KPO Basisschool Joseph

Meidoornlaan 1 4702 AZ Roosendaal

  • Wij geloven dat kinderen leren vanuit de natuurlijke behoefte om te groeien en te ontwikkelen.
  • We zorgen voor een voorspelbare omgeving waarin je je veilig voelt om te ontdekken en te leren. Dit doen we samen en met respect voor elkaar
  • We vinden het belangrijk om je de kennis en vaardigheden mee te geven voor het leren en leven in de 21e eeuw.
  • Wij zijn een betrokken school met betrokken leerkrachten en ouders. Leerlingen voelen zich hier veilig.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: wij streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren. Daarnaast zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, concentratie, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken en sociale vaardigheden van belang. Die vaardigheden laten zich moeilijk vertalen in meetbare resultaten. Meetbare resultaten vindt u terug in de gegevens op het rapport, de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem en van de Cito Eindtoets in groep 8.

Op onze school doen alle leerlingen mee aan de Cito Eindtoets in groep 8, ook leerlingen met specifieke zorg. Doordat onze groepen 8 relatief klein zijn, hebben lage en hoge scores meer dan gemiddeld invloed op de eindscore. Wij werken met een ambitieus plan van aanpak, teneinde de leerresultaten te verbeteren. De analyse en aanpak zijn terug te vinden in de nieuwsbrief. Deze is voor iedereen toegankelijk via de schoolwebsite.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze kinderen in hun ontwikkeling met zowel methode-afhankelijke toetsen als methode-onafhankelijke toetsen.

De kinderen in groep 1 en 2 volgen wij in hun ontwikkeling middels KIJK.

In groep 3 t/m 8 wordt het LOVS van cito ingezet. Hiervan nemen we de midden- en eindtoetsen af.

Voor groep 8 wordt ook de centrale eindtoets afgenomen.

Alle resultaten die we middels deze instrumenten ophalen worden twee keer per jaar geanalyseerd en op basis daarvan worden doelen gesteld voor de komende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Al onze leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de doorstroomtoets afgenomen.
Hieruit volgt een onafhankelijk advies, naast het schooladvies dat door de leerkracht(en) wordt opgesteld.

In Roosendaal en omstreken hanteren we een vaste aanmeldweek voor alle nieuwe brugklasleerlingen.
De ouders en kinderen van groep 8 worden hierover actief geïnformeerd door de leerkracht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Twee keer per jaar worden door zowel de leerlingen als de leerkrachten vragenlijsten ingevuld van de methode Kanjer. Daarnaast wordt jaarlijks de sociale veiligheids monitor ingevuld.

De uitkomsten hiervan geven ons inzicht en richting waar extra accenten gelegd moeten worden in de lessen.
Het geeft ons een beeld hoe de kinderen het sociale proces op school en onderling met elkaar ervaren.

Wanneer er bijzonderheden worden gesignaleerd werken wij volgens een vastgesteld protocol.
Signalen worden serieus genomen, we gaan in gesprek met het kind en ouders en indien nodig vindt er een groepsgesprek plaats.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is voor ons een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het geeft ons inzicht in onze sterke kanten en onze verbeterpunten. We werken hard aan onze verbeterpunten en zetten ons in om het goede te behouden en te versterken. De Inspectie heeft vertrouwen in onze school: we kregen de beoordeling 'basisarrangement' toegekend.

De inspectie is tevreden over het onderwijs op de Joseph en de daarmee samenhangende leerresultaten. Om onze kwaliteit te kunnen bepalen, gebruiken we als school verschillende meetinstrumenten, zoals de Marap (managementrapportage).

Naast het inspectierapport beschikken wij ook jaarlijks over een audit rapport. Binnen onze stichting worden audits afgenomen (grote en kleine) om ons onderwijs tegen het licht te houden. Dit zijn interne audits en voeren opgeleide collega's uit. 

Terug naar boven