de doorstroomtoets (maart groep 8). Mocht er uit de doorstroomtoets een hoger advies komen dan het schooladvies, dan wordt het schooladvies in beginsel naar boven bijgesteld. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. School moet dit dan motiveren. Als een leerling het schooladvies praktijkonderwijs heeft gekregen, gelden er andere regels. Bij een toetsadvies pro/vmbo-bb past de school het schooladvies niet aan. Mocht het toetsadvies hoger zijn (vmbo-bb/vmbo-kb) dan stelt de school het advies wel bij. Tenzij school dat niet in het belang van de leerling vindt. De directeur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk.

Visie

Op KC De Groote Wielen werken we aan een natuurlijke doorstroom van leerlingen binnen ons kindcentrum. Ook de periode na ons kindcentrum verdient een natuurlijke doorstroom. We willen dat leerlingen een passend advies krijgen, een advies wat aansluit bij de mogelijkheden, kwaliteiten en vaardigheden van de leerling. Dit advies laat leerlingen starten op een plek in het voortgezet onderwijs wat passend is.

Het advies is gebaseerd op meerdere jaren aan observaties van de ontwikkeling, kennis en vaardigheden van de leerling. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkeling van taal en rekenen, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en hun kennis en vaardigheden in andere vakken. Het advies wordt gebaseerd op de volgende aspecten:

 • Interesse
 • Motivatie
 • Taak-werkhouding
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Resultaten gedurende de schoolloopbaan

Kijkend naar wat het beste is voor de leerling wordt er een enkelvoudig (één schoolsoort) of dubbel (twee aan elkaar grenzende schoolsoorten) schooladvies gegeven. Wij vinden het belangrijk om het schooladvies zorgvuldig op te stellen. Wij volgen hiervoor het onderstaande tijdspad. Het tijdpad is gebaseerd op richtlijnen die vastgesteld zijn door het ministerie van OCW. Het formuleren van de adviezen vindt altijd plaats in overleg met andere leerkrachten, de kwaliteitscoördinator en het MT. We betrekken de leerlingen en ouders bij de advisering door middel van ouder-kindgesprekken.

Doorstroomtoets

Met de komst van de doorstroomtoets liggen enkele data in de tijdlijn landelijk vast. Op KC De Groote Wielen wordt ook deze tijdlijn gevolgd. Deze tijdlijn ziet er als volgt uit

 • Scholen melden zich vanaf 1 oktober tot 15 november aan voor een doorstroomtoets.
 • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 • Leerlingen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede volle week van februari. IEP doorstroomtoets (papieren versie) op 4 en 5 februari 2025.
 • Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
 • Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school (vo). De centrale aanmeldweek geldt alleen voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (vo) gaan. Voor leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan, geldt de centrale aanmeldweek niet. Deze leerlingen kunnen zich al met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven