KPO Basisschool De Blokwei

Boulevard Antverpia 9 A 4703 AV Roosendaal

  • Als BAS-school bieden wij onderwijs dat de leerlingen prikkelt en uitdaagt op hun eigen niveau en zo aansluit op de mo
  • Ons centrale uitgangspunt is dat ieder kind mag zijn wie het is en de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene.
  • Ons team heeft oog voor de leerlingen, maar ook voor de omgeving waarin onze school staat.
  • Bij ons heerst een sfeer waarin kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Wij zijn een kleine stadsschool waar iedereen elkaar kent.

Het team

Toelichting van de school

Ons team kent een aantal specialisten (gedrag, taal, rekenen, 1 zorgroute) die masteropleidingen hebben gevolgd en hun kennis delen met hun collega's. We hebben een mooi team verdeeld uit verschillende leeftijdsgroepen.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De  intern begeleider en conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging zijn wij aangesloten bij 'Leswerk' , een organisatiebureau voor invalleerkrachten.

Daarnaast proberen wij zoveel als mogelijk vervangingen intern op te lossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school telt 6 groepen met de volgende groepsindeling.

Onderbouw: groepen 1,2 en 3. In groep 1 maken de kinderen voor het eerst kennis met de basisschool. Dit gebeurt voornamelijk spelenderwijs, vanaf groep 2 wordt spelen geleidelijk leren. In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen

Middenbouw: groepen 4 en 5. In groep 4 en 5 worden deze vaardigheden steeds verder uitgebreid.

Bovenbouw: groepen 6,7 en 8. In deze groepen moeten de leerlingen de verschillende vaardigheden steeds zelfstandiger kunnen toepassen.

Aan alle leerlingen in een groep wordt volgens het expliciete directe instructiemodel (EDI) lesgegeven. Elke les verloopt volgens een vast stramien. Al onze leerkrachten zijn daarop getraind. Het directe instructiemodel is onderdeel van het BAS-concept dat onze school kenmerkt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De methode Alles-in-1 vormt onze leidraad voor het thematisch werken in de groepen 5 t/m 8. In de groepen 5 t/m 8 komen de kinderen in aanraking met een twintigtal thema’s (groep 4: 5 projecten), die adaptief (6 niveaus) op het individuele kind zijn af te stemmen. Alles-in-1 is thematisch onderwijs, waarin Engels, geestelijke stromingen, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur, techniek, verkeer, muzikale vorming, incl. dans, drama, tekenen en schilderen, handvaardigheid geïntegreerd zijn.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Als bijlage treft u het document aan waarin beschreven staat welke ondersteuning wij uw zoon of dochter kunnen bieden.  Scholen werken met elkaar samen in grotere verbanden, waarin afspraken gemaakt zijn over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken als basisschool samen met verschillende peuterspeelzalen in de omgeving.

Terug naar boven