KPO Basisschool De Blokwei

Boulevard Antverpia 9 A 4703 AV Roosendaal

  • Als BAS-school bieden wij onderwijs dat de leerlingen prikkelt en uitdaagt op hun eigen niveau en zo aansluit op de mo
  • Ons centrale uitgangspunt is dat ieder kind mag zijn wie het is en de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene.
  • Ons team heeft oog voor de leerlingen, maar ook voor de omgeving waarin onze school staat.
  • Bij ons heerst een sfeer waarin kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Wij zijn een kleine stadsschool waar iedereen elkaar kent.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: wij streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren. Daarnaast zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, concentratie, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken en sociale vaardigheden van belang. Die vaardigheden laten zich moeilijk vertalen in meetbare resultaten. Meetbare resultaten vindt u terug in de gegevens op het rapport, de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem en van de Cito Eindtoets in groep 8.

Hoe wij onze Cito-resultaten zien? Doordat groep 8 soms relatief een kleine groep is hebben lage en hoge scores meer dan gemiddeld invloed op de eindscore

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor ons van groot belang om ons onderwijskundig proces te monitoren, te analyseren en waar nodig bij te sturen.

Elke groepsleerkracht maakt een analyse van zijn eigen groep en bespreekt deze intern. Als gevolg van deze bespreking kunnen onderwijskundige processen tijdig worden bijgestuurd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. We ontvangen elk jaar de leerresultaten van onze oud-leerlingen van de scholen voor voortgezet onderwijs. Daardoor weten we dat onze leerlingen het goed doen in het voortgezet onderwijs. Daar zijn we trots op; we leggen een goede basis op de basisschool.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen de Blokwei vinden we het heel belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich daar veilig voelen. Vanuit veiligheid en geborgenheid kunnen we werken aan het belangrijkste: de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Vertrouwd
  • Samenwerking

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is voor ons een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het geeft ons inzicht in onze sterke kanten en onze verbeterpunten. We werken hard aan onze verbeterpunten en zetten ons in om het goede te behouden en te versterken. De Inspectie heeft vertrouwen in onze school: we kregen de beoordeling 'basisarrangement' toegekend.

De bevindingen van de Inspectie t.a.v. de opbrengsten en de kwaliteit van onderwijs worden bevestigd door ons eigen onderzoeksinstrument.Om onze kwaliteit te kunnen bepalen, maken we als school gebruik van verschillende systemen voor kwaliteitszorg. We gebruiken we als ' BAS school' de BAS borgingsdocumenten en kijkwijzers, alsmede hebben we elk jaar interne kwaliteitsaudits binnen de stichting KPO Roosendaal.

Terug naar boven