School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder

Van Goghlaan 8 4703 JB Roosendaal

 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Sponder

Het team

Toelichting van de school

De teamsamenstelling is terug te vinden in de schoolgids.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij plotselinge afwezigheid van een onderwijsgevende (bijv. ziekte) worden de kinderen zoveel mogelijk opgevangen door een andere (vervangende) leerkracht. Wanneer er geen vervangende leerkracht beschikbaar is proberen we de kinderen intern op te vangen. Soms delen we kinderen in een dergelijk situatie op over de andere groepen. Ook kan het voorkomen dat, wanneer er een invaller in de groep is, we enkele kinderen die dag verplaatsen naar een andere groep. De leerpakketten voor het opsplitsen of verplaatsen in een andere groep, liggen klaar in de eigen groep. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan aan ouders gevraagd worden hun kind een dag thuis te houden. Ouders worden hierover dan vooraf geïnformeerd. We verwijzen hierbij naar het noodprotocol zoals dit is afgestemd met het team en is goedgekeurd door de MR. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het schoolgebouw wat nu ruim twee jaar oud is, kent een geclusterde inrichting. Leerlingen van de onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben een eigen leercluster in de school met een eigen ingang vanaf het plein. De leerlingen in een cluster kennen alle medewerkers binnen het cluster omdat ze deze dagelijks tegenkomen bij lessen, extra instructie of zelfstandige verwerking op het leerplein van het cluster. Wanneer een medewerkers er niet kan zijn door bijvoorbeeld ziekte vangen we dit met voor de kinderen bekende medewerkers op binnen het cluster. Een enkele keer maken we gebruik van een externe vervanger. Op dat moment zijn vaste medewerkers altijd paraat voor ondersteuning wat de kinderen een meer vertrouwd en veilig gevoel geeft.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle leerlingen groepen 1 t/m 8 hebben wekelijks 24,30 uur les.

In de schoolgids van de school is in de bijlage een urenverantwoording per vakgebied opgenomen. Per bouw, per leeftijdscategorie zijn accenten in de vakgebieden aangebracht. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle leerlingen groepen 1 t/m 8 hebben wekelijks 24,30 uur les. 

In de schoolgids van de school is in de bijlage een urenverantwoording per vakgebied opgenomen. Per bouw, per leeftijdscategorie zijn accenten in de vakgebieden aangebracht. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Sponder is een school voor speciaal basisonderwijs, bedoeld voor kinderen die overwegend zijn aangewezen op een specifiek pedagogisch klimaat of een specifieke aanpak voor het leren of het gedrag. Vanaf augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Het doel van deze wet is schoolnabij passend onderwijs voor ieder kind. Kinderen voor wie Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs het meest passend is kunnen nog steeds in aanmerking komen voor deze vormen van onderwijs. Het samenwerkingsverband heeft een commissie ingericht welke dossiers beoordeelt en een toelaatbaarheidsverklaring voor deze onderwijsvormen kan afgeven. Deze toelaatbaarheidsverklaring krijgt een bepaalde duur. De duur kan 1, 2 of 3 jaar zijn.   De kinderen die onze school bezoeken hebben een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband gekregen, omdat zij niet of in onvoldoende mate van het basisonderwijs hebben kunnen profiteren. Wij richten ons als school op die leerlingen die moeilijkheden ondervinden in hun ontwikkeling en zich door een vaak complexe problematiek de leerstof van het basisonderwijs niet vanzelfsprekend eigen maken. Leerlingen kenmerken zich op basis (van een combinatie) van de volgende factoren:  

 • Een algehele ontwikkelingsachterstand of achterstand binnen een bepaald ontwikkelingsgebied.
 • Achterstand, dan wel een problematisch verlopen sociaal emotionele ontwikkeling waardoor tevens de onderwijsachterstand is ontstaan.  
 • Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel, waarbij een ernstige onderwijsachterstand geconstateerd wordt Specifieke      ontwikkelingsstoornissen, zoals o.a. ADHD, ODD of een aan autisme verwante stoornis.
 • Specifieke leerstoornissen, zoals o.a. dyslexie en dyscalculie of leerproblemen door een onbekende oorzaak.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven