KPO Basisschool De Cortendijck

Beryldijk 113 4706 DZ Roosendaal

  • We bieden een degelijke, leergerichte omgeving en zien graag dat onze leerlingen taal, spelling en rekenen goed onder de knie krijgen.
  • Op onze school mag elk kind zijn wie het is en geloven in zijn/haar capaciteiten. We bevorderen samenwerking tussen onze leerlingen.
  • Kinderen worden bij ons persoonlijk en positief benaderd. Geborgenheid, respect, aandacht en acceptatie van elkaar zijn van groot belang.
  • Wij streven ernaar dat al onze leerlingen alle kansen hebben om in het vervolgonderwijs en in de maatschappij succesvol te zijn.
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Cortendijck

Het team

Toelichting van de school

Uit de onderstaande grafieken is af te lezen dat de gemiddelde leeftijd van het onderwijskundig team van De Cortendijck hoger is dan gemiddeld. De hoeveelheid mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld; dit is het geval op veel scholen. Wij zitten wat deze verhouding betreft onder het landelijk gemiddelde. Om de verdeling in leeftijdsopbouw en geslacht verder te optimaliseren, blijven we de komende jaren de voorkeur geven aan de instroom van jongere leerkrachten.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De directie, intern begeleider en conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via onze vervangingsprotocol stellen we vast hoe dat geregeld is. De PMR van de school verleent hier elk jaar zijn goedkeuring aan. Elk jaar wordt het vervangingsprotocol herzien. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Dit schooljaar zijn we met vier groepen gestart, dit zijn allemaal combinatiegroepen van twee leerjaren.

Groep 1-2

In groep 1 ligt de nadruk op gewenning en regelmaat. Leren gebeurt hier vooral door experimenteren en werken met ontwikkelingsmaterialen. Dit gaat in groep 2 door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. De meeste vakken komen in samenhang met een bepaald thema aan de orde. We doen dat met behulp van de methode Piramide.

Groep 3-8

Vanaf groep 3 werken we op een andere wijze. De inrichting van de lokalen, het zitten in groepe en een uniforme instructie zorgen voor een doorgaande lijn. De methodes van de verschillende vakken zorgen voor een gestructureerde methodische aanpak. We vinden het belangrijk dat de kinderen in de groepen extra begeleid worden. In de groepen wordt instructie gegeven op drie niveaus. De kinderen die hieraan behoefte hebben krijgen extra instructie op hun eigen niveau. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Lezen de tijd verstaan we ook onder taal. Taal/lezen is hiermee samengevoegd. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school streven we er naar dat elk kind volledig tot zijn recht komt. We vinden het belangrijk dat kinderen in hun eigen tempo hun eigen leerroute volgen en zo hun eigen mogelijkheden optimaal benutten. Om dat te bereiken zorgen wij voor een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door veiligheid en geborgenheid.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij blijven op onze school bespreken en onderzoeken hoe we de kinderen het beste kunnen begeleiden. Zowel de kinderen wat extra aandacht nodig hebben aan de onderkant als aan de bovenkant. Alles wat in onze mogelijkheden ligt bieden we aan. Zo wordt gepersonaliseerd leren nog meer waargemaakt binnen De Cortendijck. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven