Openbare Basisschool De Singel

Burg Prinsensingel 87 4701 HL Roosendaal

 • Door het toepassen van samenwerkingsopdrachten tijdens de lessen, leren de leerlingen samen. Bijvoorbeeld tijdens een rekencircuit.
 • Hunebedden namaken buiten in de zandbak met een zak aardappelen als alternatief voor de stenen. Een mooi voorbeeld van ons middagonderwijs.
 • Leren doen wij niet alleen in de klas. De leerlingen krijgen ook gastlessen en gaan mee naar verschillende (werk)plekken om te leren.
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singel
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Singel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten komen voort uit toetsen die aansluitend op de lessen worden afgenomen. Het is een meetmoment om te bepalen of de leerdoelen al dan niet zijn behaald. Mocht blijken dat een leerdoel niet (voldoende) is behaald, dan zal de leerkracht hier nog extra aandacht aan geven. In sommige gevallen worden er ook voortoetsen afgenomen aan het begin van een blok. Dit geeft een duidelijke indicatie voor de leerkracht aan welke leerdoelen extra moet worden gewerkt met de klas. De tussenresultaten dienen dus als meetmomenten om te bepalen waar leerlingen staan zodat de leerkracht hier op in kan spelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies op OBS de Singel bestaat uit de volgende elementen:

 • Gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6
 • Observaties door de leerkrachten van groep 8
 • Observaties door medewerkers die met de leerling hebben gewerkt in de 2 schooljaren voor groep 8
 • Toets resultaten vanuit de onafhankelijke NIO toets (intelligentie test) - deze wordt afgenomen in groep 8
 • Uitslag van de doorstroomtoets
 • Informatie vanuit ouders over motivatie van de leerling in situaties buiten de school

Vanaf eind groep 6 worden ouders meegenomen in de route naar het voortgezet onderwijs. Dit doen we door vanaf dat moment, met de leerling erbij, de oudergesprekken te voeren. In deze gesprekken zoomen we in op het verwachte uitstroomprofiel van de leerling en bespreken we de doelen voor de komende periodes. 

Eind groep 7 schrijven we voor het eerst een voorlopig advies uit. Dit advies wordt midden groep 8 nogmaals herzien. Na de doorstroomtoets die in februari van groep 8 wordt afgenomen vormen we het definitieve advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In onze schoolvisie staat de volgende regel hierover opgenomen:

We helpen de leerlingen op De Singel zichzelf en anderen te leren kennen. Hierdoor bouwen we aan wederzijds begrip en het besef dat iedereen uniek is. 

We vinden het dus belangrijk dat iedereen vanuit zijn eigen achtergrond een goede plek kan vinden op de Singel. In de sociale opbrengsten scannen we dus vooral ook op signalen die met uitsluiting en of pesten te maken hebben. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • een veilige sociale omgeving
 • een veilige leeromgeving
 • je mag en kan jezelf zijn

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven