KPO Basisschool Joseph

Meidoornlaan 1 4702 AZ Roosendaal

  • Wij geloven dat kinderen leren vanuit de natuurlijke behoefte om te groeien en te ontwikkelen.
  • We zorgen voor een voorspelbare omgeving waarin je je veilig voelt om te ontdekken en te leren. Dit doen we samen en met respect voor elkaar
  • We vinden het belangrijk om je de kennis en vaardigheden mee te geven voor het leren en leven in de 21e eeuw.
  • Wij zijn een betrokken school met betrokken leerkrachten en ouders. Leerlingen voelen zich hier veilig.

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werkt een relatief klein team, waardoor de percentages en verhoudingen snel schommelen. Uit de onderstaande grafieken is in ieder geval af te lezen dat de gemiddelde leeftijd van ons onderwijskundig team vrijwel gelijk aan of iets lager is dan het landelijk gemiddelde, op de leeftijdscategorie 25-35 jaar na. De hoeveelheid mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld; dit is het geval op veel scholen. Om de verdeling in leeftijdsopbouw en geslacht te optimaliseren, blijven we de komende jaren de voorkeur geven aan de instroom van jongere, mannelijke leerkrachten.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De directie, intern begeleider en conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht kunnen richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten zijn wel eens ziek of hebben verlof. KPO Roosendaal heeft een uitgebreide vervangingspool waarvan wij gebruik kunnen maken. In het onverhoopte geval dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vervangingspool, treedt het vervangingsprotocol in werking. Dit protocol voorziet in goede vervanging binnen het kader van de mogelijkheden. Het kán voorkomen dat groepen worden opgesplitst, indien er geen leerkracht aanwezig is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met jaargroepen. Kinderen van gelijke leeftijd zitten in één klas. We werken waar nodig met combinatiegroepen.

Vanaf januari 2019 zijn we gestart met het groeps-doorbrekend onderwijs vanuit de disciplines van cultuureducatie en wereldoriëntatie. Kinderen van de peutergroep (3+) en groep 1-2 werken samen, de kinderen van groep 3-4-5 werken samen en de kinderen van groep 6-7-8 werken samen in projectmatige vorm.

De onderbouw bestaat uit groep 1 t/m 4, terwijl groep 5 t/m 8 de bovenbouw vormen. Elke groep heeft zijn eigen groepsleerkracht of groepsleerkrachten. Binnen de groepen wordt het onderwijs, waar mogelijk, aangepast aan de mogelijkheden van het kind.

Over het algemeen doorlopen onze leerlingen zonder onderbreking de acht leerjaren. Desondanks bestaat er onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een jaar over te doen. Dit gaat in overleg met ouders, groepsleerkracht en ondersteuningsteam/directie. Hetzelfde geldt voor een eventuele versnelling van de schoolloopbaan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aan taal en lezen besteden we samen 10 uur. We splitsen dit niet uit, vandaar dat er bij taal niets is ingevuld.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school heeft een specifiek Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Bekijk het SOP op onze website (als bijlage van schoolplan 2016-2020).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We zijn momenteel bezig om ons beleid voor meer- en hoogbegaafde leerlingen steviger weg te zetten. Zodat ook deze leerlingen een passend aanbod krijgen op onze school afgestemd op hun specifieke behoeften.

Daarnaast is zowel de taal- als de rekencoordinator actief bezig met beleid op deze vakgebieden. Alles om elk kind zo goed mogelijk te bedienen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven