Protestants Christelijke School De Kroevendonk

Langdonk 39 4707 TG Roosendaal

Schoolfoto van Protestants Christelijke School De Kroevendonk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de grafieken is een score van de cito eindtoets te zien.

In principe doen alle kinderen bij ons op school mee met de eindtoets. Er is een verschil tussen het aantal kinderen en deelnemers in de grafieken te zien omdat er vanuit het administratiesysteem BRON automatisch een correctie wordt toegepast op kinderen die bijvoorbeeld later op onze school zijn ingestroomd. Vanuit het toezichtskader van de onderwijsinspectie is het mogelijk om ook correcties toe te passen met betrekking tot specifieke groepen zorgleerlingen. Omdat wij kiezen voor inclusief onderwijs zijn er relatief meer zorgleerlingen waardoor de scores lager uitkomen. Deze blijven overigens ondanks dat gegeven nog binnen de normen die de inspectie stelt. De inspectie geeft aan dat De Kroevendonk een voldoende basiskwaliteit heeft, waar de inspectie zich geen zorgen over maakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het geven van het schooladvies hanteren we een protocol waarbij verschillende leerkrachten en disciplines binnen de school betrokken zijn. Het schooladvies wordt onderbouwd met onder andere het zogenaamde NIO-onderzoek wat een uitspraak doet over intelligentie in relatie tot het te verwachten succes binnen het voortgezet onderwijs.

Het inclusieve karakter van de school, waarbij leerlingen met een beperking zijn opgenomen binnen het regulier onderwijs, geeft een divers beeld met betrekking tot de advisering en maakt het lastig vergelijkbaar met landelijke gegevens. Bij de verwijzing is ook het niveau van de aanwezige zorgstructuur binnen het voortgezet onderwijs van belang.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Kroevendonk heeft het vertrouwen van de onderwijsinspectie. De school heeft het zogenaamde basisarrangement.

Terug naar boven