KPO Basisschool Klaverweide

Lavadijk 183 4706 KZ Roosendaal

  • Op Klaverweide krijgen leerlingen de ruimte de eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo halen we het maximale uit elk kind.
  • Onze school kenmerkt zich door rust, stabiliteit en continuïteit. Onze leerlingen voelen zich prettig en vrij om zichzelf te zijn.
  • Alle leerlingen krijgen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Op onze school is het elke dag één grote ontdekkingsreis.
  • Leren is bij ons afwisselend en uitdagend. Op Klaverweide is leren het opdoen van kennis én vaardigheden.
  • Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. Ook uw kind helpen wij graag bij zijn of haar ontdekkingsreis!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: wij streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren. Daarnaast zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, concentratie, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken en sociale vaardigheden van belang. Die vaardigheden laten zich moeilijk vertalen in meetbare resultaten. Meetbare resultaten vindt u terug in de gegevens op het rapport, de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem en van de Cito Eindtoets in groep 8.

Op onze school doen alle leerlingen in groep 8 mee aan de Cito eindtoets, ook leerlingen met specifieke zorg. Zoals u kunt zien, scoren wij de afgelopen jaren boven de bovengrens van de Inspectie. Een resultaat waar wij trots op zijn!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kinderen worden elk jaar getoetst met behulp van onze Cito toetsen. Deze worden in Esis gezet en daaruit komen de uitslagen. 2x per jaar houden we aan de hand van die uitslagen een groepsbespreking. Deze wordt gevoerd door de IB'er en de groepsleerkracht. Aan de hand van de uitslagen wordt een management rapportage gemaakt en bekeken waar er aan gedaan kan worden. Hierbij wordt vooral gekeken naar het leerkracht handelen. 

Niet alleen wordt gekeken naar de toetsresultaten, maar ook naar de sociale competenties van de kinderen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Klaverweide heeft een hoog uitstroompercentage richting hogere vormen van Voortgezet Onderwijs, gelet op de vergelijking met het landelijk gemiddelde. Zoals u ziet in de grafiek, is het uitstroompercentage naar VMBO T, HAVO en HAVO/VWO hoger dan het landelijk percentage. En daar zijn we trots op!
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als een kind afwijkt van de ontwikkeling van de groep wordt een vast stappenpatroon gevolgd voor het bepalen en bieden van extra hulp. Dit zijn de 5 zorgniveaus zoals Stichting KPO Roosendaal deze hanteert. Let dus goed op welke stappen je doorloopt, voordat je de Intern Begeleider inschakelt. Communiceer dit ook naar ouders. 1 De leerkracht signaleert dat een kind behoefte heeft aan voor- of verlengde instructie en kleine aanpassingen in het standaard aanbod. De leerkracht biedt deze extra zorg zelf in de groep. Dit gaat in overleg met de ouders. 2 De leerkracht vraagt hulp / advies aan collega's. Dit kan tijdens een vergadering met leerling-bespreking. De leerkracht legt dit vast in het leerling-dossier en bespreekt dit met de ouders. 3 Er is meer extra ondersteuning nodig dan de leerkracht kan bieden. De leerkracht gaat in overleg met de Intern Begeleider (maar kan ook met bijvoorbeeld de rekenspecialist, taalspecialist, gedragsspecialist). Als een kind zich op eigen niveau ontwikkelt en niet op groepsniveau kan het noodzakelijk zijn deze afspraken vast te leggen in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Zie bijlage… 4 a. Het inschakelen van externe expertise en/of het zorgteam van de school. b. Inzet externe deskundigen (inbreng consultatie, aanmelden schoolmaatschappelijk werk). Als de problemen verder gaan dan alleen het onderwijs, dan wordt het kind aangemeld bij het Zorg Advies Team. 5 Soms zijn we niet in staat om een leerling verder te helpen. In dit geval wordt de leerling, in overleg met de ouders, aangemeld en mogelijk geplaatst op een speciale school voor basisonderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Actief
  • Vertrouwd
  • Samenwerkend

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is voor ons een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het geeft ons inzicht in onze sterke kanten en onze verbeterpunten. We werken hard aan onze verbeterpunten en zetten ons in om het goede te behouden en te versterken. De Inspectie heeft vertrouwen in onze school: we kregen de beoordeling 'basisarrangement' toegekend.

De inspectie is tevreden over het onderwijs op Klaverweide en de daarmee samenhangende leerresultaten. Om onze kwaliteit te kunnen bepalen, gebruiken we als school het kwaliteitsprogramma ‘Werken met kwaliteitskaarten (WMK)’. In dit programma zijn ook de eisen meegenomen die de inspectie stelt aan goed onderwijs. Onze eigen bevindingen ten aanzien van de opbrengsten en de kwaliteit van onderwijs worden bevestigd door de Inspectie van het Onderwijs.

Terug naar boven