KPO Basisschool De Heiberg

Enclaveberg 172 4708 EC Roosendaal

  • Wij bouwen voort op wat de leerlingen al in huis hebben en laten ze zo opgroeien tot zelfbewuste, positieve burgers.
  • Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig op deze school en respecteren elkaar. Al onze leerlingen krijgen gelijke kansen.
  • Wij bieden onze leerlingen een veilige, geborgen en betrouwbare omgeving. Zo kunnen zij al hun aandacht richten op de lessen en het leren.
  • Ons onderwijs gaat uit van de talenten van ieder kind; zo zorgen we ervoor dat de leerlingen zichzelf meer dan eens overtreffen.
  • Wij bieden een uitdagend leerklimaat, dat ieder kind motiveert om te leren, door een inspirerende inrichting en inzet van moderne media.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: wij streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren. Daarnaast zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, concentratie, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken en sociale vaardigheden van belang. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies komt tot stand op basis van de gegevens, die wij gedurende acht jaar in het leerlingvolgsysteem van onze leerlingen verzamelen en een test naar het leerpotentieel in groep 6. Hiermee krijgen we de leerlingen nog beter in beeld voor het geven van een passend onderwijsaanbod. Daarnaast laat de vergelijking tussen het leerlingvolgsysteem en het leerpotentieel zien hoe effectief ons onderwijs is. 

In groep 7 bespreken we met de kinderen en ouders het eerste (voorlopige) advies voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 ontvangt de leerling voor 1 december een pré-advies en voor 1 maart het definitieve advies.

Het advies komt tot stand op basis van de verzamelde gegevens en het overleg tussen de leerkrachten van groep 7 en 8, de Intern Begeleider en de directeur. 

Het voortgezet onderwijs noemt onze adviezen goed en gedegen. Dit wordt bevestigd door de in- en uitstroomgegevens, die het voortgezet onderwijs aan ons beschikbaar stelt. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport was voorheen een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het gaf ons inzicht in onze sterke kanten en onze verbeterpunten. We werkten hard aan onze verbeterpunten en zetten ons in om het goede te behouden en te versterken.

De afgelopen jaren zijn we sterker geworden in het zelf monitoren van onze kwaliteit. Hiervoor hanteren we een samenhangend kwaliteitssysteem. De uitkomsten helpen ons om de juiste keuzes te maken op schoolniveau. Daarnaast overleggen we deze uitkomsten regelmatig met de medezeggenschapsraad en het bestuur. Het bestuur bespreekt deze uitkomsten met de inspectie.

De inspectie heeft vertrouwen in onze aanpak ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Om deze reden volstaat het gesprek tussen de inspecteur en het bestuur. Een onderzoek door de inspectie is niet nodig. Wij zijn blij met dit vertrouwen.

N.B. Om bovengenoemde reden is het rapport in de bijlage gedateerd. 

Terug naar boven